Mandaatbesluit betreffende het oninbaar verklaren van vorderingen betreffende de gemeentelijke belastingen en privaatrechtelijke vorderingen

Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit betreffende het oninbaar verklaren van vorderingen betreffende de gemeentelijke belastingen en privaatrechtelijke vorderingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

Gelet op:

 • -

  Het bepaalde in artikel 225, lid 5 van de Gemeentewet;

 • -

  Het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;

 • -

  Het bepaalde in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht betreffende mandaat, delegatie en attributie.

BESLUIT:

Mandaat te verlenen voor:

 • -

  Het oninbaar verklaren van vorderingen betreffende gemeentelijke belastingen en daaraan gelijkgestelde rechten en retributies;

 • -

  Het oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen.

Artikel 1 Mandaat

 • 1. Mandaat wordt verleend aan het afdelingshoofd Belastingen, Financiële en Juridische zaken.

 • 2. Het mandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat onder mandaat te nemen besluiten worden afgestemd met de betreffende portefeuillehouder.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit betreffende het oninbaar verklaren van vorderingen betreffende de gemeentelijke belastingen en privaatrechtelijke vorderingen’.

 • 2. Dit besluit treedt twee dagen na de bekendmaking in werking.

Ondertekening

Heerenveen, 7 maart 2023.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen

de secretaris

de heer J. van Leeuwestijn

de burgemeester

de heer T.J. van der Zwan