Regeling vervallen per 31-03-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte (Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023)

Geldend van 17-03-2023 t/m 30-03-2024

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte (Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de artikelen 2.1 en 2.2, eerste lid van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen de bevolking van Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  ongeorganiseerd bewegen: buiten verenigingsverband bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte;

 • c.

  openbare ruimte: ruimte die bij voorkeur 24 uur per dag of anders zoveel mogelijk publiek toegankelijk is;

 • d.

  recreatie: iedere vorm van fysiek recreatief bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte;

 • e.

  sport: iedere vorm van sport en beweging in de publiek toegankelijke buitenruimte.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het opzetten, stimuleren of realiseren van sport- en beweegaanbod.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerst lid, wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteit is gericht op het versterken van het sport- en beweegaanbod;

 • b.

  de activiteit levert een maximale beweeg- en gezondheidswinst op en verkleint de gezondheidsverschillen binnen de bevolking van de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de aanvrager beschikt over de benodigde vergunning of vergunningen;

 • d.

  per aanvrager wordt één aanvraag ingediend;

 • e.

  de activiteit heeft geen winstoogmerk;

 • f.

  de activiteit wordt uitgevoerd in de provincie Zuid-Holland;

 • g.

  de uitvoering van de activiteit heeft uiterlijk 31 december 2023 plaatsgevonden, blijkend uit een realistische planning.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 april 2023 tot en met 15 juni 2023.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie is tijdig ingediend indien deze voor 16 juni 2023 is ontvangen.

Artikel 6 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 165.000,00.

Artikel 7 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 4.000,00 per aanvraag.

Artikel 8 Verdelingswijze

 • 1. Het beschikbare bedrag voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verdeeld aan de hand van de weging van de criteria als bedoeld in het derde lid.

 • 2. Gedeputeerde staten rangschikken alleen de activiteiten die voldoen aan de vereisten, bedoeld in artikel 4.

 • 3. De rangschikking wordt gemaakt op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten nemen aan het sport -en beweegaanbod;

  • b.

   de mate waarin de activiteit voor iedereen toegankelijk is;

  • c.

   de mate waarin de activiteit gericht is op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;

  • d.

   de mate waarin de activiteit gedurende het hele jaar vervolgd kan worden.

 • 4. Het aantal benodigde punten voor subsidiëring van de activiteit bedraagt per beoordelingscriterium minimaal 1.

 • 5. In aanvulling op het vierde lid bedraagt het totaal aantal benodigde punten voor subsidiëring van de activiteit minimaal 8 en wordt berekend door de som te nemen van de punten behaald voor ieder afzonderlijk criterium, waarbij voor ieder van de beoordelingscriteria, genoemd in het derde lid, 0 tot en met 4 punten kunnen worden behaald.

 • 6. Aanvragen die minimaal 1 punt per beoordelingscriterium en in totaal minimaal 8 punten hebben behaald worden gehonoreerd op volgorde van rangschikking, beginnend met de aanvraag die het hoogst aantal punten heeft behaald.

 • 7. Indien toepassing van het zesde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de kosten voor de uitvoering van de activiteit voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt;

 • c.

  niet minimaal 1 punt per beoordelingscriterium is behaald en minder dan 8 punten op alle beoordelingscriteria zijn behaald.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  er wordt binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverstrekking gestart met de uitvoering van de activiteit en de activiteit is uiterlijk op 31 december 2023 afgerond;

 • b.

  er wordt een bericht opgesteld voor communicatie doeleinden, inclusief één of meer foto’s.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 13 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 31 maart 2024, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 7 maart 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA , secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023

I. Algemeen

Dit openstellingsbesluit is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. De regeling is opgezet om kleine bedragen aan projecten toe te kennen, zonder een zware indieningsprocedure. Subsidies worden verleend met een maximum van € 4.000,00.

Dit openstellingsbesluit valt onder hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. De algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze subsidieregeling zijn van toepassing op dit openstellingsbesluit.

Dit openstellingsbesluit wordt in mandaat uitgevoerd door Team Sportservice. Team Sportservice Zuid-Holland is de professionele sportorganisatie van de provincie. In huis beschikken zij over verregaande kennis over de sport -en beweegwereld. Team Sportservice is laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker voor aanvragers. Omdat in dit openstellingsbesluit met lage bedragen wordt gewerkt is het wenselijk om een complexe indieningsprocedure zo veel mogelijk te vermijden. De Voucherregeling Beweegvriendelijke Leefomgeving 2021 en het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2022 is ook door Team Sportservice uitgevoerd, de werkzaamheden en de aanvraagprocedure blijven ongewijzigd. Verder vindt de beoordeling van de subsidies op een gedegen wijze plaats. Team Sportservice gebruikt hiervoor een onafhankelijk jury van drie professionals. Daarnaast wordt 1 collega binnen de organisatie van Team Sportservice aangewezen als contactpersoon voor zowel de provincie als voor de aanvragers. Dit zorgt voor een snelle reactietijd en vakkundige antwoorden.

Indien aanvragers een hoger bedrag verlangen dan € 4.000,00, dan wordt er doorverwezen naar het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023.

II. Artikelsgewijs

Artikel 8 Verdelingswijze

In totaal zijn er vier beoordelingscriteria:

 • 1.

  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het doel om mensen deel te laten nemen aan het sport -en beweegaanbod;

 • 2.

  de mate waarin de activiteit voor iedereen toegankelijk is;

 • 3.

  de mate waarin de activiteit gericht is op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;

 • 4.

  de mate waarin de activiteit gedurende het hele jaar vervolgd kan worden;

Van de aanvrager wordt verwacht hier invulling aan te geven door in de aanvraag een omschrijving te geven bij ieder criterium. Het puntenaantal per criterium kan verschillen tussen 0,1,2,3,4 punt(en). Ieder criterium zal bij de beoordeling met een 1 of hoger moeten worden beoordeeld. Als een aanvrager op 1 of meerdere criteria 0 punten scoort dan zal deze worden afgewezen. Het totaal aantal punten zal minimaal 8 punten, of hoger moeten bedragen. Bij een lager puntenaantal zal de aanvraag worden geweigerd.