Nadere regels evenementen Lelystad 2023

Geldend van 30-03-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels evenementen Lelystad 2023

De burgemeester van de gemeente Lelystad,

gelet op:

artikel 2.25A, van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021;

B E S L U I T:

vast te stellen de ‘Nadere regels evenementen Lelystad 2023’:

§1 Definitielijst

Artikel 1.1 Definities

 • Akoestisch onderzoek: Onderzoek waarin een berekening plaatsvindt van het geluidsniveau op locatie vertaald naar de geluidbelasting bij de meest nabijgelegen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en/of vastgestelde meetpunten. Het onderzoek geeft aan wat de geluidbelasting is bij deze woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en/of meetpunten. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (uitgave van VROM) of een gelijkwaardige vooraf door de burgemeester goedgekeurde methode;

 • APV: Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad 2021;

 • Geluidsplan: een plan waaruit blijkt hoe wordt omgegaan met de akoestische belasting ten opzichte van de omgeving;

 • Geringe etenswaren: etenswaren die verkocht worden voor onmiddellijke consumptie op straat zoals frites, snacks, Vietnamese loempia’s, punten pizza etc.;

 • Viptafel: Een tafel voor Very Important Persons waar men alleen mag plaatsnemen op uitnodiging van bijvoorbeeld een sponsor;

 • Vrijmarkt: een door de gemeente gereguleerde markt waarbij door kinderen/particulieren tweedehands goederen worden aangeboden.

§2 Indieningsvereisten

Artikel 2.1 Algemene eisen

 • 1. Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt een compleet ingevuld aanvraagformulier met de daarbij gevraagde bescheiden ingediend.

 • 2. Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning worden, indien van toepassing, de volgende documenten overlegd:

  • Een gedetailleerde indelingstekening van het evenemententerrein;

  • constructieve gegevens van de te plaatsen objecten, podia, tribunes en tenten;

  • een draaiboek;

  • een veiligheidsplan;

  • een medisch plan;

  • een geluidsplan;

  • een verkeersplan (circulatie, parkeren, borden, omleidingen) en een berekening verkeersmodel.

 • 3. Bij B- en C- evenementen worden tevens de volgende documenten overlegd:

  • een afvalplan.

Artikel 2.2 Straatfeest of buurtbarbecue

Er is sprake van een straatfeest of buurtbarbecue als bedoeld in artikel 2:24, lid 1, onder g, van de APV indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;

 • b.

  het evenement tussen 09.00 uur en 23.00 uur plaatsvindt;

 • c.

  het evenement niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg, (brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpverleningsdiensten;

 • d.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzetten tegen de in artikel 1:8 van de APV genoemde belangen;

 • e.

  het maximaal toelaatbare geluidsniveau op een afstand van 10 meter van de luidsprekers niet meer bedraagt dan 75 dB(A);

 • f.

  het evenement niet in een gebouw plaatsvindt.

§3 Geluid

Artikel 3.1 Geluidsplan

 • 1. Voor B- en C evenementen, zoals bedoeld in artikel 3:2, lid 2, moet een geluidsplan worden ingediend.

 • 2. Een geluidsplan van een evenement, zoals bedoeld in artikel 3.2, lid 2, onder c, dient te bevatten:

  • a.

   een overzichtskaart van het podium in relatie tot nabijgelegen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en/of vastgestelde meetpunten;

  • b.

   een beschrijving van de aard van het geluid (soort muziek);

  • c.

   tijden dat muziek ten gehore wordt gebracht;

  • d.

   op welke wijze het geluid van de muziek naar de omgeving zoveel als mogelijk wordt beperkt door een toelichting op het soort en de opstelling van de apparatuur.

 • 3. Een geluidsplan van een evenement zoals bedoeld in artikel 3.2, lid 2, onder c, dient, naast de elementen van het bepaalde in het tweede lid, ook een akoestisch onderzoek te bevatten.

Artikel 3.2 Weigeringsgronden ontheffing - Geluidscategorieën

 • 1. De maximaal toelaatbare geluidsnormen zijn in lid 2 van dit artikel onderverdeeld in vier categorieën. Indien het geluid niet voldoet aan één van deze categorieën, kan de vergunning geweigerd worden.

 • 2. De categorieën:

  • a.

   Categorie 1: Kleine evenementen zijn de lichtste categorie. Het betreft de evenementen met muziek tot maximaal 75 dB(A) gemeten op 10 meter vanaf de luidsprekers. Dit is een geluidsniveau waarbij stemverheffing nog net niet nodig is.

