Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen en belastingdeurwaarders

Geldend van 15-03-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen en belastingdeurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de CAR-UWO en artikel 231, tweede lid, onderdeel d en e, van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen en belastingdeurwaarders

Artikel 1 Aanwijzingsbesluiten

  • 1. De medewerkers Invordering van het team Belastingen van de afdeling Belastingen, Financiële en Juridische aan te stellen als bezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

  • 2. De belastingdeurwaarders van Flanderijn Invordering aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

  • 3. De administratief invorderingsmedewerkers van Flanderijn Invordering aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

Artikel 2 Slotbepaling

  • 1. Het Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen en belastingdeurwaarders inclusief Suwinet-Inkijk wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

  • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023;

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen en belastingdeurwaarders”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen van 7 maart 2023.

College van burgemeester en wethouders van Heerenveen,

de gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

de burgermeester,

de heer T.J. van der Zwan