Gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwaterverordening gemeente Westervoort

Geldend van 21-03-2023 t/m heden

Intitulé

Gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwaterverordening gemeente Westervoort

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort;

overwegende dat het rioleringsbeleid is neergelegd in het Watertakenplan de Liemers zoals door de raad vastgesteld op 26 september 2022;

overwegende dat op 19 december 2022de ‘Hemelwaterverordening gemeente Westervoort’ is vastgesteld;

overwegende dat het noodzakelijk is om ter uitvoering van artikel 2 van deze verordening een of meerdere gebieden aan te wijzen waarbinnen het lozingsverbod geldt in een openbaar vuilwaterriool;

overwegende dat het noodzakelijk is om ter uitvoering van artikel 3 van deze verordening een of meerdere gebieden aan te wijzen waarbinnen de verplichting tot waterberging geldt;

dat met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd;

besluit vast te stellen het

Gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwaterverordening gemeente Westervoort

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Beheerder van het openbaar riool: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Bouwwerk: elke constructie van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming direct of indirect met de grond verbonden is. De constructie steunt direct of indirect in de grond. De constructie heeft een functie op de plaats van bestemming.

 • c.

  Bebouwd oppervlak: oppervlak waarop bouwwerken of niet-waterdoorlatende verharding aanwezig is.

 • d.

  Afkoppelen: het scheiden van hemel- en grondwaterstromen van vuilwaterstromen. Deze hemel- en grondwaterstromen op eigen perceel vasthouden of verwerken, of aansluiten op een door de gemeente aangewezen hemelwatervoorziening. Hiermee wordt ook het beëindigen van het lozen van hemel- en grondwater op het vuilwaterriool bedoeld.

 • e.

  Verordening: de Hemelwaterverordening gemeente Westervoort.

 • f.

  Gebiedsaanwijzing: het Gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwaterverordening gemeente Westervoort.

 • g.

  Bijlage 1: bijlage 1 bij deze gebiedsaanwijzing.

 • h.

  Bijlage 2: bijlage 2 bij deze gebiedsaanwijzing.

Artikel 2 Gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemel- en grondwater

Er wordt met dit besluit een gebied aangewezen binnen de gemeente Westervoort waarvoor het lozingsverbod hemel- en grondwater geldt. Dit gebied is aangegeven op de gebiedskaart. De gebiedskaart is aangegeven op bijlage 1 van dit besluit.

Artikel 3 Gebiedsaanwijzing verplichting tot waterberging bij nieuwbouw

Er wordt met dit besluit een gebied aangewezen binnen de gemeente Westervoort waarvoor de verplichting tot waterberging geldt. Dit gebied is aangegeven op de gebiedskaart. De gebiedskaart is aangegeven op bijlage 2 van dit besluit.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwaterverordening gemeente Westervoort’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens raadsvergadering van 19 december 2022.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1. Gebiedskaart lozingsverbod hemel- en grondwater:

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2. Gebiedskaart verplichting tot waterberging:

afbeelding binnen de regeling

Toelichting op de gebiedsaanwijzing

Algemeen

Het doel van de verordening is het beperken van lozingen en aansluitingen van hemelwater- en grondwater op gemeentelijke rioolvoorzieningen binnen de gemeente Westervoort. Hierdoor wordt de riolering ontlast, wat wateroverlast beperkt en kan voorkomen, maar er wordt ook een bijdrage geleverd aan het voorkomen van droogte en hittestress. De verantwoordelijkheid voor het houden van hemelwater op eigen perceel is een verantwoordelijkheid die reeds wettelijk vastgelegd is.

Door middel van de verordening en bijbehorende gebiedsaanwijzing wordt hiertoe invulling gegeven binnen de gemeente Westervoort. Door de gebiedsaanwijzing vast te stellen worden de bepalingen zoals vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers uitgevoerd.

Met de gebiedsaanwijzing wordt aangegeven voor welke gebieden de afkoppelverplichting geldt en binnen welke termijn het hemel- en grondwater afgekoppeld moet worden. Hieronder worden de artikelen van de gebiedsaanwijzing nader toegelicht.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Beheerder van het openbaar riool:

De beheerder van het openbaar riool is het college van burgemeester en wethouders. Het collega kan haar bevoegdheden op grond van deze verordening mandateren aan een uitvoeringsorganisatie.

 • b.

  Bouwwerk:

Een definitie van het begrip bouwwerk geeft de Wet milieubeheer niet. Deze verordening sluit aan bij de in de jurisprudentie aanvaarde definitie: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

 • c.

  Bebouwd oppervlak:

Hiermee wordt bedoeld een oppervlak waarop ofwel een bouwwerk ofwel een niet-waterdoorlatende verharding aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan asfalt of andere terreinverharding waardoor het (hemel)water dat hierop terechtkomt niet de grond in kan trekken.

 • d.

  Afkoppelen:

Het scheiden van hemel- en grondwaterstromen van vuilwaterstromen. Deze hemel- en grondwaterstromen op eigen perceel vasthouden of verwerken, of aansluiten op een door de gemeente aangewezen hemelwatervoorziening. Hiermee wordt ook het beëindigen van het lozen van hemel- en grondwater op het vuilwaterriool bedoeld.

 • e.

  Verordening:

De Hemelwaterverordening gemeente Westervoort vormt de basis voor de plicht tot het afkoppelen van hemel- en grondwater en is vastgesteld op basis van hetgeen opgenomen in het Watertakenplan De Liemers. Met de term verordening wordt de Hemelwaterverordening gemeente Westervoort bedoeld.

