Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling Noodfonds energiearmoede sportverenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen Valkenburg aan de Geul 2022-2023

Geldend van 16-03-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Noodfonds energiearmoede sportverenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen Valkenburg aan de Geul 2022-2023

Besluit van burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul tot vaststelling van de Subsidieregeling Noodfonds Energiearmoede sportverenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen Valkenburg aan de Geul 2022-2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

 • overwegende dat het gemeentebestuur energiebesparende maatregelen wil bevorderen aan de complexen van de huidige gemeenschapshuizen en de buitensportverenigingen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

 • gelet op de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Noodfonds energiearmoede sportverenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen Valkenburg aan de Geul 2022-2023.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 156/1), dan wel later daar voor in de plaats tredende Europese regelgeving;

 • algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

 • subsidie: een investeringssubsidie zoals bedoeld in artikel 4 lid 6 van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde maatregelen in of aan de huidige gemeenschapshuizen en buitensportverenigingen, als bedoeld in artikel 4.

Artikel 3. Maatregelen

Voor subsidie komen de volgende maatregelen in aanmerking:

 • a.

  Bodem- en/of vloerisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W;

 • b.

  Dakisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W (kosten nieuwe dakpannen kunnen niet gefinancierd worden);

 • c.

  Spouwmuurisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 1,1 m² K/W;

 • d.

  Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W;

 • e.

  Hoog rendementsglas met een warmtegeleiding van minder dan U= 1,2 W/m² K.; de kosten voor het vervangen van kozijnen zijn tevens financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of tripleglas;

 • f.

  Isolerende deuren met een warmtegeleiding van minder dan U= 1,3 W/m² K en gevelpanelen met een warmtegeleiding van minder dan 0,7 W/m²K;

 • g.

  Maatregelen in verband met vermindering van tocht, zoals kierdichting;

 • h.

  Vraaggestuurde ventilatie, zowel de mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer als gebalanceerde ventilatie kunnen ‘vraaggestuurd’ uitgevoerd worden;

 • i.

  PV-systeem: zonnepanelen, omvormer, montagematerialen, aanpassing meterkast, opbrengstmeter en andere noodzakelijke materialen;

 • j.

  Zonneboiler of zonnecollector;

 • k.

  Hybride en volledige warmtepomp;

 • l.

  (hybride) HR-verwarmingsketel (alleen in combinatie met warmtepomp);

 • m.

  Warmteterugwinningsinstallaties;

 • n.

  Infraroodpanelen met bewegingssensor en thermostaat;

 • o.

  Inbouwen van LED-armaturen ten behoeven van implementatie LED verlichting;

 • p.

  Vervangen sportveldverlichting door LED armaturen;

 • q.

  Isolerende zwembadafdekking;

 • r.

  Gas besparende kleine maatregelen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) slimme thermostaat, slimme radiator knoppen, radiatorfolie, tochtstrips, isolerende brievenbus;

 • s.

  Elektriciteit besparende kleine maatregelen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) LED verlichting, tijdschakelaars, aan/uit schakelaars;

 • t.

  Energie registratie- en bewakingssysteem;

 • u.

  Water besparende douchekoppen;

 • v.

  Witgoed vervanging (indien bestaand witgoed ouder is dan 6 jaar);

 • w.

  Één of meer andere dan voornoemde maatregelen als alternatief voor de maatregelen, indien en voor zover de bestaande woning een rijks- of gemeentelijk monument betreft en één of meer voornoemde Maatregelen in verband met die monumentale status niet kunnen worden uitgevoerd. Het alternatief dient te worden gekozen na voorafgaand overleg tussen de aanvrager en gemeente, waarbij uitgangspunt is dat gekozen wordt voor een alternatief waarvan de isolerende werking die van de toegestane maatregel het dichtst benaderd;

 • x.

