Beleidsregel verlagen subsidies GLB Zuid-Holland

Geldend van 23-03-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel verlagen subsidies GLB Zuid-Holland

Gelet op artikel 4:46, artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is om binnen Nederland op een uniforme wijze de subsidies ter uitvoering van he Nationaal strategisch Plan (NSP- GLB) te verlagen in geval een subsidieontvanger de subsidieverplichtingen niet naleeft;

Overwegende dat het wenselijk is om de GLB subsidies te verlagen overeenkomstig de Beleidsregel verlagen subsidies GLB van de Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Beleidsregel verlagen subsidies GLB Zuid-Holland

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op verstrekte subsidies op grond van de:

 • a.

  Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • b.

  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 • c.

  Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 • d.

  Regeling Europese Landbouwsubsidies Zuid-Holland.

Artikel 2 Verlagingen

Gedeputeerde staten verlagen de verstrekte subsidies, bedoeld in artikel 1, overeenkomstig de Beleidsregels verlagen subsidies GLB.

Artikel 3 Intrekken en overgangsrecht

De Beleidsregel verlagen subsidie POP Zuid-Holland wordt ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft ten aanzien van subsidies voor plattelandsontwikkeling die verleend zijn op grond van de subsidieregelingen, bedoeld in artikel 1 onderdeel a, b en c.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlagen subsidies GLB Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 14 maart 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter