Aanwijzing locatie Engelbertinklaan voor GFE-container

Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing locatie Engelbertinklaan voor GFE-container

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer, artikel 10, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2017 en artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2022;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Oldenzaal 2017 d.d. 27 juni 2017;

overwegende:

 • 1.

  dat de gemeente op grond van de Wet Milieubeheer verplicht is om te voorzien in de afvalinzameling van huishoudelijk afval;

 • 2.

  dat het merendeel van de bewoners van de hoogbouw Engelbertinklaan 2 - 84 heeft verzocht om plaatsing van een gfe-verzamelcontainer voor de inzameling van het gfe-afval (groente-, fruit- en etensresten) ter vervanging van de nu per adres beschikbare gft-containers;

 • 3.

  dat de bewoners geen tuinafval hebben;

 • 4.

  dat het tuinafval afkomstig uit de ruimte rondom het gebouw wordt afgevoerd door de beheerder van de hoogbouw;

 • 5.

  dat in artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020 voor de inzameling van gfe (groente-, fruit- en etensresten) voor hoogbouwwoningen de dichtstbij gelegen gfe-verzamelcontainer is aangewezen;

 • 6.

  dat de voorkeur van de bewoners uitgaat naar een plek voor de gfe-verzamelcontainer op het terrein van het wooncomplex Gravenstee in plaats van een plek naast de openbare weg aan de Marthalaan direct naast de oprit, omdat de aanwezigheid van een hellend oprit naar de Marthalaan voor de oudere bewoners problemen geeft bij het wegbrengen van het gfe-afval;

 • 7.

  dat in overleg met de eigenaar, afvalinzamelaar Twente Milieu en bewoners een geschikte locatie is gevonden op het terrein behorende bij de woningen Engelbertinklaan 2 - 84, aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 01-003 d.d.27-10-2022;

 • 8.

  dat bij de locatiekeuze rekening is gehouden met de volgende criteria en aspecten:

  • bereikbaarheid ledigingsvoertuig;

  • toegankelijkheid;

  • loopafstand doelgroep;

  • sociale controle;

  • afstand tot omwonenden;

  • verkeersveiligheid;

besluit:

de op de bij dit besluit behorende tekening, nr. 01-003 d.d. 27-10-2022, aangegeven locatie aan te wijzen als locatie voor de plaatsing van een bovengrondse gfe-container voor de inzameling van het gfe-afval van de bewoners van de hoogbouw B.A.A. Engelbertinklaan 2 – 84 ter vervanging van de inzameling via de per perceel verstrekte gft-containers.

Ondertekening

Oldenzaal, 13 maart 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Thijs te Riet

teamleider Realisatie

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, ingaand op de dag na publicatie van bovenstaand besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Belanghebbenden kunnen ook digitaal bezwaar maken via <http://www.oldenzaal.nl/bezwaar>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u ingelogd bent met DigiD kunt u het bezwaarschrift digitaal invullen.

Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing doen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

afbeelding binnen de regeling