Regeling vervallen per 01-05-2023

Subsidieregeling Winterfonds gemeente Heerde 2022

Geldend van 13-03-2023 t/m 30-04-2023

Intitulé

Subsidieregeling Winterfonds gemeente Heerde 2022

Het college van Heerde:

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020;

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Winterfonds gemeente Heerde 2022.

Artikel 1- Begripsomschrijvingen

In deze regel wordt verstaan onder:

 • 1.

  Verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020.

 • 2.

  Maatschappelijke organisatie: Stichting of vereniging op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en ontmoeting, gevestigd in de gemeente Heerde, die gebruikmaakt van een gebouw/accommodatie binnen de gemeente Heerde.

 • 3.

  Energie: gas en elektra.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

De subsidieregeling heeft als doel om maatschappelijke organisaties met een hoge energierekening over het jaar 2022 te ondersteunen.

Artikel 3 - Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het compenseren van de extra energielasten in het kalenderjaar 2022 die zijn ontstaan door prijsverhogingen in 2022 ten opzichte van deze energielasten in 2021.

 • 2.

  Het compenseren van de in de huurverhoging over 2022 ten opzichte van 2021 verdisconteerde bedragen ten behoeve van de energielasten.

 • 3.

  Het compenseren van de meerkosten voor de in 2022 ten opzichte van 2021 in rekening gebrachte energie, wanneer er geen sprake is van een energiecontract op naam of huurcontract.

 • 4.

  De onder 1., 2. en 3. genoemde energielasten komen voor rekening van een maatschappelijke organisatie.

Artikel 4 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 en 7 van de verordening gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • 1.

  Wanneer er sprake is van een energiecontract op naam:

  • a.

   Kopie inschrijving KVK.

  • b.

   Eindafrekening energie 2021.

  • c.

   Eindafrekening energie 2022.

  • d.

   Kopie van het aan de eindafrekeningen ten grondslag liggende energiecontract.

  • e.

   Kopieën van giro- en bankafschriften of contant betaalde rekeningen waaruit blijkt dat de opgelegde energielasten zijn betaald.

  • f.

   Een overzicht van verkregen of nog te verwachten vergoedingen ten behoeve van energiecompensatie.

  • g.

   Een overzicht van de getroffen maatregelen om het energieverbruik te verlagen.

 • 2.

  Wanneer er sprake is van energielasten verdisconteerd in een huurcontract:

  • a.

   Kopie inschrijving KVK.

  • b.

   Het huurcontract 2021 en 2022 met daarbij een overzicht van de in de huurverhoging verdisconteerde bedragen ten behoeve van de energielasten over de betreffende jaren.

  • c.

   Kopieën van giro- en bankafschriften of contant betaalde rekeningen waaruit blijkt dat de huurafdrachten zijn gedaan.

  • d.

   Een overzicht van verkregen of nog te verwachten vergoedingen ten behoeve van energiecompensatie.

  • e.

   Een overzicht van de getroffen maatregelen om het energieverbruik te verlagen.

 • 3.

  Wanneer er geen sprake is van een energiecontract op eigen naam en huurcontract:

  • a.

   Kopie inschrijving KVK.

  • b.

   Kopie van facturen waaruit duidelijk wordt welke meerkosten u in rekening zijn gebracht met betrekking tot de energielasten over 2021 en 2022.

  • c.

   Kopieën van giro- en bankafschriften of contant betaalde rekeningen waaruit blijkt dat de opgelegde energielasten zijn betaald.

  • d.

   Een overzicht van verkregen of nog te verwachten vergoedingen ten behoeve van energiecompensatie.

  • e.

   Een overzicht van de getroffen maatregelen om het energieverbruik te verlagen.

 • 2.

  De subsidie voor de activiteiten, genoemd onder artikel 3, kan alleen worden aangevraagd door een maatschappelijke organisatie.

 • 3.

  Maatschappelijke organisaties die meerdere gebouwen gebruiken, dienen per vestiging een aanvraag in te dienen.

 • 4.

  Voor het aanvragen van de subsidie wordt gebruikgemaakt van het aanvraagformulier Subsidie Winterfonds gemeente Heerde 2022.

Artikel 5 – Afwijkende bepalingen beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de verordening beslissen burgemeester en wethouders op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 4, uiterlijk op 15 juni 2023.

Artikel 6 – Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie indien uit de aanvraag onvoldoende duidelijk is dat de kosten gerelateerd zijn aan de in 2022 opgelegde verhoging van de energietarieven ten opzichte van die van 2021.

 • 2.

  Het college weigert de subsidie geheel of gedeeltelijk wanneer een aanvrager gebruik heeft kunnen maken van andere regelingen die de financiële nadelige gevolgen van de verhoging van de energietarieven aan de aanvrager compenseren.

 • 3.

  Onderwijsinstellingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 7 – Criteria subsidieberekening

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • 1.

  Wanneer er sprake is van een energiecontract op naam:

 • De energielasten over 2022 minus de energielasten over 2021

 • 2.

  Wanneer er sprake is van energielasten verdisconteerd in een huurcontract:

 • Het energiedeel verrekend in de huur over 2022 minus het energiedeel verrekend in de huur over 2021

 • 3.

  Wanneer er geen sprake is van een eigen naam en huurcontract:

 • De via factuur opgelegde meerkosten voor de energie over 2022 minus de via factuur opgelegde meerkosten voor de energie over 2021.

Artikel 8 – Verdeelregels subsidieplafond

 • 1.

  Het vastgestelde subsidieplafond bedraagt € 89.900,- voor de periode vanaf in werking treden van de regeling tot en met 30 april 2023.

 • 2.

  Per de door de maatschappelijke organisatie in gebruik zijnde accommodatie wordt een maximale subsidie verstrekt van € 5.000,-.

 • 3.

  De subsidie bedraagt niet meer dan het bedrag voortvloeiend uit de berekening genoemd in artikel 7 lid 1, lid 2 of lid 3.

 • 4.

  Wanneer het totaal aantal aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt het bedrag genoemd onder lid 1 percentueel verdeeld over de aanvragen met betrekking tot de subsidie voor de activiteit genoemd in artikel 3.

 • 5.

  Indien BTW kan worden verrekend, wordt deze niet gesubsidieerd.

Artikel 9 – Specifieke verplichtingen

Wanneer aanvrager in de periode tussen de aanvraag en de toekenning ervan gebruik kan maken van een andere regeling ter compensatie van de onder artikel 3 genoemde activiteit, meldt aanvrager dit onverwijld schriftelijk aan burgemeester en wethouders.

Artikel 10 – Termijn indienen aanvraag

De volledige subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 30 april 2023.

Artikel 11 – Wijze van verstrekking, vaststelling en indienen (eind)verantwoording

 • 1.

  De subsidie wordt bij verstrekking direct vastgesteld.

Artikel 12 – Van toepassingverklaring artikel 4:41 lid 2 Awb juncto artikel 11 lid 2 ASV

Artikel 4:41 lid 2 Awb is van toepassing. De door het college vast te stellen vergoeding wordt naar billijkheid vastgesteld.

Artikel 13 – Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college van het bepaalde in deze regeling afwijken.

Artikel 14 – Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 1 mei 2023 en kan worden aangehaald als Subsidieregeling Winterfonds gemeente Heerde 2022.

Ondertekening

Heerde,

Het college voornoemd,

secretaris, burgemeester,