  Voorbereidende werkzaamheden, zoals verwijdering van materialen (inclusief asbestverwijdering), en werkzaamheden tijdens de realisatie van de Maatregelen voor zover die noodzakelijk zijn om voornoemde Maatregelen uit te voeren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de navolgende gemeenschapshuizen en buitensportverenigingen:

Gemeenschapshuizen

 • Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul (Gemeenschapshuis ’t Geboew);

 • Stichting Blokhut Sibbe-IJzeren (Gemeenschapshuis de Blokhut);

 • Stichting Gemeenschapshuis Cascade Vilt (Gemeenschapshuis Cascade);

 • Stichting Gemeenschapshuis de Holle Eik (Café- en Zalencentrum De Holle Eik);

 • Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Berg en Terblijt (Café ’t Vöske);

 • Stichting Accommodatie Jeugd- en Jongerenwerk Broekhem (Gemeenschapshuis de Beemde);

 • Protestantse Gemeente Maas Heuvelland (Gemeenschapshuis de Kloosterkerk).

Buitensportverenigingen

 • LTC Valkenburg;

 • TP Geuldal;

 • SV Geuldal;

 • VV Iason;

 • VV Berg’28;

 • VV Walram;

 • SV Sibbe;

 • Ruitervereniging St. Gerlach;

 • VHV Sjinborn.

Op deze opsomming gelden twee uitzonderingen, namelijk tafeltennisvereniging TTV Falco, gezien de lopende erfpachtconstructie met deze binnensportvereniging en Stichting Jeugdbeweging Valkenburg (Achter de Erke, Burgemeester Henssingel). Zij kunnen ook aanspraak maken op deze subsidieregeling.

Artikel 5. Voorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de aanvrager naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening voldoen aan de navolgende voorwaarden en regels:

 • a.

  De aanvrager heeft éénmalig de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De looptijd en subsidievoorwaarden en verplichtingen worden met de aanvrager vooraf besproken aan de hand van een investeringsplan;

 • b.

  De aanvrager dient de gemeente Valkenburg aan de Geul na de uitvoering van de energiebesparende maatregelen per e-mail te verwittigen van afronding;

 • c.

  De aanvrager heeft een inspanningsverplichting aangaande het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen. Bij het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen voor aangevraagde maatregelen, wordt de subsidie ingetrokken;

 • d.

  De aanvrager zorgt voor een reële investeringsraming met calculaties en geldige offertes;

 • e.

  De regeling is enkel toepasbaar voor energiebesparende maatregelen aan de complexen van de onder artikel 4. Van deze subsidieregeling benoemde verenigingen en stichtingen;

 • f.

  De regeling is een éénmalige coulanceregeling van de gemeente Valkenburg aan de Geul en ontslaat stichtingen en verenigingen niet van haar plichten voortkomend uit (erfpacht)overeenkomsten tussen vereniging of stichting en gemeente. Bij beëindiging van de (erfpacht)overeenkomst kan de verkregen subsidie aangaande deze regeling niet ten gunste van de vereniging of stichting worden verrekkend bij een (eventuele) vergoeding.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000,- per gemeenschapshuis of buitensportvereniging.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Verlening van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond (zijnde € 200.000,-) is bereikt.

Artikel 8. Aanvraag

Om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen heeft de aanvrager éénmalig de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De aanvrager dient een aanvraag in op een door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul vastgesteld formulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag kan, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening worden ingediend voor de periode tot en met 31-12-2023. Vanaf inwerkingtreding van de subsidieregeling is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen getroffen vanaf de motie noodfonds gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 08-11-2022.

Artikel 10. Beslistermijn

Overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening, beslissen Burgemeester en Wethouders binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag voor subsidie is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul kan subsidieverlening worden geweigerd als de activiteiten niet bijdragen aan de verwezenlijking van gemeentelijk beleid.

Artikel 12. Verplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiëring verbinden.

Overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening meldt de subsidieontvanger als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan dat onverwijld aan burgemeester en wethouders.

Artikel 13. Verantwoording

Overeenkomstig artikel 12 en 13 van de Algemene Subsidieverordening wordt bij de verleningsbeschikking vermeld op welke wijze de subsidieontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

Artikel 14. Subsidievaststelling

Overeenkomstig artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening wordt de subsidie vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking na publicatie.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31-12-2023.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Noodfonds energiearmoede verenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen Valkenburg aan de Geul 2022-2023.

Ondertekening