Besluit deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Geldend van 18-03-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Artikel 1 Hoogte deelplafonds

Bij besluit van gedeputeerde staten van Zuid- Holland van 7 maart 2023, PZH-2022-821454610 is voor de in tabel 1 genoemde subsidieregeling de deelplafonds vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in tabel1 opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 7 maart 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Tabel I deelplafonds

Subsidieregeling en nummer

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling

€ 4.220.000,-

4 april 2023 09:00 tot en met 12 september 2023 17:00

Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst. Zoals bepaald in artikel 3.6 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling.

€ 9.860.000,-

6 juni 2023 09:00 tot en met 12 september 2023 17:00

Het beschikbare bedrag wordt op volgorde van rangschikking van de subsidieaanvragen, die voldoen aan de in artikel 1.3 opgenomen vereisten, verdeeld aan de hand van een weging op basis van criteria. Zoals bepaald in artikel 4.6 en 5.6 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Toelichting

De voorgestelde deelplafonds zijn verdeeld over de drie paragrafen van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland: paragraaf 3. voor haalbaarheidsprojecten, paragraaf 4 voor R&D samenwerkingsprojecten klein en paragraaf 5 voor R&D samenwerkingsprojecten groot.