Mandaatbesluit leefgeld ontheemde Oekraïners gemeente Doesburg

Geldend van 16-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Mandaatbesluit leefgeld ontheemde Oekraïners gemeente Doesburg

De burgemeester van de gemeente Doesburg,

overwegende dat:

 • het van groot belang wordt geacht dat de vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne gevluchte Oekraïners ook in Nederland, waaronder de gemeente Doesburg, worden opgevangen en van leefgeld worden voorzien;

 • hieraan door de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid door middel van een tijdelijke wettelijke spoedmaatregel, genaamd Regeling opvang ontheemden Oekraïne, gevolg is gegeven;

 • krachtens deze ministeriële regeling de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan is;

besluit vast te stellen het volgende mandaatbesluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Doesburg;

 • b.

  gemandateerde: de medewerker die namens de burgemeester deze bevoegdheid uitoefent;

 • c.

  leefgeld: de financiële toelage als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b van de ministeriële regeling, onderscheidenlijk de diverse toelagen als bedoeld in artikel 12 van de ministeriële regeling in geval van opvang in een particuliere opvangvoorziening;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om namens de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e.

  mandaat: de bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 10:1 van de Awb om namens de burgemeester besluiten te nemen zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Awb; hieronder wordt mede verstaan het ondertekenen van de besluiten;

 • f.

  ministeriële regeling: de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • g.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

In dit besluit wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

Artikel 3. De mandaatverlening

 • 1. De burgemeester mandateert de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over de verstrekking van leefgeld aan de medewerker vluchtelingenwerk.

 • 2. Onder het mandaat in de zin van het vorige lid wordt tevens verstaan het nemen van besluiten alsmede de voorbereiding en uitvoering daarvan, met uitzondering van:

  • a.

   de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als hiervoor bedoeld, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Awb;

  • b.

   de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels.

 • 3. Het in het eerste en tweede lid omschreven mandaat komt de gemandateerde slechts toe met inachtneming van het navolgende:

  • a.

   de gemandateerde kan uitsluitend gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting en voor zover het desbetreffende budget toereikend is;

  • b.

   de gemandateerde blijft bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheid te allen tijde binnen de door de burgemeester vastgestelde (financiële en beleids-) kaders;

  • c.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van vigerende formele en materiële wet- en regelgeving, in het bijzonder de ministeriële regeling;

  • d.

   de gemandateerde oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheid uit met inachtneming van schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de burgemeester;

 • 6. De burgemeester behoudt het recht om gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.

 • 7. De burgemeester kan door hem gemandateerde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen.

Artikel 4. Ondertekening bij mandaat

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken als volgt ondertekend:

namens de burgemeester,

handtekening gemandateerde

Medewerker Vluchtelingenwerk

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 april 2022.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit leefgeld ontheemde Oekraïners gemeente Doesburg’.

Ondertekening

Doesburg, 8 maart 2023,

drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar | burgemeester