Mandaatbesluit Aanleg / Veranderen uitwegen

Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Aanleg / Veranderen uitwegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

Gelet op:

 • -

  Het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;

 • -

  Het bepaalde in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht betreffende mandaat, delegatie en attributie.

BESLUITEN:

Mandaat te verlenen voor:

 • -

  Het beslissen op verzoeken om toestemming voor aanleg van een uitweg op de openbare weg.

 • -

  Het beslissen op verzoeken om toestemming voor het veranderen of verplaatsen van een bestaande uitweg op de openbare weg.

aan het afdelingshoofd IBOR van de gemeente Heerenveen en wordt doorgegeven aan de behandelende ambtenaren binnen de afdeling IBOR.

Slotbepalingen:

 • -

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Aanleg / Veranderen uitwegen”;

 • -

  Dit besluit treedt twee dagen na publicatie in werking.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

de gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

de burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan