Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Oss 2013

Geldend van 08-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Oss 2013

De raad van de gemeente Oss;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2012;

gelet op de door hem bij besluit van 13 december 2012 vastgestelde agrarische geurgebiedsvisie Oss 2013;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Oss 2013

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt voor de begripsbepalingen verwezen naar de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Artikel 2

  • 1. Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en plannen worden, als vertaling van het criterium ‘een aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ voor het aspect cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen, onderstaande waarden gehanteerd als toetswaarden. Deze waarden zijn uitgedrukt in Europese odour units (ouE).

    afbeelding binnen de regeling

  • 2. Voor de gebieden uit de eerste kolom wordt verwezen naar de bij de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oss 2013 behorende kaart ‘Geurnormen Verordening 2013’

Artikel 3

Als de achtergrondbelasting geclassificeerd kan worden als ‘voldoende’ of ‘goed’ dan zijn er vanuit het deelaspect ‘cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen’ geen belemmeringen om mee te werken aan een ruimtelijke initiatief.

Artikel 4

  • 1. Is de achtergrondbelasting geclassificeerd als ‘onvoldoende’ dan is er in beginsel geen sprake van een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’.

  • 2. Indien, met uitzondering van de toetswaarde in deze beleidsregel, de beoordeling van de overige milieu- en planologische aspecten wel positief uitvalt, kan overwogen worden om gemotiveerd van deze toetswaarde af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er concreet zicht is op een verbetering van de achtergrondbelasting of er vanwege het gebruik weinig hinder te verwachten is of acceptabel wordt geacht. Een nadere motivering en besluitvorming is dan wel nodig.

Artikel 5

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Oss 2013’.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Oss

in zijn openbare vergadering van 13 december 2012,

De griffier,

Drs. P.H.A van den Akker,

griffier

De voorzitter,

Mevrouw drs. W. J. L. Buijs- Glaudemans,

burgemeester