Regeling vervallen per 01-01-2023

Herziene Beleidsregels éénmalige energietoeslag 2023 gemeente Oldenzaal

Geldend van 16-03-2023 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Herziene Beleidsregels éénmalige energietoeslag 2023 gemeente Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

Gelet op:

Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 35 van de Participatiewet;

Overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een éénmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Oldenzaal.

B e s l u i t:

Vast te stellen de Herziene Beleidsregels éénmalige energietoeslag 2023 gemeente Oldenzaal.

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, aanhef en onder c Participatiewet;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal;

 • c.

  Huishouden: de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid van de wet;

 • d.

  Peildatum: datum van aanvraag;

 • e.

  Peilmaand: de maand voorafgaand aan de aanvraag;

 • f.

  Wet: Participatiewet;

 • g.

  Zelfstandige woonruimte: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald.

Artikel 2. Eénmalige energietoeslag

De éénmalige energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand, waarop de daarop betrekking hebbende bepaling uit de Participatiewet van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat:

 • de cliënt de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan niet hoeft aan te tonen ingeval van ambtshalve toekenning conform artikel 7;

 • de aanvrager als bedoeld in artikel 8 een bewijsstuk dient bij te voegen waaruit blijkt dat het energiecontract op zijn/haar naam staat;

 • de verminderde energiebelasting niet als een voorliggende voorziening zoals bedoeld in artikel 15 van de wet wordt aangemerkt;

 • de draagkrachtbepaling in het inkomen en vermogen zoals bedoeld in artikel 35 eerste lid van de wet niet toegepast worden;

 • het drempelbedrag zoals bedoeld in artikel 35 tweede lid van de wet niet van toepassing is.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. De éénmalige energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm én woonachtig in een zelfstandige woonruimte.

 • 2. Niet tot de doelgroep wordt gerekend:

  • a.

   in een inrichting verblijvende persoon van 21 jaar of ouder die in aanmerking komt voor de zak- en kleedgeldnorm;

  • b.

   personen jonger dan 21 jaar;

  • c.

   personen jonger dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 ; of

  • d.

   personen die uitsluitend met een briefadres ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP).

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. Het college kan een éénmalige energietoeslag verstrekken aan de aanvrager als voldaan wordt aan deze voorwaarden:

  • het inkomen in de peilmaand niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

  • aanvrager staat op peildatum ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oldenzaal;

  • aanvrager bewoont een zelfstandige woonruimte.

 • 2. Het recht op een éénmalige energietoeslag wordt éénmalig vastgesteld op de peildatum en geldt voor het kalenderjaar 2023.

 • 3. Er bestaat geen recht op een éénmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2023 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 van de wet heeft ontvangen. Ongeacht of deze toeslag in een andere gemeente ontvangen werd.

Artikel 5. Inkomen

 • 1. Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het netto-inkomen over de peilmaand.

 • 2. Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde netto-inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de peilmaand bepalend.

 • 3. Bij zelfstandigen is het geschatte gemiddelde netto-inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de peildatum bepalend.

 • 4. De middelen bedoeld in artikel 31 tweede lid worden niet tot het inkomen gerekend.

Artikel 6. Hoogte energietoeslag

De éénmalige energietoeslag bedraagt € 1.300 per huishouden dat een zelfstandige woonruimte bewoont.

Artikel 7. Ambtshalve toekenning

In afwijking van bovenstaande bepalingen wordt de Energietoeslag 2023 ambtshalve toegekend aan:

 • huishoudens in Oldenzaal die in aanmerking kwamen voor de Energietoeslag 2022 mits men op 1 januari 2023 als inwoner van de gemeente Oldenzaal staat ingeschreven;

 • huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 en over de maand januari 2023 een uitkering ontvangen o.g.v. de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ, niet zijnde kostendelersnorm.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de éénmalige energietoeslag 2023 kunnen digitaal een aanvraag indienen op www.oldenzaal.nl of door gebruikmaking van het aanvraagformulier, ingaande 1 maart 2023.

 • 2. Een aanvraag kan tot en met uiterlijk 31 oktober 2023 ingediend worden.

Artikel 8a. Betaling

 • 1. De ambtshalve toegekende energietoeslag 2023 zal in de maand maart 2023 tot een bedrag een bedrag van € 500 worden uitgekeerd.

 • 2. De op aanvraag toegekende energietoeslag 2023 zal zo spoedig tot een bedrag van € 500 na het besluit op de aanvraag worden uitgekeerd.

 • 3. Het resterende bedrag van de energietoeslag 2023 zal zo spoedig mogelijk worden uitgekeerd na vaststelling van de wetswijziging van artikel 35 Participatiewet.

 • 4. Voor aanvragen die na de wetswijziging van artikel 35 Participatiewet worden ingediend geldt dat zo spoedig mogelijk na toekenning het volledige bedrag zal worden uitgekeerd.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een éénmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een éénmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10. Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1. De “Beleidsregels éénmalige energietoeslag 2023’ vervallen.

