Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Winterfonds kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties gemeente Ede

Geldend van 17-03-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Winterfonds kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties gemeente Ede

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van 7 maart 2023, zaaknummer 378021;

gelet op de artikelen 3, 7 en 8 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017;

besluit vast te stellen de: Subsidieregeling Winterfonds kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties gemeente Ede.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV 2017: de Algemene subsidieverordening Ede 2017;

 • b)

  Ondernemer/Onderneming: bedrijf, niet zijnde zelfstandige zonder personeel, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en heeft één of meer ondernemingen gevestigd in de gemeente Ede waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen -inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn;

 • c)

  Maatschappelijke organisatie: organisatie zijnde een stichting of vereniging, zonder winstoogmerk, die activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting, die gevestigd is in de gemeente Ede en haar activiteiten uitvoert ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ede;

 • d)

  De-minimisverordening: reguliere de-minimisverordening (Verordening (EU) nr. 1407/2013);

 • e)

  Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas;

 • f)

  Staatsteun: het direct of indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden;

 • g)

  Structurele subsidie: een subsidie die per kalenderjaar wordt verleend;

 • h)

  Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer of maatschappelijke organisatie van haar energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een eenmalige subsidie verlenen voor gedeeltelijke compensatie van energiekosten in de winterperiode november 2022 t/m maart 2023 als overbruggingssteun tot aan landelijke regeling die in 2023 van kracht worden.

Artikel 3. Subsidieontvanger

De subsidie kan worden aangevraagd door de volgende categorieën:

 • a)

  een maatschappelijke organisatie die:

  • i)

   activiteiten op het gebied van sport en bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting organiseert in de gemeente Ede;

  • ii)

   staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; én

  • iii)

   activiteiten organiseert op een locatie in de gemeente Ede.

 • b.

  een onderneming die:

  • i)

   minimaal twee personen en maximaal vijftig personen -inclusief eigena(a)r(en)- in dienst heeft;

  • ii)

   staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • iii)

   haar bedrijfsactiviteiten in één of meerdere bedrijfspand(en) uitoefent, welke gevestigd zijn in de gemeente Ede.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen mag een aanvrager niet reeds een structurele subsidie van de gemeente Ede ontvangen waar de energiekosten onderdeel uitmaken van deze structurele subsidie.

 • 2. Compensatie voor huurkosten is slechts subsidiabel indien de energiekosten expliciet onderdeel uitmaken van de huurprijs. Hogere huurkosten moeten aantoonbaar zijn toe te rekenen aan hogere energiekosten.

 • 3. De activiteiten van de aanvrager zijn in de toekomst in principe levensvatbaar, maar de aanvrager komt in de problemen door de gestegen energiekosten (of in het verlengde daarvan gestegen huurprijzen). Zonder overbruggingssteun tot aan landelijke regelingen in 2023 wordt de aanvrager mogelijk in zijn voortbestaan bedreigd.

Artikel 5. Hoogte subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

  • a)

   bij een energiecontract op naam; het verschil tussen de voorschotnota van de maand met de laagste energiekosten in de periode november 2021 t/m maart 2022 en de voorschotnota van de maand met de hoogste energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023;

  • b)

   bij huurovereenkomst; het verschil tussen de maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022 en de maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m maart 2023.

  • c)

   het verschil zoals bepaald onder a of b wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden waarop de verhoging van energiekosten of huurkosten van toepassing is, tot een maximum van vijf maanden (november 2022 t/m maart 2023).

  • d)

   van het bedrag onder c wordt 75% gesubsidieerd tot een maximum van € 7.500,00 per aanvraag. Voor ondernemingen wordt gerekend met de notabedragen exclusief BTW. Voor maatschappelijke organisaties worden de notabedragen inclusief BTW gebruikt in de berekening.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 7.500,-.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV 2017 kan een aanvraag voor subsidie worden geweigerd als:

 • a)

  de aanvrager de (bedrijfs)activiteiten (tijdelijk) stil legt of heeft gelegd (om energie te besparen);

 • b)

  subsidieverstrekking in strijd is met de de-minimisverordening van de Europese Unie;

 • c)

  de aanvrager onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aanvrager mogelijk in zijn voortbestaan wordt bedreigd.

Artikel 7. Subsidieaanvraag en aanvraagtermijn

 • 1. De subsidieaanvraag gaat over één pand waarin de aanvrager zijn (bedrijfs)activiteiten uitoefent. Als de subsidieaanvrager meerdere panden heeft waarin hij zijn (bedrijfs)activiteiten uitoefent dient hij voor ieder pand een separate subsidieaanvraag in.

