Regeling vervallen per 01-04-2023

Nadere regels terrassen Heemstede 2023

Geldend van 01-04-2023 t/m 31-03-2023

Intitulé

Nadere regels terrassen Heemstede 2023

Het college van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 2:10, tweede lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels terrassen Heemstede 2023

Artikel 1 Inleiding

Deze regeling vervangt de Nadere regels terrassenbeleid Heemstede 2022.

In de winkelgebieden van Heemstede (Centrumgebied: bestaande uit de Raadhuisstraat en de Binnenweg en kleinere omliggende delen zoals de Binnendoor en de kop van de Blekersvaartweg, Zandvoortselaan West, Jan van Goyenstraat en overige kleinere winkelgebieden) zijn terrassen mogelijk en wenselijk. Of een terras mogelijk is en in welke verschijningsvorm hangt af van de beschikbare maten van de locatie. Terrassen zijn uitsluitend toegestaan waar voldoende vrije doorloopruimte kan worden gegarandeerd.

Deze regeling heeft slechts betrekking op voorwaarden op basis van openbare orde en veiligheid. Voor de ruimtelijke aspecten en vergunningen gelden de op dat moment geldende landelijke wet- en regelgeving en de ter plaatse geldende bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Voor precario geldt de op dat moment van kracht zijnde Verordening precariobelasting.

Deze regels gelden ook voor een ieder die een terras op eigen grond plaatst.

De afmetingen en situering van mogelijke terrassen wordt ter plaatse beoordeeld en door middel van merktekens aangegeven.

Artikel 2 Definities

Onder terras wordt verstaan:

Een geometrisch bepaald vlak, al dan niet voorzien van afscheidingen, windschermen, parasols, verlichting en ander meubilair, ten behoeve van een horecabedrijf of beperkte horecavoorziening voor het ter plaatse gebruiken van consumpties.

De volgende typen terrassen zijn toegestaan:

Gevelterras

Terras, gelegen direct langs de (voor)gevel van de betreffende vestiging, al dan niet voorzien van een luifel of markies en eventueel voorzien van eenvoudig verwijderbare zijwanden aan de gevel.

Eilandterras

Terras los van de gevel, al dan niet voorzien van eenvoudig verwijderbare wanden.

Artikel 3 Voorwaarden aan doorloopruimte

 • Hoofdvoorwaarde in het Centrumgebied is dat op alle trottoirs en voetgangerszones een obstakelvrije zone moet worden aangehouden van ten minste 2 meter (0,9 meter bij bomen en straatmeubilair);

 • Hoofdvoorwaarde in de overige winkelgebieden is dat op alle trottoirs en voetgangerszones een obstakelvrije zone moet worden aangehouden van ten minste 1,5 meter (0,9 meter bij bomen en straatmeubilair);

 • Een combinatie van gevel- en eilandterras is mogelijk, mits tussen beide terrasvormen een vrije loopruimte van minimaal 2 meter in het Centrumgebied en 1,5 meter in de overige gebieden gegarandeerd is;

 • Een gevelterras mag ten hoogste de lengte van de eigen gevel beslaan en mag niet verder dan 1 meter voor de gevel uitsteken, mits een vrije loopruimte van minimaal 2 meter in het Centrumgebied en 1,5 meter in de overige gebieden gegarandeerd is;

 • Een eilandterras mag alleen in de recht voor de betreffende horecavoorziening gelegen zone zijn gelegen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken;

 • Alle terraswanden moeten minimaal 1 meter uit de aanwezige parkeervakken blijven. De plaatselijke situatie kan aanleiding geven tot afwijkend maatwerk.

Artikel 4 Voorwaarden aan het demontabele karakter van terrassen

 • Terrassen mogen geen permanent karakter hebben. Eventuele wanden, meubilair en parasols mogen daarom niet permanent verankerd zijn. Op die manier blijft een gewenst ander gebruik van de openbare ruimte mogelijk;

 • Terraswanden van eilandterrassen mogen buiten de openingstijden van de horecavoorzienig aanwezig blijven, maar moeten verwijderbaar zijn;

 • De terraswanden, parasols en meubilair dienen te worden verwijderd indien voor het gebruik van de openbare ruimte een evenementenvergunning is verleend.

Artikel 5 Zonweringen

 • Parasols dienen verwijderbaar te zijn en mogen niet permanent in de grond verankerd zijn;

 • Alternatieven voor parasols zijn bespreekbaar, waarbij het uitgangspunt is dat zij niet permanent verankerd / aanwezig mogen zijn;

 • Elk object dient te passen in een vlak van ten hoogste 4 x 4 meter;

 • In- en uitschuifbare luifels bij gevelterrassen zijn toegestaan.

Artikel 6 Menu- en stoepborden

 • Menu- en stoepborden mogen uitsluitend tijdens terrastijden aanwezig zijn;

 • Menu- en stoepborden zijn uitsluitend toegestaan binnen 1 meter van de gevel binnen de lengte van de eigen gevel;

 • Per terras zijn ten hoogste twee vrijstaande stoep- of menuborden toegestaan van maximaal 1 meter hoog.

Artikel 7 Overige voorwaarden

 • Terrasmeubilair van eilandterrassen dient buiten de openingstijden ordelijk zoveel mogelijk op eigen terrein te worden achtergelaten. Voor zover de opslag op de openbare weg plaatsvindt, dient het meubilair zodanig te worden opgeslagen en beveiligd dat het niet kan worden gebruikt en niet kan worden verplaatst;

 • Terrasmateriaal van gevelterrassen mag uitsluitend tijdens de openingstijden aanwezig zijn;

 • Terrasmateriaal mag niet belemmerend zijn dan wel gevaarlijk staan voor hulpverleningsdiensten, ander verkeer en/of winkelend publiek;

 • De hoogte van de terraswanden is maximaal 1,5 meter, waarvan maximaal 1 meter boven straatniveau ondoorzichtig mag zijn. De invulling van het transparante deel bestaat uit helder kleurloos glas of kunststof.

Artikel 8 Intrekken oude regeling

De Nadere regels terrassenbeleid Heemstede 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels terrassen Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 14 maart 2023.