Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 15-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Heerenveen;

Overwegende dat het wenselijk is bevoegdheden op te dragen om de hoofdstukken IV en V van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne uit te voeren;

Gelet op:

  • -

    Het bepaalde in titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Delegatie- en mandaatregeling van de gemeente Heerenveen en de Ministeriële regeling van 1 april 2022, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne);

Overwegende dat:

  • -

    Het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden aan ambtenaren te mandateren;

BESLUIT:

Om het volgende Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne vast te stellen:

Artikel 1 Reikwijdte mandaat

  • 1. Aan het afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerenveen wordt mandaat, machtiging en volmacht verleend om de in artikel 6, eerste lid onderdeel b en e, artikel 7, artikel 8, artikel 10 tot en met 14 van Regeling opvang ontheemden Oekraïne bedoelde bevoegdheden uit te oefenen en uitvoering te geven aan de Regeling binnen de daarin aangegeven kaders;

  • 2. Het afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat, submachtiging en subvolmacht van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden aan de betreffende teammanagers MO en behandelend ambtenaren MO.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne”;

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 april 2022.

Ondertekening

De burgemeester van de gemeente Heerenveen,

De heer T.J. van der Zwan