Regeling groene daken Westerkwartier 2023 tot 2026

Geldend van 23-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Regeling groene daken Westerkwartier 2023 tot 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

overwegende dat het wenselijk is om een subsidie beschikbaar te stellen en de subsidieregeling voor groene daken van kracht te laten worden zodat de gemeente Westerkwartier beter bestand wordt tegen het veranderende klimaat. De subsidieregeling stimuleert inwoners om hemelwater op eigen terrein te bergen. Daarnaast draagt de subsidieregeling bij aan de bewustwording van de effecten van klimaatverandering en vergroening en verduurzaming van particulier terrein;

gelet op artikel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen het

Regeling groene daken Westerkwartier 2023 tot 2026

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a)

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon die woonachtig is in de gemeente Westerkwartier en op dat adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BrP). Bedrijven zijn uitgezonderd van deze subsidieregeling.

 • b)

  Aanvraag: het formulier dat wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier ten behoeve van de subsidieaanvraag.

 • c)

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht.

 • d)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

 • e)

  Subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de subsidieverlening op basis van de subsidieregeling.

 • f)

  Woning: het hoofdgebouw ouder dan twee jaar waarin de aanvrager woont en staat ingeschreven in de Brp.

 • g)

  Bijgebouw: een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

 • h)

  Groene daken: daken met een vegetatiepakket, opgebouwd uit bijvoorbeeld een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogte resistente soorten en die geen gebruiksfunctie hebben.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze subsidieregeling heeft als doel om door middel van subsidie voor de aanleg van groene daken de inwoners van de gemeente Westerkwartier te stimuleren om hemelwater op eigen terrein vast te houden en te bergen. Daarnaast draagt de subsidieregeling bij aan de bewustwording van de effecten van klimaatverandering en vergroening en verduurzaming van particulier terrein.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de aanleg van een groen dak mits de aanvrager inwoner is van de gemeente Westerkwartier en op dat adres staat ingeschreven in de Brp en het voor het dak dat:

 • a.

  Minimaal 5 vierkante meter en tot maximaal 200 vierkante meter is;

 • b.

  Met aantoonbare minimale wateropslagcapaciteit van 30 liter per vierkante meter groen dak.

Artikel 4 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond bedraag 50.000 euro per jaar. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is gemaakt.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt:

 • a.

  20 euro per vierkante meter groen dak;

 • b.

  Overige kosten voor bijvoorbeeld advies, aanleg of onderhoud komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Voorafgaand aan de realisatie van een groen dak dient de aanvrager een aanvraagformulier in te dienen.

 • 1.

  Een aanvraag wordt gedaan door middel van het door het college vastgestelde aanvraagformulier. De volgende gegevens dienen te worden aangeleverd:

  • a.

   De naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   De contactgegevens en het IBAN nummer van de aanvrager;

  • c.

   Gespecificeerde offerte(s) van de kosten van de aanleg van het groene dak;

   • i.

    Waarbij het aantal vierkante meter groen dak dat gerealiseerd wordt duidelijk staat aangegeven;

   • ii.

    Een productinformatieblad waaruit de wateropslagcapaciteit van minimaal 30 liter blijkt.

  • d.

   Kleurenfoto’s van het dak waarop de aanvraag betrekking heeft van voor de werkzaamheden;

 • 2.

  Alleen een complete aanvraag wordt in behandeling genomen. Het college beoordeelt de aanvraag aan de hand van de verstrekte gegevens.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 6, lid 1 van deze subsidieregeling zal het college weigeren een subsidie te verlenen als:

 • a.

  Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:25 of artikel 4:35 van de Awb;

 • b.

  Voor de aanleg van een groen dak al eerder subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieregeling;

 • c.

  Er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor de gehele aanvraag een bedrag vanuit een andere regeling of al een subsidiebedrag of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor eenzelfde activiteit geen dubbele subsidie worden aangevraagd;

 • d.

  De aanleg van een groen dak waarvoor subsidie wordt aangevraagd onderdeel uitmaakt van een nieuwbouwproject dat jonger is dan twee jaar;

 • e.

  Subsidie wordt geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan het gestelde in artikel 3 en artikel 6;

 • f.

  Indien de aanleg van een groen dak geen verbetering is van de bestaande situatie en het niet bijdraagt aan het doel om hemelwater op eigen terrein vast te houden om wateroverlast in te perken;

 • g.

  Is begonnen met de werkzaamheden voordat op de aanvraag is beslist.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De aanleg van een groen dak moet binnen vijf maanden nadat de subsidie verstrekt is, afgerond zijn.

 • 2. Het college kan de subsidieverlening intrekken indien de aanleg van een groen dak niet is afgerond uiterlijk vijf maanden na verlening subsidie.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidievaststelling vindt plaats binnen acht weken na de aanleg van het groene dak. De aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   Kopieën van factuur;

  • b.

   Kopieën van betaalbewijs;

  • c.

   Minimaal één kleurenfoto van het aangelegde groene dak waarop de aanvraag betrekking had.

 • 2. Het college kan een steekproefsgewijze beoordeling doen van de nieuwe situatie.

Artikel 10 Afwijken van termijnen

Het college beslist binnen acht weken na datum van indiening van een volledige aanvraag als bedoeld in artikel 6 en artikel 9 van deze subsidieregeling. Het college kan de termijn genoemd in het vorige lid eenmaal verlengen met 8 weken.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in zeer dringende omstandigheden afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling indien strikte toepassing daarvan naar het oordeel van het college leidt tot een onevenredig nadeel van de te dienen belangen die met deze subsidieregeling worden beoogd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 3. Aanvragen voor subsidie kunnen tot en met 31 december 2025 worden gedaan.

 • 4. Aanvragen voor subsidievaststelling kunnen tot en met 1 mei 2026 worden gedaan.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Groene Daken Westerkwartier.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 7 maart 2023

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, secretaris