Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

Overwegende, dat in het kader van de samenvoeging van de afdelingen Handhaving en de afdeling Vergunningen en reorganisatie bij de afdeling Publiek de namen van de afdelingen in de artikelen 1 lid 2 sub a en b gewijzigd moeten worden;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

B E S L U I T

Artikel 1

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) de volgende ambtenaren:

 • 1.

  voor alle gemeentelijke belastingen, voor zover geen andere ambtenaar als heffingsambtenaar is aangewezen: het afdelingshoofd Belastingen, Financiële en Juridische Zaken;

 • 2.

  voor leges zoals genoemd in de verschillende hoofdstukken van de bij de Legesverordening behorende Tarieventabel:

  • a.

   het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH) voor de leges betrekking hebbende op het taakveld van de afdeling VVTH;

  • b.

   het hoofd Dienstverlening & Informatiemanagement (DIm) voor de leges betrekking hebbende op het taakveld van de afdeling DIm en

  • c.

   het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) voor de leges betrekking hebbende op het taakveld van de afdeling MO.

Artikel 2

Te bepalen dat de bevoegdheden als heffingsambtenaar mogen worden doorgegeven aan dan wel gemandateerd aan medewerkers van de betreffende afdelingen.

Artikel 3

De besluit treedt twee dagen na publicatie in werking.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit aanwijzing heffingsambtenaar”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen.

De gemeentesecretaris

de heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan