Regeling vervallen per 01-11-2023

Tijdelijke subsidieregeling ontmoeting bij buurthuisfuncties

Geldend van 15-03-2023 t/m 31-10-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling ontmoeting bij buurthuisfuncties

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht,

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht,

overwegende dat de coronacrisis negatieve impact heeft gehad op het sociaal netwerk van inwoners;

overwegende dat buurthuisfuncties onderdeel zijn van de sociale basis en een belangrijke rol spelen bij het opvangen en verzachten van sociale gevolgen van de coronacrisis;

ten einde een impuls te geven aan sociale activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en het tegengaan van eenzaamheid;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Tijdelijke subsidieregeling ontmoeting bij buurthuisfuncties

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: de algemene subsidieverordening Gemeente Papendrecht;

 • 2.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

 • 3.

  buurthuisfunctie; een vrij toegankelijke voorziening in Papendrecht waar activiteiten in georganiseerd verband plaatsvinden die gericht zijn op het bevorderen van ontmoeting tussen inwoners en het tegengaan van eenzaamheid, niet zijnde cultuur- of sportinstellingen;

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Het doel van de regeling is om buurthuisfuncties in gemeente Papendrecht tijdelijk te stimuleren en te ondersteunen bij het aanbieden en promoten van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van ontmoeten en tegengaan van eenzaamheid, zodat inwoners meer met elkaar in contact komen of blijven.

Artikel 3. Voor welke initiatieven is subsidie beschikbaar

Initiatieven die bijdragen aan het doel van deze regeling als bedoeld in artikel 2 en voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  Het initiatief is toegankelijk voor een breed publiek, niet alleen voor vaste leden en/of bezoekers;

 • b.

  Het initiatief vindt plaats in Papendrecht of directe omgeving;

Artikel 4 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  personele kosten.

 • b.

  dekking van schulden

Artikel 5. Subsidiebedrag en verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op €30.000,-

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €3.000,- per instelling.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 4.

  Uiterlijk 8 weken na de volledige aanvraag wordt op de aanvraag beslist.

Artikel 6. Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  Subsidies kunnen worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • 2.

  Een buurthuisfunctie kan één of meerdere aanvragen indienen. Bij meerdere aanvragen wordt er totaal nooit meer verleend dan maximumbedrag in art.5.2.

 • 3.

  Aanvragen voor het kalenderjaar 2023 kunnen tot 1 november 2023 ingediend worden.

 • 4.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via de website van de gemeente. Noodzakelijk is een omschrijving van het initiatief waarvoor de subsidie zal worden ingezet, hoe de aanvraag bijdraagt aan het doel van de regeling, hoe het initiatief bekend wordt gemaakt bij een breed publiek en hoeveel mensen naar verwachting gaan deelnemen aan het initiatief.

Artikel 7. Weigerings- en intrekkingsgronden

Het college weigert de subsidie als:

 • a.

  De aanvraag niet voldoet aan de vereisten zoals genoemd in artikel 3 en 6 van deze regeling;

 • b.

  De aanvraag andere activiteiten betreft dan genoemd in artikel 3 van deze regeling;

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt via de Decentrale Regelgeving en Officiele Publicaties (DROP).

 • 2.

  Deze regeling treedt op 15 maart 2023 in werking en eindigt op 1 november 2023.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘subsidieregeling impuls ontmoeting'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht van 07-03-2023

de voorzitter, de secretaris,

M.J.M. van Driel, J.M. Ansems