Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling voor het opdoen van praktijkervaring met geluidsreducerende en energie-efficiënte warmtetechnieken ten behoeve van het buurtuitvoeringsplan (BUP) voor bewoners van de buurt Dragonder-Oost

Geldend van 01-04-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling voor het opdoen van praktijkervaring met geluidsreducerende en energie-efficiënte warmtetechnieken ten behoeve van het buurtuitvoeringsplan (BUP) voor bewoners van de buurt Dragonder-Oost

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veenendaal;

Overwegende dat

 • het Buurtuitvoeringplan Dragonder-Oost een uitwerking is van de Transitievisie Warmte 1.0, welke verankerd is in het Programma Energieneutraal Veenendaal 2022-2025, beiden vastgesteld op 16 december 2021 door de Gemeenteraad;

 • in het kader van de ontwikkeling van Buurtuitvoeringplan Dragonder-Oost, het wenselijk is dat bewoners maatregelen treffen om hun woning aardgasvrij te maken;

 • het wenselijk is om innovatieve aardgasvrije technieken te stimuleren waar dat meerwaarde heeft op basis van de verwachte positievere effecten op de leefomgeving en het elektriciteitsnet dan bij gebruikmaking van de meest gangbare technieken;

 • deze maatregelen ook van toepassing zijn op particuliere koopwoningen;

 • deze maatregelen innovatief zijn zoals beschreven in deze regeling.

Gelet op

Artikel 2, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Veenendaal (ASV);

BESLUIT:

Vast te stellen: Subsidieregeling voor het opdoen van praktijkervaring met geluidsreducerende en energie-efficiënte warmtetechnieken ten behoeve van het buurtuitvoeringsplan (BUP) voor bewoners van de buurt Dragonder-Oost 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Innovatieve techniek

Bij technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten of diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Specifiek gaat het hier om een aardgasvrije warmtetechniek die ten minste bijdraagt aan een kleinere impact op het elektriciteitsnet of een lagere geluidsbelasting dan een doorsnee lucht/lucht of een lucht/water warmtepomp.

 • b.

  Dragonder-Oost

De afbakening van de buurt op basis van de CBS-buurtgrenzen in 2022 (zie bijlage 1, zwarte omlijning waarbinnen de gekleurde panden vallen is de buurtgrens)

 • c.

  Woning:

Een woning in eigendom van een particuliere woningeigenaar bestemd voor permanente bewoning met inbegrip van de voor permanente bewoning bestemde bijgebouwen behorende bij die woning;

 • d..

  Aannemer

Een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren. De aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk of installatie.

 • e.

  Energieloket

Het Energieloket van de Gemeente Veenendaal zoals beschreven in het Aanwijzingsbesluit DAEB voor uitvoering van een Gemeentelijk Energieloket door ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. (VEAP) 2022-2026

 • f.

  ASV

De Algemene Subsidieverordening Veenendaal

 • g.

  Awb

De Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 8.1 gedefinieerde technieken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van deze regeling is een aardgasvrij Dragonder-Oost met zo min mogelijk impact op de leefomgeving en het elektriciteitsnet.

 • 2.

  Het achterliggende maatschappelijke doel is dat de regeling bewoners van Dragonder-Oost stimuleert om na te denken over de mogelijkheden om hun woning aardgasvrij te maken. Koplopers zijn een bron van inspiratie. De regeling draagt bij aan kennisopbouw.

Artikel 4 Subsidie

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de aanschaf van de in artikel 8.1 gedefinieerde technieken.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan  eigenaar en bewoner van één en dezelfde particuliere woning in de buurt Dragonder-Oost met volledig zeggenschap over beheer, onderhoud en investeringen aan het energiesysteem van de woning en met de intentie een Innovatieve techniek toe te passen voor het aardgasvrij verwarmen van de woning.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de aanschaf van de in artikel 8.1 gedefinieerde technieken.