 • f.

  Gebiedsaanwijzing:

Met de gebiedsaanwijzing hemelwaterverordening gemeente Westervoort wordt aangegeven voor welke gebieden de bepalingen uit de verordening gelden. Met de term gebiedsaanwijzing wordt het Gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwaterverordening gemeente Westervoort bedoeld.

 • g.

  Bijlage 1:

In bijlage 1 is een gebiedskaart toegevoegd waarop is aangegeven voor welke gebieden het lozingsverbod voor hemel- en grondwater van toepassing is. Deze verplichting volgt uit de verordening.

 • h.

  Bijlage 2:

In bijlage 2 is een gebiedskaart toegevoegd waarop is aangegeven voor welke gebieden de verplichting tot waterberging geldt. Deze verplichting volgt uit de verordening.

Artikel 2 en 3 Gebiedsaanwijzing lozingsverbod en verplichting tot waterberging

Binnen de gemeente Westervoort gelden verschillende categorieën waarbij het lozingsverbod en de verplichting tot waterberging van toepassing is. De verplichting tot waterberging is niet bij alle categorieën van toepassing. Toch is er voor gekozen de categorieën onder elkaar te benoemen voor een totaaloverzicht. De categorieën zijn:

 • 1.

  Mechanische riolering in het buitengebied inclusief IBA’s (lozingsverbod);

 • 2.

  Voortschrijdende aanleg van gescheiden riolering binnen de bebouwde kom (lozingsverbod);

 • 3.

  Nieuwbouwsituaties zowel inbreiding- als uitbreidingslocaties (verplichting tot waterberging);

 • 4.

  Bestaande riolering binnen de bebouwde kom in geval van uitbreiding van het bebouwd oppervlak (verplichting tot waterberging);

 • 5.

  Bedrijventerreinen in geval van nieuwbouw en uitbreiding bebouwd oppervlak (verplichting tot waterberging);

 • 6.

  Overig inclusief calamiteiten en overlastsituaties (lozingsverbod of verplichting tot waterberging).

Voor alle categorieën hanteert de gemeente Westervoort de voorkeursvolgorde vasthouden, vervolgens bergen en als laatste optie afvoeren.

Bij categorie 1 gaat het om hemel- en grondwater dat is aangesloten op mechanische riolering. Deze mechanische riolering is uitsluitend bestemd voor het ontvangen en vervoeren van huishoudelijk afvalwater. Het lozen van hemel- en grondwater leidt tot overbelasting van de riolering, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de werken en levensduur van de riolering en ook kan leiden tot overlastsituaties. Onder deze categorie valt ook het lozen van hemel- en grondwater op een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater). Een IBA is uitsluitend bestemd voor het ontvangen van huishoudelijk afvalwater.

Bij categorie 2 gaat het om gebieden waarbij de openbare riolering wordt aangelegd, vervangen of gerepareerd. Bij deze projecten is het wenselijk tegelijkertijd af te koppelen. Bij projecten waarbij de gemeente een gemengd riool aanpast naar gescheiden riolering, of waarbij een hemelwatervoorziening wordt getroffen, wordt omwonenden de mogelijkheid geboden in samenwerking met de gemeente hun hemelwater aan te sluiten op de hemelwatervoorziening. Er wordt per situatie bepaald hoeveel er afgekoppeld wordt.

De uiteindelijke effectuering van het afkoppelen in een bepaald gebied is ter beoordeling van het bevoegd gezag en wordt gestart door middel van een communicatietraject.

Bij categorie 3 gaat het om nieuwbouwsituaties, zowel inbreiding als uitbreiding. Bij nieuwbouw geldt de verplichting tot het zelf bergen en houden van het hemelwater en/of grondwater op eigen perceel.

De verplichting tot waterberging bij nieuwbouwsituaties geldt vanaf het moment van vaststellen van de gebiedsaanwijzing.

Bij categorie 4 gaat het om gebieden binnen de bebouwde kom waarbij bestaande riolering aanwezig is en waarbij het bebouwd oppervlak op het perceel vergroot wordt. Hierbij geldt de verplichting tot het zelf bergen en houden van het hemelwater en/of grondwater op eigen perceel. De verplichting tot waterberging bij situaties waarbij het bebouwd oppervlak vergroot wordt geldt vanaf het moment van vaststellen van de gebiedsaanwijzing.

Categorie 5 betreft bedrijventerreinen binnen en buiten de bebouwde kom. Bij nieuwbouw en uitbreiding van het bebouwd oppervlak geldt de verplichting tot waterberging. De verplichting tot waterberging bij situaties waarbij het bebouwd oppervlak vergroot wordt geldt vanaf het moment van vaststellen van de gebiedsaanwijzing.

Categorie 6 betreft overige situaties dan de hierboven omschreven situaties. Deze categorie betreft ook calamiteiten en overlastsituaties. De afkoppeltermijn is in verband met de ernst van deze situaties korter dan de algemene afkoppeltermijn van het lozingsverbod.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Gebiedsaanwijzingsbesluit hemelwaterverordening gemeente Westervoort.’ Deze titel geeft het beste aan waar de gebiedsaanwijzing over gaat. Ook verwijst de gebiedsaanwijzing met deze citeertitel naar de hemelwaterverordening.