Werkinstructie gebiedsontzeggingen artikel 2:78 APV gemeente Heerenveen

Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Intitulé

Werkinstructie gebiedsontzeggingen artikel 2:78 APV gemeente Heerenveen

Behoort bij het mandaatbesluit van de burgemeester gebiedsontzeggingen gemeente Heerenveen van 15 augustus 2022 en de Beleidsregel gebiedsontzeggingen van 28 februari 2023 in verband met de toepassing van artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen (hierna: APV).

Inleiding

Bij raadsbesluit van 10 juni 2021 is een wijziging in de APV aangebracht. Op grond van deze wijziging kan de burgemeester gebiedsontzeggingen opleggen, waarmee het iemand verboden wordt zich op te houden in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats. Daarvoor is het niet meer nodig dat er eerst een overlast gebied wordt aangewezen door de burgemeester.

Een gebiedsontzegging kan worden opgelegd voor de duur van maximaal 8 weken of voor de duur van een bepaald evenement. Indien de betreffende persoon binnen een periode van zes maanden opnieuw een van de genoemde feiten begaat zoals genoemd in bijlage 1A en 1B van de beleidsregel dan wel de openbare orde verstoort, kan een gebiedsontzegging van maximaal 8 weken worden opgelegd.

De zogenoemde kortdurende gebiedsontzeggingen als beschreven in artikel 2:78 lid 1 (maximaal 72 uur) zijn gemandateerd aan de functionarissen van de politie Noord-Nederland.

Individuele gebiedsontzegging voor de duur van maximaal 72 uur

In bijlage 1A en 1B van de beleidsregel is een lijst opgenomen met feiten op basis waarvan een individuele gebiedsontzegging kan worden opgelegd. Dit zijn vooral overtredingen van bepalingen in de APV, zoals het samenscholingsverbod, het nuttigen van alcoholhoudende drank op straat, maar ook enkele bepalingen die via het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn gesteld, zoals openlijke geweldpleging, zich met geweld verzetten tegen een ambtenaar in functie, etc.

De kortdurende gebiedsontzeggingen (maximaal 72 uur) worden in mandaat opgelegd door de politie.

Indien door de politie een overtreding/misdrijf als beschreven in bijlage 1A of 1B van de beleidsregel wordt geconstateerd, kan een gebiedsontzegging worden uitgereikt voor de volgende perioden:

 • -

  Indien de persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een feit zoals genoemd in bijlage 1A van de beleidsregel is de duur van de gebiedsontzegging 24 uur of maximaal 8 weken bij recidive;

 • -

  Indien de persoon zich schuldig heeft gemaakt aan feit zoals omschreven in bijlage 1B van de beleidsregel is de duur van de gebiedsontzegging 72 uur of maximaal 8 weken bij recidive;

 • -

  Indien de orde verstoring horeca gerelateerd is en heeft plaatsgevonden in het tijdvak van donderdag 18.00 uur tot en met zondag 06.00 uur én de persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een feit zoals genoemd in bijlage 1A of 1B van de beleidsregel kan voor de (resterende) periode binnen dit tijdvak een gebiedsontzegging worden opgelegd.

 • -

  Indien er sprake is van het verstoren van de openbare orde bij een evenement kan een gebiedsontzegging worden opgelegd voor de duur van het betreffende evenement.

Voor eenduidig optreden en handelen ten aanzien van het opleggen en uitreiken van de gebiedsontzeggingen wordt bij een openbare orde verstoring in het horecacentrumgebied wordt indien mogelijk eerst overlegd met de horecacoördinator van dat moment.

Bij het uitreiken van een dergelijke gebiedsontzegging wordt door de politie aan de betrokkene de gelegenheid gegeven om een zienswijze te geven. De volgende vragen worden daarbij gesteld:

 • Wat is de reden van het ordeverstorende gedrag?

 • Woont of werkt betrokkene in het betreffende gebied dan wel is hij aangewezen op noodzakelijke zorg in het gebied?

 • Wat vindt betrokkene van de gebiedsontzegging?

Individuele gebiedsontzegging APV voor de duur van maximaal 8 weken bij recidive

Op grond van artikel 2:78 lid 2 APV kan de burgemeester aan een persoon wie tenminste eenmaal een gebiedsontzegging is gegeven en die binnen zes maanden na het eerder opgelegde gebiedsverbod opnieuw één of meer van de feiten begaat (recidive) als beschreven in bijlage 1A of 1B van de beleidsregel, een bevel geven zich gedurende ten hoogste acht weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

Om een langere gebiedsontzegging op te kunnen leggen, overlegt de politie opgemaakte processen verbaal waarin de waargenomen feiten en handelingen zijn weergegeven. Artikel 153 Wetboek van Strafvordering is van toepassing. Er wordt overgegaan tot het opleggen van een gebiedsontzegging voor de duur van maximaal acht weken, nadat er een kortdurende gebiedsontzegging als bedoeld in artikel 2:78 lid 1 APV is opgelegd en de betreffende persoon binnen een periode van zes maanden na het opleggen van een eerdere gebiedsontzegging opnieuw een overtreding begaat zoals beschreven in bijlage 1A of 1B van de beleidsregel. De bevoegdheid tot het opleggen van een langere gebiedsontzegging is niet gemandateerd en voorbehouden aan de burgemeester.

Wet MBVEO

Verder kan de burgemeester op grond van artikel 172a en 172b van de Gemeentewet een gebieds- of groepsverbod opleggen al dan niet gecombineerd met een meldplicht.

Wat is nu het verschil tussen een gebiedsverbod op grond van de Wet MBVEO en de gebiedsontzegging op grond van de APV?

Veelal ligt de lat voor het opleggen van de gebiedsverboden op grond van de APV laag. Een of enkele eerdere APV-overtredingen kunnen leiden tot een gebiedsontzegging. Een gebiedsverbod op grond van de Wet MBVEO vereist een langduriger patroon van herhaaldelijk of ernstig overlastgevend gedrag dan wel een ernstige verstoring van de openbare orde.

De gebiedsverboden op grond van de APV kunnen, als ze van korte duur zijn, in mandaat door de politie worden opgelegd. Bij de gebiedsverboden op grond van de Wet MBVEO is geen mandatering mogelijk. De Wet MBVEO kent een meldingsplicht. De gebiedsontzegging heeft dat niet. Het opleggen van een gebiedsverbod op grond van de Wet MBVEO verloopt via de afdeling Veiligheid en moet worden voorzien door een bestuurlijke rapportage van de politie. De politie stuurt de afdeling Veiligheid een bestuurlijke rapportage met het verzoek tot het opleggen van een gebiedsverbod op grond van de Wet MBVEO indien er sprake is van het aantal keer recidive zoals omschreven in artikel 4 eerste en tweede lid van de beleidsregel.

Voor voetbal gerelateerde ordeverstoringen geldt een apart regime. Bij voetbal gerelateerde verstoringen van de openbare orde kan de burgemeester een stadion omgevingsverbod opleggen (afdeling 3A APV).

Andere soorten overlast

De gebiedsverboden zijn vooral bedoeld voor overlastgevende personen/groepen in het uitgaansgebied, tijdens evenementen en nader te omschrijven gebieden. Daarnaast zou artikel 2:78 APV in individuele casussen er ook voor kunnen zorgen dat een gebiedsverbod op zijn plaats is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stalkers, winkeldieven, woninginbrekers of personen met complexe problematiek die in een buurt voor zware overlast zorgen.

Informatieverstrekking over de in mandaat uitgevoerde bevoegdheden

De politie legt aan de burgemeester via de afdeling Veiligheid van de gemeente Heerenveen, een afschrift over van de in mandaat uitgereikte gebiedsontzeggingen.

Indien een persoon binnen zes maanden na het opleggen van de eerdere gebiedsontzegging opnieuw ‘in de fout gaat’ door middel van het plegen van een feit zoals genoemd in bijlage 1A of 1B, wordt door de politie een proces verbaal of bestuurlijke rapportage overlegd aan de gemeente waarna de burgemeester de mogelijkheid heeft om een gebiedsverbod voor maximaal 8 weken op te leggen.’

Format beschikking

Er is een format voor een beschikking gemaakt voor het opleggen van de kortdurende gebiedsontzeggingen (bijlage 1). Daarbij geldt dat er een keuze moet worden gemaakt voor de duur van de gebiedsontzegging (24 uur, de horecatijden of gedurende het evenement). In de meeste gevallen zal een gebiedsontzegging worden opgelegd voor het horecacentrumgebied. Om die reden is in de beschikking een kaartje opgenomen van het horecacentrumgebied. Indien een gebiedsontzegging wordt gegeven voor een ander gebied, bijvoorbeeld een bepaalde wijk, speelplaats, park, etc. moet dit duidelijk worden omschreven. Indien nodig kan van het betreffende gebied een kaart worden gemaakt die bij de beschikking kan worden uitgereikt. Indien een gebiedsontzegging voor een bepaald evenement wordt gegeven, moet dit ook duidelijk worden omschreven op de beschikking.

In alle gevallen moet het voor de persoon in kwestie duidelijk zijn voor welk gebied de gebiedsontzegging geldt. Tot slot geldt dat indien iemand woont, werkt of aangewezen is op zorg in het betreffende gebied, daarvoor een looproute wordt gegeven. Ook dit dient te worden aangegeven op de beschikking.