  • b.

   Categorie 2: A evenementen zijn de categorie waar de standaardgeluidsnorm voor geldt. Het betreft de evenementen met een versterkt geluidsniveau tot maximaal 85 dB(A) gemeten op 10 meter vanaf de luidsprekers. Dit is meer dan achtergrondmuziek maar net niet genoeg voor een live band of DJ.

  • c.

   Categorie 3: B- en C evenementen zijn te karakteriseren als sterk geluid dragend. Het gaat om een B- of C evenement met live muziek of een DJ. Hier geldt een geluidsniveau tot maximaal 100 dB(A) gemeten op 10 meter vanaf de luidsprekers.

  • d.

   Categorie 4: Voor grote B- en C muziekevenementen, met bijvoorbeeld regionale of landelijke uitstraling, dient maatwerk te worden verricht met betrekking tot tijden waarop muziek ten gehore mag worden gebracht, geluid en de meetpunten op de gevel.

Artikel 3.3 Geluidsbepaling Koningsnacht en Koningsdag

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, lid 2, geldt voor evenementen op Koningsnacht en Koningsdag een collectieve geluidsontheffing van 95 dB(A) gemeten op 10 meter vanaf de luidsprekers.

Artikel 3.4 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Ter bescherming van het woongenot en de nachtrust van omwonenden is de eindtijd van evenementen 01.00 uur behoudens evenementen die samenvallen met een collectieve festiviteit als gedefinieerd onder artikel 5:2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving of samenvallen met Koningsnacht en Koningsdag.

 • 2. De dB(A) normering kan worden aangevuld met een dB(C) indien basgeluiden een groot aandeel hebben in de programmering van het evenement. Hierbij wordt een dB(C) normering gehanteerd die maximaal 15 dB hoger is dan de van toepassing zijnde dB(A) normering.

§4 Voorschriften en beperkingen

Artikel 4.1 Standaardvoorschriften

De burgemeester kan in ieder geval, op grond van artikel 1:4 van de APV één of meer van de volgende voorschriften en/of beperkingen verbinden aan de evenementenvergunning:

 • 1.

  De ‘Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria’ bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning’ zoals opgenomen in het evenementenbeleid.

 • 2.

  De ‘Richtlijn voor full contact vechtsportevenementen’ zoals opgenomen in het evenementenbeleid.

 • 3.

  De verplichting dat omwonenden uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement schriftelijk geïnformeerd worden over het evenement en de eventueel te verwachten hinder.

Artikel 4.2 Koningsnacht en Koningsdag

Op Koningsdag vindt jaarlijks de traditionele vrijmarkt plaats. Op deze vrijmarkt zijn de volgende regels van toepassing:

 • 1.

  De vrijmarkt start op de middag voor Koningsdag om 14.00 uur en eindigt op Koningsdag om 17.00 uur.

 • 2.

  Het is niet toegestaan om met voertuigen door het centrum te rijden vanaf 12.00 uur op de dag voor Koningsdag tot 17.00 uur op Koningsdag.

 • 3.

  Andere evenementen dan de vrijmarkt eindigen tijdens Koningsnacht om 03:00 uur en op Koningsdag om 01.00 uur.

 • 4.

  Commerciële handel is op de vrijmarkt niet toegestaan. Dit geldt ook voor venten.

 • 5.

  Het bepaalde in lid 4 geldt niet voor:

  • a.

   commerciële handel van ondernemers die in de reguliere bedrijfsvoering eet- en drinkwaren verkopen en deze slechts voor de gevel van hun eigen winkelpand aanbieden en waarvoor een standplaatsvergunning is verleend;

  • b.

   commerciële handel door ondernemers die geringe etenswaren aanbieden en waarvoor een standplaatsvergunning is verleend;

  • c.

   commerciële handel voor ondernemers met een vestiging in Lelystad waarvoor een standplaatsvergunning is verleend voor de locaties De Plaats en Agorahof.

 • 6.

  Voor bak- en braadactiviteiten voor de eigen gevel gelden de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 7.

  In verband met de voedselveiligheid is verkoop van (zelfgemaakte) eten- en drinkwaren door particulieren verboden.

 • 8.

  Het afbakenen of reserveren van plekken is niet toegestaan.

 • 9.

  Bij het innemen van een plek mogen ingangen van winkels, nooduitgangen en portieken niet worden geblokkeerd.

 • 10.

  Bouwwerken of (party) tenten zijn niet toegestaan.

 • 11.

