Reglement voor de Adviescommissies Watersysteembeheer op Terschelling, Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog

Geldend van 17-03-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement voor de Adviescommissies Watersysteembeheer op Terschelling, Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;

overwegende dat, gelet op de uit te voeren taak op het gebied van watersysteembeheer op Terschelling en Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog, er op deze eilanden commissies zijn ingesteld, hierna te noemen Adviescommissies Watersysteembeheer;

besluit:

vast te stellen het navolgende Reglement voor de Adviescommissies Watersysteembeheer op Terschelling, Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog.

Artikel 1 Instelling

Op de eilanden Terschelling en Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog zijn met ingang van 1 januari 2012 Adviescommissies Watersysteembeheer ingesteld.

Artikel 2 Taak

De taak van de Adviescommissies Watersysteembeheer op Terschelling, Ameland, Vlieland in Schiermonnikoog heeft betrekking op de advisering aan het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân omtrent het watersysteembeheer op deze eilanden.

Artikel 3 Samenstelling Adviescommissie Watersysteembeheer

 • 1. a. De Adviescommissie Watersysteembeheer voor Terschelling bestaat uit een Voorzitter,een vice-voorzitter en vijf overige leden.

 • b. De Adviescommissie Watersysteembeheer voor Ameland bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en vijf overige leden.

 • c.De Adviescommissie Watersysteembeheer voor Vlieland bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en drie overige leden.

 • d. De Adviescommissie Watersysteembeheer voor Schiermonnikoog bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en drie overige leden.

 • 2. Het voorzitterschap van de Adviescommissies Watersysteembeheer wordt vervuld door een lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

 • 3. Het vice-voorzitterschap van de Adviescommissies Watersysteembeheer wordt vervuld door een lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 4. a.De Adviescommissie Watersysteembeheer op Terschelling is voor wat betreft de overige leden samengesteld uit:

 • een vertegenwoordiger van ingezetenen op voordracht van de gemeente

 • een vertegenwoordiger van ongebouwd op voordracht van LTO Noord;

 • een vertegenwoordiger van gebouwd op voordracht van de Buren op Terschelling;

 • een vertegenwoordiger van Staatbosbeheer;

 • een vertegenwoordiger van bedrijfsgebouwd op voordracht van de ondernemersvereniging op Terschelling.

 • b. De Adviescommissie Watersysteembeheer op Ameland is voor wat betreft de overige leden samengesteld uit:

 • een vertegenwoordiger van de ingezetenen op voordracht van de gemeente;

 • een vertegenwoordiger van ongebouwd op voordracht van LTO Noord;

 • een vertegenwoordiger van gebouwd op voordracht van de Vereniging van Dorpsbelang op Ameland;

 • een vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer;

 • een vertegenwoordiger van bedrijfsgebouwd op voordracht van het Ondernemers Platform Ameland (OPA).

 • c. De Adviescommissie Watersysteembeheer op Vlieland is voor wat betreft de overige leden samengesteld uit:

 • een vertegenwoordiger van ingezetenen/gebouwd op voordracht van de gemeente;

 • een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland;

 • een vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer.

 • d. De Adviescommissie Watersysteembeheer op Schiermonnikoog is voor wat betreft de overige leden samengesteld uit:

 • een vertegenwoordiger van de ingezetenen/gebouwd op voordracht van de gemeente;

 • een vertegenwoordiger van de ongebouwde eigendommen, op voordracht van LTO Noord;

 • een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten.

 • 5. De instellingen/instanties/groeperingen, die in de Adviescommissies Watersysteembeheer vertegenwoordigd zijn, worden door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger namens die instelling/instantie/groepering aan het dagelijks bestuur ter benoeming voor te dragen.

 • 6. De leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

 • 7. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân benoemt voor elk van de leden een plaatsvervangend lid.

 • 8. De leden dienen bij voorkeur woonachtig te zijn op het eiland.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Adviescommissies Watersysteembeheer komt respectievelijk overeen met de zittingsperiode als lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân en als lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De zittingsduur van de overige leden van de Adviescommissies Watersysteembeheer bedraagt vier jaren.

 • 3.

  Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, lid 5 van dit reglement benoeming, c.q. herbenoeming van de overige leden plaatsvinden.

 • 4.