Ondertekening

Heerenveen, 28 februari 2023

De Burgemeester voornoemd,

Dhr. T.J. van der Zwan

Bijlage 1

BESCHIKKING

Opleggen individuele gebiedsontzegging

Grondslag: Artikel 2:78 van de algemene plaatselijke Verordening Heerenveen.

De burgemeester van Heerenveen legt eenIndividuele gebiedsontzegging op voor:

 • 24 uur;

 • van donderdag 18.00 uur tot zondag 06.00 uur

 • van ………………………………………………………………………………

 • het evenement (max 72 uur): ………………………………………………………………………………………………………………………………..

aan:

Naam: ……………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………

Postcode: ……………………………………………………….

Woonplaats: …………………………………………………..

Geboortedatum: ……………………………………………..

Telefoonnr. (optioneel): …………………………………….

Wegens overtreding:……………………………………….

……………………………………………………………………..

(artikelnummer + omschrijving feit benoemen)

Zienswijze:

 • 1.

  Wat is de reden van het orde verstorende gedrag?

 • 2.

  Woont of werkt de betrokkene in het (verboden) gebied, is hij of zij aangewezen op noodzakelijke zorg in het (verboden) gebied?

 • 3.

  Wat vindt betrokkene van de gebiedsontzegging?

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

 • ……………………………………………………………………..

De gebiedsontzegging wordt opgelegd voorhet volgende gebied:

 • Het evenement:

 • Kaart bijgevoegd: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Wijk / stra(a)t(en) / openbare plaats:

  Kaart bijgevoegd: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Horecacentrumgebied; onder het gebied wordt verstaan: het gebied dat wordt omsloten door de gemarkeerde straten, te weten K.R. Poststraat (deels), Nieuwstraat, van Kleffenslaan, Koornbeursweg (deels), van Dekemalaan, Compagnonstraat, en de Herenwal (deels). De genoemde straten zelf vallen ook onder het gebied. Zie onderstaande kaart

afbeelding binnen de regeling

Looproute

Indien de zienswijze van betrokkene leidt tot een gedeeltelijke ontheffing van de gebiedsontzegging, dan het betreffende gebied waarvoor de ontheffing geldt graag hieronder beschrijven en indien mogelijk markeren op de kaart. Betrokkene dient zich niet op te houden op de looproute.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Afgegeven op: ………………………………………………..

……………………………………………………………………..

(datum en tijd)

De burgemeester van Heerenveen, namens deze

………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

(naam, functie en dienstnummer)

Recidive

Indien u binnen een periode van zes maanden na de eerdere gebiedsontzegging een nieuwe overtreding begaat kan de burgemeester u een gebiedsverbod opleggen voor de duur van maximaal 8 weken of voor nog langere duur in het geval van structurele overlast of een zeer ernstige openbare orde verstoring.

Consequenties van de gebiedsontzegging

De gebiedsontzegging houdt in dat het gebied zoals omschreven aan de hand van de omschrijving en/of de kaart voor gedurende de hiervoor genoemde perioden verboden gebied voor u is. Mocht de politie u daar toch aantreffen, dan wordt u aangehouden wegens een strafbaar feit (misdrijf). Niet naleving van dit bevel tot gebiedsontzegging kan worden gestraft met gevangenisstraf tot drie maanden of geldboete van de tweede categorie (op basis van overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met team Veiligheid van de gemeente Heerenveen. Zij zijn te bereiken via: veiligheid@heerenveen.nl

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bel eerst met uw contactpersoon via 14 0513. Misschien is het op te lossen.

Bent u het nog steeds niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dat kan op twee manieren:

Online:

Dit doet u via www.heerenveen.nl. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.

Per post:

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente Heerenveen

Postbus 15000

8440 GA Heerenveen

Zet in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum van het bezwaarschrift;

 • een omschrijving van het besluit;

 • de reden waarom u het niet eens bent;

 • uw telefoonnummer;

 • uw handtekening.

Let op dat u op tijd bezwaar maakt. Als u te laat bent, kunnen wij niet meer kijken naar uw bezwaren.

Kunt u niet wachten op de afhandeling van uw bezwaar?

Wilt u dat de gemeente de uitvoering van dit besluit direct stopt? Vraag dan ook om een voorlopige voorziening. Dit kan bij de Rechtbank Noord-Nederland. Stuur ook een kopie van uw bezwaarschrift mee. De kosten van de rechtbank om uw verzoek in behandeling te nemen (griffierecht), betaalt u zelf.

Stuur een brief naar:

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Of regel uw verzoek digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft daarvoor ook uw DigiD nodig.