  Na afloop dient de plek leeg en schoon achter te worden gelaten.

Artikel 4.3 Bevrijdingsdag vrijmarkt

 • 1. Op Bevrijdingsdag 5 mei wordt de gelegenheid geboden voor het houden van een vrijmarkt.

 • 2. De vrijmarkt mag slechts plaatsvinden op het Stadhuisplein met een uitloop in de Stadhuisstraat.

 • 3. Een plek van waaruit de spullen mogen worden verkocht mag slechts op de dag zelf worden ingenomen tussen 08.00 en 18.00 uur.

 • 4. Bij het innemen van een plek mogen ingangen van winkels, nooduitgangen en portieken niet worden geblokkeerd

 • 5. Het afbakenen of reserveren van plekken is niet toegestaan.

 • 6. Commerciële handel is op de vrijmarkt niet toegestaan. Dit geldt ook voor venten.

 • 7. Het bepaalde in lid 6 geldt niet voor:

  • a.

   De commerciële handel van ondernemers die een standplaatsvergunning hebben voor het Stadhuisplein.

  • b.

   De verkoop vanuit horeca inrichtingen gevestigd aan Stadhuisplein binnen hun reguliere bedrijfsvoering.

 • 8. In verband met de voedselveiligheid is verkoop van (zelfgemaakte) eten- en drinkwaren door particulieren verboden.

 • 9. Bouwwerken of (party) tenten zijn niet toegestaan.

 • 10. Na afloop dient de plek leeg en schoon achter te worden gelaten.

Artikel 4.4 Vechtsportevenementen

De volgende categorieën sportwedstrijden worden in ieder geval aangewezen als risicovolle evenementen:

 • a.

  Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije vechten), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht);

 • b.

  Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.

Artikel 4.5 Transparante geldstromen

Voor een vechtsportevenement zijn de volgende regels van toepassing:

 • a.

  de organisator van het evenement dient de kopers van vip-tafels, de sponsoren van het evenement en het prijzengeld te registreren.

 • b.

  contante betaling van vip-tafels, contante betaling door sponsoren en contante betaling van het prijzengeld is niet toegestaan.

 • c.

  de organisator van het evenement dient de lijst met kopers van vip-tafels, de lijst van sponsoren en de lijst met hoogtes van het prijzengeld met alle bijbehorende betalingen en prijzen 1 week voor aanvang van het evenement bij de gemeente in te dienen.

 • d.

  de organisator van het evenement dient binnen 1 week na beëindiging van het evenement bij de gemeente een lijst in te dienen met de namen van de sporters die prijzengeld en/of andere bijbehorende prijzen hebben gewonnen.

Artikel 4.6 Beschikbaarheid alcohol

 • 1. Het is niet toegestaan alcohol te verkopen en te nuttigen in de zaal waar de wedstrijd plaatsvindt.

 • 2. De verkoop en het nuttigen van sterke drank is niet toegestaan in de accommodatie waar het vechtsportevenment plaatsvindt. Er mag alleen zwak-alcoholische drank worden geschonken en genuttigd tijdens wedstrijden buiten de zaal waar de wedstrijden plaatsvinden.

 • 3. Het is niet toegestaan om alcohol te schenken en te nuttigen voor, tijdens en direct na jeugdwedstrijden in de accommodatie.

Artikel 4.7 Sportbond

Een vechtsportevenement mag slechts plaatsvinden onder auspiciën van een landelijke vechtsportbond.

§5 De behandeling van een aanvraag

Artikel 5.1 Zienswijze

 • 1. Een aanvraag van een evenementenvergunning ligt gedurende twee weken ter inzage. Gedurende deze termijn hebben belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

 • 2. Zienswijzen worden betrokken bij de beslissing op de aanvraag.

§6 Overgangsbepalingen

Artikel 6.1

 • 1. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze nadere regels, worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop deze nadere regels in werking zijn getreden, tenzij toepassing van de nadere regels voor aanvrager een gunstiger resultaat oplevert.

 • 2. Vergunningen en andere besluiten, zoals bijvoorbeeld geaccepteerde meldingen, die genomen zijn vóór de inwerkingtreding van deze nadere regels, gelden als besluiten genomen op grond van deze nadere regels.

§7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Intrekking

De nadere regels evenementen 2020 worden ingetrokken met ingang van het moment waarop de nadere regels evenementen 2023 in werking treden.

Artikel 7.2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels evenementen Lelystad 2023.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Lelystad, 14 maart 2023

De burgemeester van Lelystad,