Artikel 7 Stapelen

Het is toegestaan om deze subsidieregeling te stapelen op andere regelingen als die eveneens gestapeld mogen worden.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  De subsidiebedragen zijn als volgt vastgesteld:

Budgetten per techniek

 
 
 
 
 
 

Aantal woningen waarvoor subsidie beschikbaar is

Bedrag

Totaal

Zonthermie (PVT(e)) bestaand uit (in ieder geval) een fotovoltaïsch (PV) component, in de buitenlucht geplaatste warmtewisselaar en een op de warmtewisselaar aangesloten warmtepomp

 

4

€ 4.000,00

€ 16.000,00

Warmtepomp in schoorsteenvorm, geplaatst op een schuin dakdeel.

 

4

€ 1.500,00

€ 6.000,00

(Klein-) collectief bodemwarmtesysteem waarbij minimaal twee woningen gezamenlijk gebruik maken van één of meerdere bodemwarmtebronnen, in combinatie met een collectieve of individuele water/water warmtepomp

 

4

€ 2.000,00

€ 8.000,00

Lucht/water warmtepomp zonder buitenunit (waarbij draaiende delen van de warmtepomp zich geheel binnen de bouwschil van de woning bevinden)

 

4

€ 1.000,00

€ 4.000,00

Standaard lucht/water warmtepomp met geluiddempende omkasting van ten minste 9 dB(A)

 

4

€ 1.500,00

€ 6.000,00

 • 2.

  Voor de subsidie is een totaal subsidieplafond vastgesteld van € 40.000,00. Dit bedrag is onderverdeeld in een subsidieplafond per techniek, zoals opgenomen in artikel 8.1, in de kolom ‘Totaal’.

 • 3.

  De verlening van de subsidie geschiedt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen, met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4.5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

Hoofdstuk 2 Aanvraag subsidie en termijn

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Bij een aanvraag om subsidie hoeft de aanvrager in afwijking van artikel 7, lid 2, van de ASV, alleen de volgende gegevens te overleggen:

  • a.

   een aanvraagformulier met de NAW gegevens en handtekening van de subsidieaanvrager;

  • b.

   een verklaring van het Energieloket van de Gemeente Veenendaal waarin is aangegeven dat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden met de aanvrager en waarbij de mogelijkheid voor het realiseren van de Innovatieve techniek is besproken. Het gesprek kan aangevraagd worden via het mailadres: Energieloket@veenendaal.nl;

  • c.

   een verklaring van de aanvrager waarin deze aangeeft dat deze de Gemeente vrijstelt van aansprakelijkheden omtrent het functioneren van de Innovatieve techniek. De investeringsbeslissing vindt derhalve plaats op eigen risico van de aanvrager.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde stukken en gegevens kunnen ofwel digitaal worden aangeleverd via het e-mailadres duurzaam@veenendaal.nl, ofwel worden afgegeven bij de receptie van de gemeente Veenendaal in een afgesloten envelop met het volgende opschrift:

  VERTROUWELIJK

  Aanvraag Subsidieregeling praktijkervaring innovatieve warmtetechnieken Dragonder-Oost

 • 3.

  Wanneer er sprake is van een aanvraag voor een collectief bodemwarmtesysteem is het wenselijk om zowel de aanvraag als de intake met het Energieloket af te stemmen met mede-initiatiefnemer. Dit draagt bij aan een positief advies m.b.t haalbaarheid van het collectieve systeem.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt tot en met 31 december 2023 ingediend, of tot het beschikbare subsidieplafond per techniek, zoals gespecificeerd in artikel 8.1, is bereikt. Wanneer het subsidieplafond voor een techniek is bereikt, wordt dit gemeld op de website www.duurzaamveenendaal.nl