  De leden van de Adviescommissies Watersysteembeheer, met uitzondering van de voorzitter, kunnen te allen tijde ontslag nemen door dit schriftelijk mede te delen aan het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Artikel 5 Vergoeding

 • 1.

  De niet ambtelijke leden van de Adviescommissies Watersysteembeheer, met uitzondering van de voorzitter en vice-voorzitter, ontvangen een door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân te bepalen vergoeding.

 • 2.

  Het presentiegeld voor de niet ambtelijke leden bedraagt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Verordening fractieondersteuning voor elke door hem bijgewoonde zitting van de Adviescommissies Watersysteembeheer een bedrag van € 200,- bruto.

Artikel 6 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De Adviescommissies Watersysteembeheer vergaderen in principe tenminste één maal in de zes maanden of zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt, dan wel indien twee andere leden daarom schriftelijk en onder opgave van redenen verzoeken.

 • 2.

  De voorzitter stelt de agenda voor de vergadering vast.

 • 3.

  Elk lid kan via de voorzitter verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen.

 • 4.

  De voorzitter roept – spoedeisende gevallen uitgezonderd – elk lid ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering op. Daarbij vermeldt hij zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen en zendt hij de op de vergadering betrekking hebbende stukken mee.

 • 5.

  De voorzitter plaatst, spoedeisende gevallen uitgezonderd tegelijkertijd met de oproeping aan de leden een aankondiging in het elektronisch waterschapsblad op overheid.nl en op de website van het waterschap, waarin dag, tijdstip, plaats en de agenda van de vergadering worden vermeld. In de advertentie wordt tevens vermeld dat de bij de agenda behorende stukken, met uitzondering van de stukken ten aanzien waarvan op grond van art. 37, 1e en 2e lid van de Waterschapswet geheimhouding is opgelegd, ter inzage liggen en via de website van het waterschap beschikbaar zijn.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Adviescommissies Watersysteembeheer zijn in de regel openbaar.

 • 2.

  Een vergadering wordt niet in het openbaar gehouden, als ten minste twee van de aanwezige leden of de voorzitter daarom verzoeken.

 • 3.

  De commissie beslist vervolgens of in besloten zitting zal worden beraadslaagd.

 • 4.

  De commissie kan omtrent het in besloten zitting behandelde en omtrent de inhoud van stukken, die haar door een of meer der leden worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur kan voorschrijven dat de behandeling van stukken, die door hem aan de commissie worden voorgelegd, in besloten vergadering zal plaatsvinden. Het dagelijks bestuur kan omtrent de inhoud van deze stukken en de behandeling daarvan geheimhouding opleggen.

Artikel 8 Secretaris

Het secretariaat van de Adviescommissies Watersysteembeheer wordt gevoerd door een door de secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 9 Citeertitel

Het reglement kan worden aangehaald als Reglement voor Adviescommissies Watersysteembeheer op Terschelling, Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking een dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en gewijzigd in de vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân van 21 februari 2023.

L.M.B.C. Kroon,

Dijkgraaf.

O. Bijlsma,

Secretaris-directeur.

Toelichting

Taak adviescommissies Friese Waddeneilanden

Gelet op de geïsoleerde geografische ligging en de specifieke problematiek op de Friese Waddeneilanden is in 2004 gekozen voor de instelling van Adviescommissies Watersysteembeheer op de Friese Waddeneilanden.

Van de adviescommissies watersysteembeheer op de Friese Waddeneilanden wordt een bijdrage verwacht aan het richting en vorm geven aan het door Wetterskip Fryslân te voeren watersysteembeheer op de Friese Waddeneilanden. Onder watersysteembeheer dient te worden verstaan, dat aan alle aspecten van watersystemen in hun onderlinge samenhang aandacht moet worden geschonken. Hierbij heeft het watersysteem een brede betekenis als het geheel van zoet en zout oppervlaktewater èn grondwater en de bijbehorende waterbodems, oevers, ecologie, waterkeringen en technische infrastructuur.

De taakinvulling door de adviescommissies Watersysteembeheer krijgt gestalte via periodiek overleg in de daartoe uitgeschreven vergaderingen waarbij de opvattingen ter zake met elkaar worden gedeeld en in voorkomende gevallen uitmonden in een advies aan het dagelijks bestuur.