 • 2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023 en vervallen op 31 december 2023.

 • 3. Deze beleidsregels wordt aangehaald als “Herziene beleidsregels éénmalige energietoeslag 2023”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2023

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Toelichting

Energietoeslag voor 2023

Voor het jaar 2023 is wederom een Energietoeslag in het leven geroepen. Daarbij kiest het college voor een praktische benadering die ook door het ministerie wordt voorgestaan. Dat heeft ertoe geleid dat iedereen in Oldenzaal die in 2022 recht had op een energietoeslag ook in 2023 in aanmerking komt voor een toeslag. Dit uitgangspunt maakt het mogelijk om een grote groep rechthebbenden ambtshalve een toeslag toe te kennen, zonder uitgebreid nader onderzoek. Bijkomende voorwaarde is slechts dat men op1 januari 2023 nog als inwoner van Oldenzaal ingeschreven stond.

Ook de groep uitkeringsgerechtigden die in januari 2023 een periodieke uitkering (PW, IOAW, IOAZ, BBZ) ontvangen komt in aanmerking voor een ambtshalve toekenning.

Wie niet in aanmerking komt voor de ambtshalve toekenning kan een aanvraag indienen en dient daarbij te voldoen aan de geldende criteria. Die criteria zijn ongewijzigd gebleven. Het is daarbij niet uitgesloten dat een aanvrager in bijv. april 2023 een inkomen ontvangt boven de inkomensgrens doch in de loop van het jaar een lager inkomen verwerft. Het is in dat geval uiteraard mogelijk om nogmaals een aanvraag te laten beoordelen.

Betaling

De aanvragen voor de Energietoeslag 2022 kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend. Rekening houdende met een beslissingstermijn van maximaal 8 weken kan dus normaliter per 1 maart 2023 wordt vastgesteld wie in 2022 voor een energietoeslag in aanmerking kwam, hetzij ambtshalve, hetzij op aanvraag. (Formeel hebben gemeenten tot en met 30 juni 2023 de tijd om de eenmalige energietoeslag 2022 uit te betalen.)

In de Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening van 20 september 2022 is de energietoeslag voor 2023 aangekondigd door de minister. Daarbij werd ook vermeld dat gemeenten de mogelijkheid werd geboden om € 500 euro van de energietoeslag 2023 al in 2022 uit te keren. De gemeente Oldenzaal maakt van deze mogelijkheid geen gebruik: de betaling van de energietoeslag 2023 zal dus in 2023 plaatsvinden. Dat geldt uiteraard zowel voor de ambtshalve toekenningen en de (tijdig ingediende) aanvragen.

De minister heeft kenbaar gemaakt dat – anders dan in 2022 – niet vooruit mag worden gelopen op de vaststelling van de wetswijziging. Gemeenten mogen dus geen betaling verrichten vooraleer de wetswijziging formeel is vastgesteld. Dat laat echter onverlet dat reeds eerder geboden mogelijkheid van een vooruitlopende betaling van € 500 wel openstaat. De datum van wetswijziging is naar verwachting juni 2023.

Dat leidt tot de volgende praktische invulling:

 • 1.

  De ambtshalve toegekende energietoeslag zal in de maand maart 2023 tot een bedrag een bedrag van € 500 worden uitgekeerd.

 • 2.

  De op aanvraag toegekende energietoeslag zal zo spoedig na aanvraag tot een bedrag van € 500 na het besluit op de aanvraag worden uitgekeerd.

 • 3.

  Het resterende bedrag van de energietoeslag 2023 zal zo spoedig mogelijk worden uitgekeerd na vaststelling van de wetswijziging van artikel 35 Participatiewet.

 • 4.

  Voor aanvragen die ná vaststelling van de wetswijziging worden afgehandeld geldt dat de energietoeslag in één betaling zal plaatsvinden.

Ambtshalve toekenning

Zoals hierboven genoemd komt een grote groep voor een ambtshalve toekenning in aanmerking: iedereen die in 2022 de toeslag ontving en op 1 januari 2023 nog als inwoner van Oldenzaal stond ingeschreven.

Daarnaast wordt de energietoeslag 2023 ambtshalve toegekend iedereen die in de maand januari 2023 recht heeft op een periodieke uitkering van de gemeente (PW, IOAW, IOAZ, BBZ), anders dan op basis van een kostendelersnorm. Daarmee wordt dus aangesloten bij de wijze van ambtshalve toekenning van 2022. Uiteraard kan slechts één toeslag worden toegekend.

Aanvraagmoment

Wie niet in aanmerking komt voor een ambtshalve toekenning in 2023 (dus geen energietoeslag 2022 heeft ontvangen óf in de maand januari 2023 geen recht heeft op een periodieke uitkering van de gemeente) kan een aanvraag indienen langs digitale weg of op papier. Deze aanvraagmogelijkheid wordt per 1 maart 2023 opengesteld. Deze datum is gekozen om de betaalmomenten van ambtshalve en reguliere aanvragen zoveel mogelijk te doen aansluiten.