 • 2. In afwijking van artikel 6 van de ASV 2017 bevat de aanvraag:

  • a)

   voor ondernemingen een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel waarbij het aantal werkzame personen herkenbaar moet zijn en moet blijken dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Ede;

  • b)

   voor maatschappelijk organisaties het kvk-nummer;

  • c)

   een duidelijk leesbare kopie van:

   • i.

    de voorschotnota van:

    • 1.

     de maand met de laagste energiekosten in de periode november 2021 t/m maart 2022;

    • 2.

     de maand met de hoogste energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023; of

   • ii.

    de huurnota van:

    • 1.

     de maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022;

    • 2.

     de maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m maart 2023;

  • d)

   indien aanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektriciteit heeft, overlegt aanvrager van beide leveranciers de gevraagde voorschotnota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

  • e)

   een toelichting waarom de gestegen energiekosten voor de aanvrager leidt tot acute problemen en de aanvrager daardoor mogelijk in zijn voortbestaan wordt bedreigd;

  • f)

   voor ondernemingen: een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere stukken opvragen, waaronder inzage in de totale boekhouding, indien onduidelijkheid bestaat over de opgevoerde kosten of twijfel of de aanvrager mogelijk in zijn voortbestaan wordt bedreigd.

 • 4. Een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling kan tot uiterlijk 30 april 2023 worden ingediend. Aanvragen die na 30 april 2023 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 8. Vaststelling van de subsidie

Een subsidie op grond van deze regeling wordt direct vastgesteld.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor deze regeling bedragen de subsidieplafonds:

  • a)

   voor maatschappelijke organisaties zoals bedoeld in artikel 3 onder a: € 400.000,-;

  • b)

   voor ondernemingen zoals bedoeld in artikel 3 onder b: € 171.500,-.

 • 2. Indien één van de in het voorgaande artikel genoemde subsidieplafonds niet volledig wordt besteed, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het andere subsidieplafond.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen het subsidieplafond verhogen.

 • 4. Voor zover het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie toe te kennen, verdelen burgemeester en wethouders de subsidie naar evenredigheid. Dat wil zeggen dat de aangevraagde bedragen worden verminderd met het percentage waarmee de aanvragen het subsidieplafond overschrijden.

Artikel 10. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en vervalt op 1 januari 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling winterfonds kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties Ede.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2023, zaaknummer 378021,

Het college voornoemd,

de secretaris,

drs. R.F. Groen MPA

de burgemeester,

mr. L.J. Verhulst

Toelichting

Algemeen

Deze subsidieregeling heeft als doel om ondernemers en maatschappelijke organisaties met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen met een tegemoetkoming in de energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten eenmalig te compenseren voor de periode november 2022 t/m maart 2023 voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties die in acute financiële problemen zitten, als overbrugging tot de landelijke regelingen in 2023 van kracht worden.

Artikelsgewijze toelichting

Hieronder worden enkele artikelen nader toegelicht.

 • b.

  Ondernemer/Onderneming: Uitgesloten van deze regeling zijn de zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). ZZP’ers kunnen aanspraak maken op het noodfonds bestaanszekerheid.

Artikel 3. Subsidieontvanger

Deze subsidieregeling is bedoeld voor:

 • a.

  maatschappelijke organisaties: Denk aan sport- en muziekverenigingen, vrijwilligersorganisaties, inloopvoorzieningen, buurt- wijk- en dorpshuizen en kerken.

 • b.

  ondernemingen: we proberen met deze regeling vooral kleine ondernemingen te ondersteunen.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

Deze subsidieregeling is expliciet bedoeld voor organisaties die niet al een structurele subsidie ontvangen van de gemeente waarbij de energiekosten al subsidiabel zijn. Deze organisaties compenseren we, indien nodig, binnen de bestaande subsidierelaties. Ontvang je wel een structureel subsidie van de gemeente maar niet voor energiekosten (denk aan subsidie voor alleen voor de kosten van het organiseren van activiteiten of een waarderingssubsidie) dan kan wel aanspraak gemaakt worden op deze subsidieregeling.

Indien sprake is van een hogere huur dan moet de verhoging toe te rekenen zijn aan hogere energiekosten. Dat betekent dat de energiekosten dus onderdeel zijn van de huurovereenkomst en de huurprijs. Dit moet ook aangetoond kunnen worden.

Artikel 6. Weigeringsgronden

In dit artikel is bepaald dat een subsidie wordt geweigerd indien deze in strijd is met de de-minimisverordening van de Europese Unie. Toepassing van de de-minimisverordening is mogelijk voor ondernemingen als het totaal aan overheidssteun wat zij hebben ontvangen in een periode van drie belastingjaren niet hoger is dan € 200.000,-. Dit wordt voor steunverlening getoetst door het vragen van een de-minimisverklaring van de betrokken organisatie. Steun die voldoet aan de voorwaarden van de de-minimisverordening wordt geacht geen effect te hebben op het interstatelijk handelsverkeer. Dit betekent dat dergelijke steun niet kan worden aangemerkt als staatssteun omdat niet wordt voldaan aan het vijfde criterium.

Artikel 9. Subsidieplafond

Voor deze regeling is een subsidieplafond vastgesteld. De aanvragen worden opgespaard tot de sluitingsdatum waarna het bedrag gelijkelijk wordt verdeeld over de aanvragers. Dit heet naar evenredigheid: Stel dat het subsidieplafond met 10% overvraagd wordt, dan kunnen alle aanvragen met 10% worden ‘gekort’ om binnen het plafond te blijven.