Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Aalsmeer

Geldend van 17-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z22-100277

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Werk & Inkomen van 22 februari 2023;

gelet op artikel 17 lid 2, 58 lid 2, 59, 60 en 62f onderdeel b van de Participatiewet (Pw), artikel 16 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en titel 4.3 en art. 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • de Tozo een bijzondere, tijdelijke regeling is ten behoeve van zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis;

 • het bedrijfskapitaal Tozo in de vorm van een geldlening wordt verstrekt en daaraan voorwaarden zijn verbonden;

 • het belangrijk is om de zelfstandige te ondersteunen als dit nodig is,

 • de betalingsverplichtingen te laten nakomen zodra dit vereist en mogelijk is,

 • een betalingsregeling te treffen als dit grotere problemen dan wel faillissement kan voorkomen;

 • en het bedrijfskapitaal Tozo terug te vorderen als niet aan de verplichtingen wordt voldaan;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Aalsmeer

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  lening bedrijfskapitaal: bijstand in de vorm van een rentedragende geldlening op grond van de Tozo;

 • b.

  gemeente: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • c.

  de wet: Participatiewet;

 • d.

  Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

 • e.

  zelfstandige: de rechthebbende volgens artikel 1 van de Tozo.

Artikel 2 Bevoegdheid tot terugvordering bedrijfskapitaal

De gemeente maakt gebruik van de bevoegdheid tot het terugvorderen van het bedrijfskapitaal op grond van de artikelen 58, tweede lid, 59 en 60 van de Pw.

Artikel 3 Opeisbaar stellen bedrijfskapitaal

 • 1.

  De gemeente merkt de lening bedrijfskapitaal als direct opeisbaar aan wanneer:

  • a.

   de zelfstandige de terugbetalingsverplichtingen niet nakomt;

  • b.

   de zelfstandige zijn bedrijf of beroep geheel of gedeeltelijk overdraagt of beëindigt;

  • c.

   er sprake is van surseance van betaling of faillissement van de zelfstandige, van één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband wordt uitgeoefend, of van de rechtspersoon;

  • d.

   er sprake is van curatele van de zelfstandige, of bij onderbewindstelling van het vermogen van de zelfstandige en/of het bedrijf;

  • e.

   de zelfstandige het bedrijfskapitaal niet besteedt aan de overeengekomen bestemming;

  • f.

   de zelfstandige komt te overlijden.

 • 2.

  Terug- en invordering vindt plaats bij de zelfstandige en/of diens partner, als deze partner bij de bijstand is inbegrepen.

Artikel 4 Rente- en aflossingsverplichtingen bedrijfskapitaal

 • 1.

  De gemeente stelt de aflossing van het verstrekte bedrijfskapitaal vast op basis van de looptijd van de geldlening en kan hierbij rekening houden met de aflossingscapaciteit van de zelfstandige.

 • 2.

  Wanneer de zelfstandige niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, volgt een aanmaning. De gemeente kan daarna contact opnemen met de zelfstandige en eventueel een tweede aanmaning versturen.

 • 3.

  Als de zelfstandige na aanmaning niet aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen voldoet, gaat de gemeente over tot terugvordering van de openstaande vordering plus achterstallige rente.

 • 4.

  Na terugvordering blijft de zelfstandige onverminderd wettelijke rente verschuldigd over het saldo van de hoofdsom van de oorspronkelijke lening.

 • 5.

  De (wettelijke) rente wordt één keer per jaar berekend over het opstaande saldo op 31 december van het betreffende jaar.

Hoofdstuk 2 Invordering en betalingsverplichting

Artikel 5 Aflossingscapaciteit en betalingsregeling

 • 1.

  Wanneer de vordering, bestaande uit de rentedragende geldlening plus achterstallige rente, direct opeisbaar is geworden, biedt de gemeente de zelfstandige een termijn van 6 weken om het volledige openstaande bedrag te voldoen of om binnen die termijn een betalingsregeling te treffen.

 • 2.

  De zelfstandige kan zelf een betalingsregeling voorstellen. Hiermee stemt de gemeente in als:

  • a.

   daarmee het bedrijfskapitaal, te verhogen met de wettelijke rente, binnen een periode van 72 maanden vanaf datum verstrekking bedrijfskapitaal in zijn geheel kan worden afgelost; en

  • b.

   de voorgestelde aflossing inclusief wettelijke rente ten minste 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt.

 • 3.

  Wanneer een betalingsregeling zoals genoemd in het 2e lid niet tot stand kan komen, wordt de aflossing vastgesteld op maximaal het meerdere boven de met de rekentool vast te stellen beslagvrije voet.

 • 4.

  In afwijking van het tweede en derde lid kan de gemeente met een betalingsvoorstel van de zelfstandige instemmen als daarmee wordt bereikt dat de zelfstandige de vordering via minnelijke weg blijft betalen.

Artikel 6 Mogelijkheden tot wijziging van een betalingsverplichting

 • 1.

  De gemeente kan op verzoek van de zelfstandige de eerder vastgestelde betalingsverplichting wijzigen als dit naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk is in verband met wijzigingen in de (financiële) situatie van de zelfstandige.

 • 2.

  De gemeente kan de betalingsverplichting wijzigen wanneer uit een draagkrachtonderzoek blijkt dat de zelfstandige over onvoldoende draagkracht beschikt, of als daarmee wordt bereikt dat de zelfstandige de vordering via minnelijke weg blijft betalen.

 • 3.

  De gemeente kan periodiek of op basis van signalen onderzoek uitvoeren naar mogelijk gewijzigde financiële omstandigheden.

Artikel 7 Uitstel van betaling

 • 1.

  De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de zelfstandige uitstel van de betalingsverplichting verlenen voor de duur van maximaal 18 maanden. Dit kan alleen als de (financiële) omstandigheden daartoe aanleiding geven en de zelfstandige dit onderbouwt met bewijsstukken.

 • 2.

  De gemeente stemt zonder onderzoek in met een verzoek tot uitstel van betaling als

  • a.

   aan de zelfstandige in de periode van 12 maanden voor het verzoek niet eerder een uitstel van betaling is toegekend; en

  • b.

   het uitstel van betaling niet langer duurt dan 3 maanden.

 • 3.

  De gemeente trekt het besluit tot uitstel van betaling in wanneer:

  • a.

   op een later tijdstip blijkt dat de zelfstandige onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en op basis van de juiste of volledige gegevens een ander besluit zou zijn genomen; en/of

  • b.

   de gronden voor verlening van het uitstel als bedoeld in het 1e lid zijn komen te vervallen.

Artikel 8 Niet of niet meer voldoen aan de betalingsverplichting

 • 1.

  Als de zelfstandige na terugvordering van het bedrijfskapitaal niet bereid is een betalingsregeling te treffen of een eerder opgelegde betalingsverplichting niet meer nakomt, kan de gemeente, na een laatste aanmaning om het teruggevorderde bedrag te betalen, invorderen bij dwangbevel.

 • 2.

  Bij inschakeling van een deurwaarder betaalt de zelfstandige de in rekening gebrachte kosten en de in deze beleidsregels bedoelde wettelijke rente.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

De gemeente kan, onverminderd artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, in bijzondere gevallen ten gunste van de zelfstandige afwijken van deze beleidsregels, als toepassing hiervan leidt tot onredelijke gevolgen.

Artikel 10 Inwerkingtreding beleidsregels

Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking inwerking en treedt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2023.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte