Nadere regels foto/filmopnames gemeente Gooise Meren

Geldend van 31-03-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels foto/filmopnames gemeente Gooise Meren

Hoofdstuk 1. Doel van de nadere regels

In de praktijk is gebleken dat het wenselijk is dat voor het maken van foto/filmopnames (commerciële, creatieve of educatieve doeleinden) binnen onze gemeente nadere regels worden opgesteld. Voorbeelden van filmopnames zijn bijvoorbeeld opnames voor een commercial of tv-serie.

De filmopnames worden namelijk regelmatig door de omwonenden als hinderlijk ervaren, door bijvoorbeeld afzettingen, parkeren of geluidsoverlast. Het doel van deze nadere regels is enerzijds het creëren van duidelijkheid voor aanvragers (onder andere richtlijnen ten aanzien van de verkeersveiligheid) en anderzijds het voorkomen, dan wel beperken van overlast voor bijvoorbeeld omwonenden. Door het opstellen van deze nadere regels en de naleving daarvan door de crew van de filmopnames, kan een groter draagvlak bij de omwonenden worden gecreëerd.

De gemeente Gooise Meren is én blijft uiteraard een gastvrije gemeente die zich vereerd voelt wanneer een producent onze gemeente uitkiest om filmopnames te maken. Het college wil met inachtneming van de nadere regels medewerking verlenen aan dergelijke opnames, maar verwacht tegelijkertijd dat producenten en crew met zogeheten ‘gezond verstand’ rekening houden met onze natuur- en omgeving/verkeers(veiligheid). In de gevallen waarin men zich hier niet aan houdt, kan het college besluiten handhavend op te treden en zorgen de nadere regels nu voor duidelijke handvaten hiervoor.

Het college is conform de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren bevoegd nadere regels te stellen ten aanzien van de foto/filmopnames. Aan de hand van ervaringen of wanneer de praktijk de noodzaak hiervan laat zien, kunnen de nadere regels worden aangepast.

NB. Deze nadere regels zijn van toepassing op alle foto/filmopnames (commerciële, creatieve of educatieve doeleinden) en geeft richtlijnen, met name ingeval van foto/filmopnames met veel impact, en waar de omgeving dus overlast kan ervaren vanwege afzettingen, parkeren van materiaalwagens, etc.

Kortdurende filmopnames door de pers vallen overigens buiten de reikwijdte van deze nadere regels. De pers wordt op overlast in algemene zin gecontroleerd.

Hoofdstuk 2. De melding

De melding

 • De melding filmopnames wordt minimaal vier weken van tevoren ingediend via de gemeentelijke website, inclusief een kopie van de bewonersbrief, door de organisator van de filmopnames (hierna: melder);

 • De filmopnames vinden plaats tussen 07:00-22:00 uur;

 • De duur van de filmopnames is maximaal drie werkdagen en een weekenddag;

 • De melding bevat een toelichting waar de filmopnames over gaan;

 • De melding bevat een datum, begintijd en eindtijd van het filmen, inclusief op- en afbouw;

 • De melding bevat een tekening met de situatie van de plek van de filmopnames (en een situatieschets met de plek waar de materiaal en- of cateringwagens staan);

 • Buurtbewoners worden voorafgaand aan de filmopnames (minimaal twee weken van te voren) door middel van een bewonersbrief ingelicht over het maken van de filmopnames, met daarin een contactpersoon die tijdens het maken van de filmopnames bereikbaar is. Verder bevat de brief informatie waarvoor de opnames plaatsvinden en de data en begintijd en eindtijd (inclusief op- en afbouw). De brief heeft een ruim verspreidingsgebied, namelijk: de straat zelf van de filmlocatie, inclusief de omliggende straten, zeker daar waar ook wordt geparkeerd;

 • Er wordt onbeperkt doorgang verleend aan hulpdiensten. Indien dit niet gegarandeerd kan worden, wordt bij de melding een verkeersplan met omleiding toegevoegd, deze wordt vervolgens door de verkeerskundige van het college beoordeeld of hiermee kan worden ingestemd;

 • Per mail wordt aangegeven of toestemming kan worden gegeven. Filmen is pas toegestaan op het moment dat deze toestemming is ontvangen.

Algemeen

 • Per kern (Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg) is het toegestaan om maximaal 3 keer per kalenderjaar filmopnames te maken op hetzelfde adres of straat, ongeacht welke producent de filmopnames uitvoert. Hierna moet worden uitgeweken naar een overige locatie buiten de gemeente Gooise Meren;

 • Het is niet toegestaan om de consumpties klaar te maken en/of tafels en stoelen te plaatsen op de openbare weg. Er wordt een cateringbus gebruikt die in een parkeervak of naar voorkeur, op eigen terrein wordt geplaatst. Gebruikmaken van de lokale horeca wordt door het college aanbevolen!

