Regeling vervallen per 01-01-2024

Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere

Geldend van 16-03-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; gelet op artikelen 1.2 lid 8, artikel 5.2.6 lid 2, 5.2.7 lid 6, 5.3.3 lid 2 en 6.2 lid 4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2023;

besluit

vast te stellen het:

Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere

Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begrippen die in dit Financieel Besluit gehanteerd worden hebben, tenzij anders aangegeven, de betekenis zoals omschreven in de wet en de verordening Wmo van de gemeente Almere. De artikelen in dit Financieel Besluit zijn aanvullend op het landelijk vastgestelde Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Almere 2022.

Artikel 2. Zorg in natura tarieven

De gunningen voor zorg in natura overeenkomsten worden vastgesteld door het college. In deze gunningen zijn de tarieven per arrangement of product opgenomen. Deze zorg in natura tarieven worden opgenomen in een Administratieprotocol Wmo dat ter beschikking wordt gesteld aan gecontracteerde aanbieders.

Tarieven ondersteuningsarrangementen Wmo 2023

Arrangement

Pakket

Code iWmo

Eenheid

Frequentie

Tarief

Psychosociale problemen

A

10A12

Stuks

Maand

€ 364,99

 

B

10A13

Stuks

Maand

€ 568,98

 

C

10A14

Stuks

Maand

€ 1.250,90

Lichte verstandelijke beperking

A

10A22

Stuks

Maand

€ 359,77

 

B

10A23

Stuks

Maand

€ 571,38

 

C

10A24

Stuks

Maand

€ 1.062,25

Cognitieve achteruitgang/dementie

A

10A32

Stuks

Maand

€ 388,75

 

B

10A33

Stuks

Maand

€ 693,18

 

C

10A34

Stuks

Maand

€ 1.374,38

Lichamelijke achteruitgang

A

10A55

Stuks

Maand

€ 350,68

 

A Nieuw Almeers Protocol

10A56

Stuks

Maand

€ 345,06

 

B

10A57

Stuks

Maand

€ 633,65

 

C

10A59

Stuks

Maand

€ 889,79

Lichamelijke achteruitgang en niet-aangeboren hersenletsel

B

10A58

Stuks

Maand

€ 697,09

 

C

10A60

Stuks

Maand

€ 1.107,89

Tarieven losse producten Wmo 2023

Type ondersteuning

Code iWmo

Eenheid

Tarief

Huishoudelijke ondersteuning

01A04

Uur

€ 32,40

Product: huishoudelijke ondersteuning Productcode

01S01

01S02

01S03

Stuk

€ 345,06

Begeleiding individueel, zwaarte 1

02A16

Uur

€ 57,00

Begeleiding individueel, zwaarte 2

02A19

Uur

€ 66,00

Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 1

07A11

Dagdeel

€ 37,80

Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 2

07A12

Dagdeel

€ 59,40

Arbeidsmatige dagbesteding

07A13

Dagdeel

€ 29,40

Product 1 individuele begeleiding basis (traject Ondersteuning & Stabiliteit)

02T21

02T22

02T23

02T24

Uur

€ 55,80

Product 3 individuele begeleiding specialistisch (traject Ondersteuning & Stabiliteit)

02T25

02T26

02T27

02T28

Uur

€ 56,40

Product 5 individuele begeleiding (traject Ontwikkeling & Ondersteuning)

02T31

02T32

02T33

02T34

Uur

€ 59,40

Product 2 dagbesteding basis (traject Ondersteuning & Stabiliteit)

07T21

07T22

07T23

07T24

Dagdeel

€ 32,40

Product 4 dagbesteding specialistisch (traject Ondersteuning & Stabiliteit)

07T25

07T26

07T27

07T28

Dagdeel

€ 44,40

Product 6 dagbesteding (traject Ontwikkeling & Ondersteuning)

07T31

07T32

07T33

07T34

Dagdeel

€ 34,20

All-in dagtarievenWmo-vervoer 2023

Type vervoer

Code iWmo

Eenheid

Tarief

Vervoer zonder rolstoel 

08A03

Etmaal

€ 15,08

Vervoer met rolstoel

08A04

Etmaal

€ 37,68

Tarieven kortdurend verblijf Wmo 2023

Type ondersteuning

Code iWmo

Eenheid

Tarief

Kortdurend verblijf Wmo tot 1 maart 2023

AL545

Etmaal

€ 104,04

Formeel (extern) Kortdurend Verblijf (op indicatie) dagopvang 1-12 uur vanaf 1 maart 2023

