Regeling vervallen per 31-03-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor sportactiviteiten voor mensen met een beperking (Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2023)

Geldend van 17-03-2023 t/m 30-03-2024

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor sportactiviteiten voor mensen met een beperking (Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de artikelen 2.1 en 2.2, eerste lid, van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren om te sporten en bewegen en zij dit willen bevorderen door het stimuleren van het organiseren van sportactiviteiten die specifiek gericht zijn op mensen met een beperking, of op de integratie in sporten en bewegen van mensen met een beperking.

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt onder Asv verstaan: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het inspireren, enthousiasmeren en motiveren van mensen met een beperking om te sporten en te bewegen.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verstrekt aan verenigingen of stichtingen.

Artikel 4 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteit is gericht op het bevorderen van sporten en bewegen onder mensen met een beperking;

  • b.

   de activiteit staat open voor iedereen met als doel het bevorderen van structurele sportparticipatie;

  • c.

   de aanvrager zoekt wanneer mogelijk actief de samenwerking met lokale of regionale partners of andere verenigingen;

  • d.

   de activiteit vindt plaats binnen de provinciale grenzen van de provincie Zuid-Holland.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 6 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 35.000,00

Artikel 7 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 55% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.500,00 per aanvraag.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 350,00, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 8 Verdelingswijze

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen bepaald door middel van loting, waarbij:

  • a.

   de eerst getrokken aanvraag als hoogste wordt gerangschikt;

  • b.

   de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst in aanmerking komt voor subsidie;

  • c.

   subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor communicatie;

 • b.

  kosten voor de organisatie van de activiteit;

 • c.

  kosten voor de locatie;

 • d.

  kosten voor inhuur.

Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 8 komen de kosten voor het aanvragen van de benodigde vergunningen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb en artikel 11 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  met de uitvoering van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 350,00;

 • c.

  de activiteit gericht is op topsporters met een A-status van NOC*NSF;

 • d.

  voor dezelfde activiteit een aanvraag is gedaan bij het openstellingsbesluit subsidie sportevenementen Zuid-Holland 2023.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 18 en 19 van de Asv heeft de subsidieontvanger in ieder geval de verplichting dat de activiteit plaatsvindt binnen een half jaar na de subsidieverstrekking.

 • 2. Indien de activiteit wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij gedeputeerde staten tot verlenging met maximaal 6 maanden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 31 maart 2024, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd .

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 7 maart 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2023

I. Algemeen

De provincie wil zoveel mogelijk mensen stimuleren en motiveren om te sporten (en bewegen). Hierbij wordt gedoeld op de achterblijvende groep mensen met een beperking. De provincie wil via deze subsidieregeling sportactiviteiten onder deze doelgroep bevorderen. Hierdoor krijgt men meer bekendheid van de mogelijkheden met betrekking tot sport, worden mensen geïnspireerd, gemotiveerd en gestimuleerd om in beweging te komen.

Dit openstellingsbesluit valt onder hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. Ook de algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze subsidieregeling zijn van toepassing op dit openstellingsbesluit.

Uitvoering

Dit openstellingsbesluit wordt in mandaat uitgevoerd door Fonds Gehandicaptenfonds. Hiertoe is mandaat verleend aan de directeur van Fonds Gehandicaptenfonds. Dit fonds zet zich in om sporten voor 1,7 miljoen mensen met een beperking voor iedereen vanzelfsprekend te maken. Fonds Gehandicaptensport biedt via het platform ‘Uniek Sporten’ lokale ondersteuning, op een gemakkelijke en laagdrempelige manier. De provincie mag van deze kennis en expertise gebruik maken. De laagdrempeligheid past goed bij dit openstellingsbesluit omdat het over lage bedragen gaat. Het doorlopen van een complexe indieningsprocedure is dan ook niet nodig. Daarnaast heeft Fonds Gehandicaptensport de kanalen om de subsidie onder de aandacht te brengen. Ook zullen medewerkers zich met de uitvoering van de subsidies bezig houden waarmee de provincie een vast aanspreekpunt krijgt. Dit geldt overigens ook voor de aanvragers. Fonds Gehandicaptensport beschikt over ervaring in het uitvoeren van (soortgelijke) subsidies.

Voor een andere subsidie gericht op sportevenementen, wordt verwezen naar het Openstellingsbesluit subsidie sportevenementen Zuid-Holland 2023.

Werkwijze

Fonds Gehandicaptensport behandelt de subsidieaanvragen op grond van dit openstellingsbesluit conform de werkwijze die zij hanteert voor Uniek Sporten Crowdfunding. Fonds Gehandicaptensport draagt vanuit eigen middelen maximaal 20% bij aan de projectkosten van de te subsidiëren activiteit. Middels het Openstellingsbesluit sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2023 draagt de provincie maximaal 55% van het te subsidiëren bedrag bij, met een maximum van € 2.500,- per activiteit. Via deze werkwijze kunnen de projectkosten van initiatieven tot 75% worden gesubsidieerd door de provincie en het Fonds Gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport stelt de voorwaarde dat aanvragers de resterende 25% uit andere middelen financieren.

Aanvragers dienen de aanvragen in via het crowdfundingplatform van Uniek Sporten:

https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/start-crowdfunding-project.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van de provincie moet worden voldaan aan de vereisten die in dit openstellingsbesluit zijn opgenomen.