 • Afval wordt niet gedeponeerd in de openbare afvalbakken. Het afval wordt zelf verzameld en weggebracht;

 • Alle personen die onderdeel uitmaken van de filmploeg dienen als zodanig herkenbaar te zijn (bijvoorbeeld door een shirt met de tekst ‘crew’ of een pasje;

 • Indien er klachten zijn over zaken die verband houden met de filmopnames, dan is de melder verantwoordelijk voor het vinden van een passende oplossing hierin;

 • De melder kan door het college aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van de filmopnames (voor zover het gemeentelijke eigendommen betreft);

 • Indien er klachten ontstaan vanwege de filmopnames, heeft het college de bevoegdheid om de filmopnames te beëindigen. Het college heeft deze bevoegdheid ook indien men zich niet houdt aan de genoemde nadere regels;

 • Er wordt onbeperkt doorgang verleend aan nood- en hulpdiensten. Indien dit niet mogelijk is, dient hiervoor een gemotiveerd verkeersplan te worden aangeleverd. Het is vervolgens aan de afdeling Verkeer om te beoordelen of hiermee kan worden ingestemd. Zie ook hoofdstuk 3 ‘Verkeer’.

 • Indien een concreet geval dat verlangt, kan het college besluiten af te wijken van de bepalingen als opgenomen in de nadere regels. Ook kunnen aangepaste of aanvullende regels worden gesteld.

Hoofdstuk 3. Verkeer

Algemeen

 • Er moet worden geparkeerd in de parkeervakken of op de parkeerstroken;

 • Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW richtlijnen 96a/96b;

 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van het college de weg af te zetten, te stremmen op shot, parkeerplaatsen te reserveren en/of borden te plaatsen;

 • De melder is zelf verantwoordelijk voor het organiseren, plaatsen en verwijderen van de bebording. Indien er sprake is van het plaatsen van bebording zorgt de melder ervoor dat deze na afloop van de filmopnames op dezelfde dag worden verwijderd. Hierop kan het college handhaven;

 • Materiaalwagens en grote voertuigen worden zoveel mogelijk op eigen terrein geplaatst. Personenauto’s worden zoveel mogelijk verspreid geplaatst, voorkeur heeft een parkeerterrein of een parkeergarage;

 • Indien de melder parkeerplaatsen/ opritten van bewoners wil gebruiken, wordt eerst aan de betreffende bewoner om toestemming gevraagd;

 • Er worden geen parkeerplaatsen gereserveerd voor voertuigen die niet direct betrokken zijn bij de opnames (enkel toegestaan na toestemming door het college). Deze voertuigen worden geparkeerd in een van de parkeergarages of op parkeerterreinen;

 • Indien verkeersregelaars worden ingezet dienen deze gecertifieerd te zijn en duidelijk herkenbaar te zijn (reflecterende kleding).

Afsluiting

 • Indien sprake van een afsluiting wordt door de melder een gedetailleerd verkeersplan/-tekening ingediend. In dit plan is opgenomen:

  • o

   Waar de afsluiting plaatsvindt en op welke wijze de omleiding vormgegeven wordt;

  • o

   Op deze tekening staan de verkeersmaatregelen afgebeeld, zoals de plaatsing van de verkeersborden/ schrikhekken, inzet verkeersregelaars en de omleiding;

  • o

   Na ontvangst wordt het verkeersplan door de behandeld ambtenaar doorgestuurd naar de afdeling Verkeer. De afdeling Verkeer stuurt dit plan na de eigen beoordeling door naar de hulpdiensten en betrekt hun standpunt in het advies aan de behandeld ambtenaar. Er is een akkoord nodig van zowel de afdeling Verkeer als van de hulpdiensten. Zo niet, dan kunnen de filmopnames geen doorgang vinden;

 • Busroutes worden in beginsel niet afgesloten of gehinderd. Wanneer het voor de filmopnamen noodzakelijk is om busroutes af te sluiten dan dient dit in de melding gemotiveerd te worden aangegeven;

 • Gebiedsontsluitingswegen worden niet afgesloten;

 • Stremmen op shot’ wordt gezien als een afsluiting. Hiervoor dient de melder dus ook een verkeersplan voor aan te leveren;

 • De melder is zelf verantwoordelijk voor de communicatie richting de omwonenden betreffende de filmopnames en de afsluiting/de omleiding. De melder zorgt zoals aangegeven voor een bewonersbrief die wordt aangeleverd en wordt opgevolgd.

Hoofdstuk 4. Mogelijke vergunningen/ontheffingen

De melder dient op de hoogte te zijn van de inhoud van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren (APV). Indien er nog vergunningen/ontheffingen noodzakelijk zijn, is het de verantwoordelijkheid van de melder dit aan te vragen. Te denken valt aan (niet uitputtend):

 • o

  Parkeren van grote voertuigen;

 • o

  Parkeren in een vergunningengebied, aanvragen parkeervergunning tijdelijke werkzaamheden;

 • o

  Plaatsen van objecten op de openbare weg;

 • o

  Ontheffing inrijverbod

 • o

  Ontheffing verlichting/geluid;

 • o

  Gebruik van nepwapens

Ondertekening