AL546

Etmaal

€ 57,50 (exclusief BTW)

Formeel (extern) Kortdurend Verblijf (op indicatie) als logeervoorziening 12-24 uur vanaf 1 maart 2023

AL547

Etmaal

€ 115,- (exclusief BTW)

Artikel 3. Tarieven Persoonsgebonden budget voor een dienst

Het college betaalt het persoonsgebonden budget (pgb) voor een dienst aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt, na het toekenningsbericht en nadat het besluit op de aanvraag van de inwoner is genomen van het college, de formele of informele aanbieder met wie de inwoner een zorgovereenkomst is aangegaan.

 • 1.

  Een gedeelte van de verantwoording van het pgb vindt vooraf plaats via de zorgovereenkomst die de pgb-budgethouder met de formele of informele aanbieder afsluit. Deze wordt goedgekeurd door de SVB (arbeidsrechtelijk) en de gemeente (zorginhoudelijk).

 • 2.

  Iedere pgb-budgethouder dient alle documenten die betrekking hebben op het pgb en de aanschaf van de voorziening dan wel de inhuur van een formele of informele aanbieder, gedurende vijf jaar te bewaren en als daarom wordt gevraagd (een kopie van) de stukken aan de gemeente verstrekken.

 • 3.

  De gemeente kan de stukken opvragen bij een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en/of rechtmatigheid van het pgb of een controle naar aanleiding van signalen over onjuiste besteding van het pgb door de budgethouder en/of de formele of informele aanbieder.

Maximale pgb-tarieven formele aanbieders 2023

Type ondersteuning

Eenheid

Tarief formele aanbieders

Huishoudelijke ondersteuning

Uur

€ 27,54

Begeleiding individueel, zwaarte 1 (niet meer toekennen in 2023)

Uur

€ 48,45

Begeleiding individueel, zwaarte 2 (niet meer toekennen in 2023)

Uur

€ 56,10

Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 1 (niet meer toekennen in 2023)

Dagdeel

€ 32,13

Niet-arbeidsmatige dagbesteding, zwaarte 2 (niet meer toekennen in 2023)

Dagdeel

€ 50,49

Arbeidsmatige dagbesteding (niet meer toekennen in 2023)

Dagdeel

€ 24,99

Traject 2 individuele begeleiding basis

Uur

€ 47,43

Traject 2 individuele begeleiding specialistisch

Uur

€ 47,94

Traject 3 individuele begeleiding

Uur

€ 50,49

Traject 2 dagbesteding basis

Dagdeel

€ 27,54

Traject 2 dagbesteding specialistisch

Dagdeel

€ 37,74

Traject 3 dagbesteding

Dagdeel

€ 37,74

Vervoer zonder rolstoel

Etmaal

€ 15,08

Vervoer met rolstoel

Etmaal

€ 37,68

Maximale pgb-tarieven informele aanbieders 2023

Type Wmo- ondersteuning

Eenheid

Tarief niet professionele ondersteuners

Vanaf 22 jaar en ouder 

Uur

€ 17,41 (120% minimumloon incl vakantiebijlage)

Artikel 4. Tarieven Beschermd wonen

 • 1. Voor Beschermd Wonen) is geen tarief voor informele ondersteuning vastgesteld, omdat Beschermd Wonen geen verstrekking mogelijk is middels een persoonsgebonden budget informele ondersteuning.

 • 2. Voor Maatschappelijke Opvang of Vrouwenopvang is geen pgb-tarief vastgesteld, omdat hiervoor geen pgb als verstrekkingsvorm mogelijk is.

 • 3. Alle genoemde tarieven zijn maximum tarieven.

 • 4. Het in de beschikking vastgestelde persoonsgebonden budget en tarief geldt gedurende de looptijd van de beschikking.

 • 5. Indien het tarief van de door de bewoner gekozen zorgaanbieder hoger is dan het maximum vastgestelde tarief in het Financieel Besluit Wmo van de gemeente Almere, betaalt de bewoner het meerdere zelf.

 • 6. De maximum hoogte van de pgb-tarieven zijn als volgt vastgesteld:

Beschermd wonen 2023

Type ondersteuning

Code iWmo

Tarief per plaats per jaar

Tarief per dag

BW Midden

15A04

€ 59.973,56

€ 164,31

BW Hoog

15A06

€ 82.248,91

€ 225,34

BW Beschut (excl. dagbest.)

