Beleidsregel elektronisch berichtenverkeer gemeente Kerkrade 2023

Geldend van 18-03-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel elektronisch berichtenverkeer gemeente Kerkrade 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

in deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Afzender: Burger, instelling of andere overheidsorgaan die of dat gebruik maakt van het elektronisch verkeer als communicatiemiddel.

Algemeen e-mailadres: Elektronische postbus die niet gekoppeld is aan een specifieke medewerker van de gemeente Kerkrade, maar aan de organisatie gemeentehuis@kerkrade.nl

Persoonlijk e-mailadres: Elektronische postbus die gekoppeld is aan een specifieke medewerker van de gemeente Kerkrade, met de extensie @kerkrade.nl

Gemeentelijk e-mailadres: Elektronische postbus met de extensie @kerkrade.nl die gebonden is aan een afdeling (bijvoorbeeld WMO@kerkrade.nl, Jeugd@kerkrade.nl).

Gemeentelijke website: Internetsite van de gemeente Kerkrade www.kerkrade.nl

Elektronische berichten: Berichten die op elektronische wijze tussen burgers, bedrijven en instellingen en/of bedrijven en bestuursorganen worden uitgewisseld en waarvoor de elektronische weg is opengesteld op de website van de gemeente Kerkrade, waaronder bestuurlijke berichten.

Webformulieren: Elektronisch in te vullen en te verzenden formulier dat op de website van de gemeente Kerkrade of een website verbonden aan de e-overheid is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

Functionele berichten: Elektronische berichten die een medewerker en bestuurder uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of verzendt.

Privé berichten: Elektronische berichten die een medewerker en bestuurder niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of verzendt.

Bestuurlijke berichten: Functionele berichten, verzonden of ontvangen namens een bestuursorgaan.

Niet-registratie- en archiefwaardige berichten: Berichten die volgens geldende criteria niet voor registratie en archivering in aanmerking komen.

Bestuursorgaan: Een bestuursorgaan van de gemeente Kerkrade dat deelneemt aan het elektronisch verkeer, zijnde de Gemeenteraad, het College van burgemeester en wethouders, de Burgemeester.

Phishingmail: Een e-mailbericht waarbij getracht wordt personeelsgegevens van internetgebruikers te achterhalen, waarin de afzender in het e-mailbericht en/of via een link in het e-mailbericht naar een nagebouwde website zich voordoet als een bonafide bedrijf.

Spam: Ongevraagde en ongewenste elektronische (bulk-)berichten, meestal met reclame maar soms ook met het doel te misleiden of op te lichten.

DigiD: Digitale Identiteit voor burgers ter verificatie van identiteit en handtekening beheerd door Logius

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. De beleidsregel is van toepassing op het elektronisch berichtenverkeer.

 • 2. Tot de elektronische berichten, als bedoeld in artikel 1, behoren ook de verzend- en ontvangstinformatie en de documenten die op elektronische wijze aan de berichten zijn gekoppeld.

 • 3. Onder elektronische post wordt niet verstaan:

  * Elektronische berichten die beschouwd kunnen worden als spam.

  * Elektronische berichten die beschouwd kunnen worden als phishingmail.

  * Elektronische berichten die enkel een reclameboodschap bevatten.

  * Elektronische berichten die een mail-mailing bevatten.

  * Elektronische berichten die een virus bevatten.

  * Elektronische berichten verzonden of ontvangen via social media, sms- of messenger apps.

  * Faxberichten.

  * Overige berichten die niet voldoen aan de eisen bedoeld in artikel 3, lid 3.

Artikel 3. Openstelling elektronische weg

 • 1. Elektronische berichten kunnen uitsluitend naar de gemeente worden verzonden via de algemene of een aangewezen postbus of, als deze weg voor een bepaald product of een bepaalde dienst is opengesteld met een webformulier op de website van de gemeente Kerkrade of via een webformulier op een website dat verbonden is aan de digitale overheid en waarvan de gemeente Kerkrade gebruikt maakt.

 • 2. De openstelling als bedoeld in lid 1 wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Kerkrade.

 • 3. Op de website van de gemeente Kerkrade wordt bekend gemaakt welke nadere eisen het (bestuurs)orgaan stelt aan het gebruik van de elektronische weg, zoals de toegestane bestandsformaten en de grootte van de bijlagen/bestanden (zie bijlage 1).

 • 4. Elektronische berichten die niet aan de nadere eisen voldoen neemt het (bestuurs)orgaan niet in behandeling.

 • 5. Als het (bestuurs)orgaan elektronische post op grond van het vorige lid niet in behandeling neemt, maakt het orgaan die elektronisch aan de afzender kenbaar.

