Regeling vervallen per 24-03-2023

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 maart 2023, nr. 1864680/1988950, tot openstelling van de tweede tranche op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra 2022

Geldend van 24-03-2023 t/m 23-03-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 maart 2023, nr. 1864680/1988950, tot openstelling van de tweede tranche op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra 2022;

Besluiten:

Artikel 1

Gedeputeerde Staten verhogen het subsidieplafond voor het jaar 2023 tot een bedrag van 1.500.000,-.

Artikel 2

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig artikel 8 van de uitvoeringsregeling.

Artikel 3

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag tot en met 31 december 2023 om 17:00 uur is ontvangen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Haarlem, 14 maart 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.