Nadere subsidieregels preventie faunaschade 2023

Geldend van 22-03-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels preventie faunaschade 2023

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke publicatie de titel onjuist was. De oorspronkelijke publicatie is op 14 maart 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Provinciaal blad 2023, 2682.]

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 28 februari 2023 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels preventie faunaschade 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies in Nederland, zijnde onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg;

 • 2. Duurzame preventieve maatregel en/of middel: maatregel/middel zoals limitatief opgenomen in de vigerende Faunaschade-preventiekit van BIJ12 (www.bij12.nl> Faunaschade voorkomen);

 • 3. In het wild levende beschermde diersoorten: diersoorten zoals genoemd in artikel 6.1, eerste lid, onder a en b van de Wet natuurbescherming;

 • 4. Landbouwer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon dan wel een groep natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de groep en haar leden volgens het nationale recht, van wie het bedrijf zich bevindt binnen het territoriale toepassingsgebied van de verdragen als omschreven in artikel 52 VEU in samenhang met de artikelen 349 en 355 VWEU, en die een landbouwactiviteit uitoefent;

 • 5. Landbouwactiviteit: primaire productie van landbouwproducten alsmede handel in landbouwproducten, als bedoeld in bijlage 1 VWEU;

 • 6. Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L 327/1 van 21 december 2022;

 • 7. Praktijkgericht onderzoek: onderzoek dat zich richt op de verbetering van de toepassing van preventieve maatregelen die zijn opgenomen in de Faunaschade-preventiekit van BIJ12 of onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe middelen en/of methoden die betrekking hebben op preventie van faunaschade maar die niet zijn opgenomen in deze preventiekit.

 • 8. Schadedreiging: een reële kans op schade aangetoond door het overleggen van onderbouwde gegevens over een combinatie van aanwezig gewas en/of vee en actueel in het gebied aanwezige in het wild levende beschermde diersoorten.

Artikel 2 Doel van de regeling

De preventie van faunaschade in de Nederlandse provincie Limburg zoals vastgelegd in hoofdstuk 7.3 van de “Natuurvisie Limburg 2016, Samen bereiken we natuurlijk meer!” door middel van de aanschaf en/of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

Artikel 3 Aanvrager

Grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid, terreinbeheerders, coördinerende organisaties.

Indien aanvrager een landbouwer betreft dan dient in overeenstemming te worden gehandeld met het gestelde in artikel 14 van de Landbouwvrijstellingsverordening.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende algemene criteria te worden voldaan:

 • 1.

  De duurzame preventieve maatregel en/of middel dan wel het praktijkgericht onderzoek richt zich op het voorkomen van schade aan landbouwgewassen of vee door (een) in het wild levende beschermde diersoort(en).

 • 2.

  De duurzame preventieve maatregel en/of middel dan wel het praktijkgericht onderzoek is in overwegende mate gericht op de Nederlandse provincie Limburg, dan wel komt aanwijsbaar ten goede te aan de Nederlandse provincie Limburg.

Artikel 5 Specifiek criterium duurzame preventieve maatregel en / of middel

In 2022 of 2023 is aantoonbaar schade veroorzaakt door de betreffende in het wild levende beschermde diersoort(en) en deze schade kwam voor tegemoetkoming in aanmerking conform de vigerende Beleidsneutrale beleidsregels tegemoetkoming faunaschade (Provinciaal blad 2016, 7086 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) dan wel het Interprovinciaal wolvenplan (wolvenplan 24022018 (bij12.nl) of er kan op een andere wijze schadedreiging door in het wild levende beschermde diersoort(en) aannemelijk worden gemaakt;

Artikel 6 Specifiek subsidiecriterium praktijkgericht onderzoek

Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger duurzame preventieve maatregel en / of middel

Subsidieontvanger is verplicht om de duurzame preventieve maatregel en/of middel ten minste voor een periode van 5 jaar na de subsidievaststelling deugdelijk te beheren en onderhouden.

Artikel 8 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 4 en voor duurzame preventieve maatregelen/middelen niet tevens wordt voldaan aan het criterium in artikel 5 en voor praktijkgericht onderzoek niet tevens wordt voldaan aan de criteria in artikel 6;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  aan een individuele grondgebruiker of grondeigenaar reeds een subsidie is verleend op grond van deze nadere subsidieregels;

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 14.

 • g.

  aanvrager een ondernemer is tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de Landbouwvrijstellingsverordening;

 • h.

  er sprake is van een onderneming in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van de Landbouwvrijstellingsverordening;

 • i.

  er sprake is van strijdigheid met artikel 14 van de Landbouwvrijstellingsverordening.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten.

 • 2. In het geval van een aanvraag van een individuele grondgebruiker of grondeigenaar geldt een maximaal provinciaal subsidiebedrag van € 10.000,00 per individuele grondgebruiker of grondeigenaar.

Artikel 10 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • -

   kosten van duurzame preventieve middelen of maatregelen om faunaschade te voorkomen zoals opgenomen in de Faunaschade-preventiekit van BIJ12;

  • -

   Bij praktijkgericht onderzoek zijn daarnaast ook de ontwikkeling van nieuwe middelen en/of methoden die betrekking hebben op preventie van faunaschade maar die niet zijn opgenomen in de Faunaschade- preventiekit subsidiabel;

  • -

   kosten van het plaatsen en onderhouden van preventieve maatregelen of middelen;

  • -

   kosten van coördinatie van gebiedsgerichte schadepreventie in samenwerkingsverband.

 • Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • -

   Onvoorzien;

  • -

   Wettelijke taken of verplichtingen;

  • -

   Eigen uren van grondgebruikers.

  • -

   Kosten die samenhangen met financiële en/of contractuele verplichtingen aangegaan voordat de subsidie op grond van deze nadere subsidieregels is aangevraagd.

Artikel 11 Subsidievaststelling

Op grond van artikel 31, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v., zullen subsidies tot € 25.000,00 normaliter direct worden vastgesteld en wordt er geen bijkomende financiële verantwoording gevraagd. Echter, daar waar sprake is van staatssteun, moet er zowel inhoudelijk als financieel worden vastgesteld om te kunnen voldoen aan de voorwaarden in artikel 14 van de Landbouwvrijstellingsverordening, waarin maximale steunpercentages staan opgenomen. Op grond hiervan wordt de subsidie verleend onder toepassing van artikel 2, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. De verstrekte subsidie zal dan definitief worden vastgesteld ingevolge artikel 33 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v., met uitzondering van het gestelde in het eerste lid, onder c, van dat artikel.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze nadere subsidieregels vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 13 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen;

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 14 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf 15 maart 2023 worden ingediend en dient uiterlijk 21 december 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 16 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 15 maart 2023.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels preventie faunaschade 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 28 februari 2023 Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

dhr. E.G.M. Roemer

de secretaris,

dhr. mr. P.M. Díez