Artikel 4. Ontvangstbevestiging

 • 1. Het (bestuurs)orgaan stuurt voor functionele berichten die binnenkomen via een webformulier op de gemeentelijke website en functionele berichten die binnenkomen op gemeentehuis@kerkrade.nl een ontvangstbevestiging. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede orde is ontvangen.

 • 2. Het (bestuurs)orgaan verstuurt een statusnotificatie voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier.

Artikel 5. Identiteit afzender

Bij het verzenden van elektronische post voor de aanvraag van een bepaald product of bepaalde dienst waarbij de identiteit van de afzender van belang is, vermeldt de afzender naast zijn naam, adres en woonplaats en zijn e-mailadres, de gegevens die op de website (aanvullend) verplicht worden gesteld.

Artikel 6. Verzenden elektronische berichten

 • 1. Uitgaande berichten kan het (bestuurs)orgaan elektronisch verzenden als de burger, het bedrijf of de instelling nadrukkelijk heeft gemaakt dat deze via de elektronische weg bereikbaar is. Het enkel bekend zijn van een e-mailadres is onvoldoende.

 • 2. Het openstellen van de digitale weg verplicht het (bestuurs)orgaan niet tot het digitaal beantwoorden van een verzoek.

Artikel 7. Handtekening

 • 1. Als de wet van de burger, bedrijf of instelling een handtekening vereist, is een elektronische handtekening vereist die voldoet aan de eisen van de Wet elektronische handtekening.

 • 2. Voor het ondertekenen van elektronische berichten met een elektronische handtekening moet de burger of zijn gemachtigde gebruik maken van DigiD.

 • 3. Als het (bestuurs)orgaan elektronische berichten (een bestuurlijk bericht) verzendt die ondertekend moet worden met een handtekening, moet het (bestuurs)orgaan gebruik maken van een gekwalificeerde elektronische handtekening volgens de Wet elektronische handtekeningen.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het bestuursorgaan.

Artikel 9. Inwerkingtreding en titel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Beleidsregel elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Kerkrade 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 7 maart 2023

De burgemeester, de secretaris

dr. T.P. Dassen-Housen R.M.J.S. Stijns

Toelichting beleidsregel elektronisch berichtenverkeer gemeente Kerkrade 2023

In artikel 2.15 van de Algemene wet bestuursrecht (Abw) is bepaald dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Het bestuursorgaan kan ook nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg. In de voorliggende beleidsregel wordt de openstelling voor elektronisch verkeer formeel geregeld. Overigens gaat de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer uit van een nevenschikking.

Dit houdt in dat de burger niet tegen zijn zin kan worden gedwongen tot elektronisch verkeer. De elektronische weg komt naast en niet in plaats van de conventionele weg.

De formele regeling wordt in overeenstemming met de praktijk gebracht. Er bestaat al geruime tijd een praktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van het elektronisch berichtenverkeer. Zo biedt de gemeentelijke website al geruime tijd webformulieren aan en ook via de e-mail is de gemeente goed bereikbaar.

De basis van de beleidsregel is dat de gemeente zich formeel open stelt voor elektronisch verkeer via de webformulieren en onder andere via e-mail op het adres gemeentehuis@kerkrade.nl. Andere mailadressen kunnen worden gebruikt voor gedachtewisselingen, informatie-uitwisseling, maar niet voor formele stukken (bestuurlijke berichten) tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Hierdoor wordt de stukkenstroom gereguleerd en is de juridische status van de ingekomen berichten duidelijk.

In het belang van de rechtszekerheid is de beleidsregel voorzien van een lijst van standaardformaten waarmee de burger, bedrijven en instellingen kunnen communiceren. De gemeente is hiermee optimaal bereikbaar, maar we voorkomen dat externe partijen bestuurlijke berichten sturen met bijlagen in een niet te openen bestandsformaat of dat de grootte van de aangeboden e-mail niet toegelaten worden.

In de huidige ABW is de elektronische communicatie tussen burger, bedrijven, instellingen en overheid alleen toegestaan als beide partijen hier zichtbaar voor open staan, door bijvoorbeeld het openen van een algemeen e-mailadres.

Met ingang van 1 januari 2024 zal naar alle waarschijnlijkheid de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking treden waarin de expliciete verplichting wordt opgelegd om al het formele berichtenverkeer van bestuursorganen ook via een elektronisch kanaal open te stellen. De eisen die deze verplichting met zich mee brengt zullen in het komende jaar in beeld worden gebracht de worden verwerkt in de digitale communicatiekanalen van de gemeente.