 

€ 39.060,39

€ 106,80

BW Beschut Wonen

 

€ 50.856,67

€ 139,33

Ex-forensisch

15A05

€ 59.973,56

€ 164,31

Logeerplekken huisvesting

 

€ 13.132,39

€ 35,98

Logeerplekken (hoog)

 

€ 69.116,52

€ 189,36

Moeder- en kindtoeslag

15A07

 

€ 93,64

Gewoon thuis

 

€ 39.213,54

€ 107,21

Beschermd wonen : persoonsgebonden budget thuis 2023

Type ondersteuning

Tarief per plaats per jaar

Beschermd wonen midden

€ 45.868,26

Beschermd wonen hoog

€ 55.673,11

Beschermd wonen: persoonsgebonden budget kleinschalig wooninitiatief

(inclusief wooncompensatie) 2023.

Type ondersteuning

Tarief per plaats per jaar

Beschermd wonen midden

€ 49.209,28

Beschermd wonen hoog

€ 59.014,12

Artikel 5. Woonvoorzieningen

 • a.

  Komen de totale kosten van de woonvoorzieningen boven de € 6.807,- dan geldt het primaat verhuizen en wordt in principe de woning niet aangepast. (Wmo verordening artikel 3.8.1 lid 1)

 • b.

  Het bedrag dat verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning bedraagt maximaal € 3.134,-.(Wmo verordening artikel 3.8.1 lid 1)

 • c.

  De vergoeding voor de kosten van tijdelijke huisvesting is gebaseerd op artikel 13, lid 1 van de Wet op de huurtoeslag (maximale huur in de sociale sector per 1-1-2019 is € 720,42 per maand). (Wmo verordening artikel 3.8.2 lid 1)

 • d.

  Hoogte vergoeding bij woningsanering

  • De vergoeding voor woningsanering betreft uitsluitend kosten die noodzakelijk zijn voor vervanging van vloerbedekking en/of gordijnen in verband met cara of allergische aandoeningen.

  • Voor vloerbedekking en raambedekking gelden de volgende normbedragen per m2 inclusief bijkomende kosten als egaliseren, leggen, ophangen etc.

   • o

    Vinyl (PVC) vloerbedekking (rolstoelgeschikt) per strekkende meter van 4 meter breed: maximaal € 72,50 (Wmo verordening artikel 3.8.3 lid 4 en 3.8.4 lid 4).

   • o

    Gordijnen/lamellen per m2 raamoppervlak: maximaal € 22,00 (Wmo verordening artikel 3.8.3 lid 4).

  • Bij de berekening van het bedrag wordt rekening gehouden met afschrijftermijnen als genoemd in de Nadere regels artikel 7.1 Gehanteerde afschrijvingstermijnen.

Artikel 6 Vervoer

 • 1. Indien een persoonsgebonden budget voor aanschaf van een vervoersvoorziening wordt verstrekt, kan zo nodig ook een pgb voor onderhoud, service en verzekering worden toegekend.

 • 2. Het persoonsgebonden budget voor onderhoud, service en verzekering wordt jaarlijks betaald gedurende de technische levensduur van de vervoersvoorziening.

 • 3. De kosten voor een aanpassing van de eigen auto worden toegekend tot ten hoogste € 7.500,= eenmalig voor een periode van 5 jaar. (Wmo verordening artikel 3.7.10 lid 1).

Artikel 7. Slotparagraaf

 • 1. Het Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere treedt in werking op ……..

 • 2. Dit Financieel Besluit wordt aangehaald als ‘Financieel Besluit Wmo 2023 gemeente Almere’

 • 3. Een bewoner houdt het recht op de verstrekte voorziening inclusief het daarbij verstrekte persoonsgebonden budget ook na inwerkingtreding van een nieuw Financieel Besluit Wmo, tot de einddatum van de beschikking of tot het moment waarop het college een nieuw besluit over de betreffende individuele maatwerkvoorziening heeft genomen.

 • 4. Op bezwaarschriften wordt beslist met in achtneming van het Financieel Besluit Wmo dat geldig is ten tijde van het besluit op de aanvraag.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Almere d.d. 14 februari 2023

de loco-secretaris,

G.A.M. Vermeulen

de burgemeester,

A.T.B. Bijleveld-Schouten