Hoofdstuk 3 Weigeringsgronden

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 10 van de ASV weigert het college een subsidie als:

a. de aanvraag is gedaan buiten de aanvraagtermijn die in artikel 10 is vastgesteld;

b. de aanvraag wordt gedaan voor subsidie waarvoor de aanvrager al subsidie of financiering uit een andere regeling ontvangt of heeft aangevraagd;

c. de aanvraag ziet op subsidie die in strijd is met het doel van deze subsidieregeling;

e. de aangevraagde subsidie voldoet niet aan de voorwaarden uit artikel 4;

f. de hoogte van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet evenredig is tot het doel van deze subsidieregeling;

g. het aanvraagformulier of het bijbehorende begrotingsformat niet volledig is ingevuld;

h. wanneer het intakegesprek van het Energieloket aanleiding geeft tot ernstige twijfels over haalbaarheid, technische inpasbaarheid en of de motivatie van indiener om de desbetreffende Innovatieve techniek toe te passen.

i. de subsidie wordt aangevraagd voor woningen binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE), waarbij de VvE enige vorm van zeggenschap heeft over een onderdeel van de woning dat door het realiseren van een innovatief energiesysteem aanpassing zou behoeven.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen en betalingen

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger neemt deel aan drie tot zes bijeenkomsten van een door de Gemeente georganiseerde kenniskring, welke speciaal voor deelnemers van de regeling wordt ingericht. Binnen deze kenniskring worden, onder begeleiding van het Energieloket, ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld tussen alle aanvragers, met als doel om tot een zo hoog mogelijke realisatiegraad en realisatietempo te komen. De Gemeente spant zich in om deze kenniskringbijeenkomsten zo te plannen dat een hoge deelnemingsgraad bereikt kan worden.

 • 2.

  De subsidieontvanger stelt wanneer dat gewenst is door de Gemeente gegevens ter beschikking aan de Gemeente of het Energieloket over het functioneren van de installatie gedurende drie opvolgende jaren, ingaand na uitkering van de subsidie.

 • 3.

  De aardgasvrije woning mag als voorbeeld worden gebruikt in de communicatie-uitingen van de Gemeente Veenendaal over het Buurtuitvoeringplan Dragonder-Oost, ter stimulering van andere woningeigenaren. De Gemeente stemt vorm en inhoud van die communicatie-uitingen af met de subsidieaanvrager.

 • 4.

  De subsidieaanvrager is bereid om in overleg met de Gemeente maximaal één keer per jaar zijn woning open te stellen ter bezichtiging voor andere geïnteresseerden gedurende drie opvolgende jaren na uitkering van de subsidie.

 • 5.

  Per woning kan slechts voor één Innovatieve techniek subsidie worden aangevraagd middels deze regeling.

Artikel 13 Voorschotten

 • 1.

  Het college keert de subsidie uit als forfaitair bedrag na realisatie van de technische installatie.

 • 2.

  Het moment van uitkering van het subsidiebedrag en de toekenning van de subsidie zijn niet gekoppeld. De subsidie wordt namelijk uitgekeerd binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur van een Aannemer van de aanvrager, waarbij uit de factuur duidelijk moet blijken dat de gerealiseerde installatie in overeenstemming is met de specifieke techniek waarvoor de aanvraag gedaan is.

 • 3.

  De Gemeente kan om aanvullend bewijs vragen om aan te tonen dat de installatie daadwerkelijk gerealiseerd is in de woning van de aanvrager.

 • 4.

  Het indienen van een factuur en daarmee de aanvraag tot uitkering van de subsidie kan uiterlijk geschieden tot maximaal 550 kalenderdagen na aanvraag van de subsidie. Na het verlopen van deze termijn vervalt de subsidie en vervallen daarmee ook de verplichtingen die de aanvrager heeft op basis van artikel 12 van deze regeling.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 april 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor het opdoen van praktijkervaring met geluidsreducerende en energie-efficiënte warmtetechnieken ten behoeve van het buurtuitvoeringsplan (BUP) voor bewoners van de buurt Dragonder-Oost

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2023,

mevrouw drs. S.M. Deelstra

Gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats

burgemeester