Regeling vervalt per 01-01-2027

Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad 2023-2026

Geldend van 13-03-2023 t/m 31-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad 2023-2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Roosendaal, zoals vastgesteld door de raad;

 • b)

  groene daken: beplante daken met een waterbergend vermogen, een substraatlaag en met een gevarieerde samenstelling van sedumbeplanting, grassen en kruiden, dan wel vaste planten;

 • c)

  regenwatervoorzieningen, waterpasserende verharding, waterdoorlatende verharding, afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en infiltratieobjecten: dit zijn alle voorzieningen die regenwater vasthouden, dan wel laten infiltreren in de bodem;

 • d)

  onttegelen en vergroenen van tuinen: het verwijderen van verharding en deze vervangen door een robuuste vergroening, zoals gras, planten, struiken en bomen.

 • e)

  geveltuinen: een strook planten langs de gevel van een woning. De planten groeien zelfstandig of met met behulp van steunpunten langs de gevel.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze stimuleringsregeling is het stimuleren van maatregelen die:

 • a)

  bijdragen aan de bewustwording over de effecten van klimaatverandering door maatregelen in eigen tuin te stimuleren;

 • b)

  de afvoer van regenwater op de riolering verminderen en hierdoor de locaties van waterhinder en wateroverlast beperken;

 • c)

  bijdragen aan herstel van het natuurlijk watersysteem door het vasthouden van regenwater en hiermee verdroging van de bodem tegengaan;

 • d)

  de leefomgeving voor planten en dieren bevorderen en een bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit;

 • e)

  door het groene karakter een positieve bijdrage leveren aan verkoeling van de buitenruimte.

Artikel 3 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Op grond van deze regeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verstrekken voor:

 • a)

  de aanleg van groene daken;

 • b)

  het installeren van regenwatervoorzieningen;

 • c)

  het aanbrengen van waterpasserende en waterdoorlatende verharding;

 • d)

  het afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en de aanleg infiltratieobjecten;

 • e)

  het onttegelen en vergroenen van tuinen;

 • f)

  het aanplanten van bomen;

 • g)

  de aanleg van een geveltuin.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan

  • a)

   natuurlijke personen

  • b)

   rechtspersonen

  die voor eigen gebruik eigenaar of huurder zijn van een bestaande opstal binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2. Bij de aanvraag voor een subsidie voor de aanleg van groene daken, of andere maatregelen die direct invloed hebben op de opstal, overleggen huurders en andere gebruikers de schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 • 3. In het geval sprake is van een groep van personen als bedoeld in het eerste lid, kan één aanvraag worden ingediend waarbij de indiener een volmacht van de andere eigenaren heeft en overlegt.

 • 4. Nieuwbouw en volledige renovatie, als deze wordt uitgevoerd door een projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie, is uitgesloten van deze stimuleringsregeling.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening

wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • a)

  de gelden niet of niet volledig besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • b)

  voor dezelfde maatregel al een subsidie is of wordt verstrekt op grond van deze regeling;

 • c)

  meer dan twee maal per jaar een aanvraag wordt gedaan voor subsidie op grond van deze regeling;

 • d)

  voor dezelfde maatregel een lening op grond van de Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning is of wordt verstrekt;

 • e)

  de maatregel al is uitgevoerd vóór de aanvraag voor subsidie;

 • f)

  de subsidieverstrekking niet past binnen het door de gemeenteraad of het college vastgestelde beleid.

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd volgens de procedure als omschreven op de website van de gemeente Roosendaal.

 • 2. In afwijking van artikel 5 van de Algemene subsidieverordening worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt:

  • a)

   volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier;

  • b)

   offerte of raming voor de betreffende materialen en/of uitvoering van de werkzaamheden;

  • c)

   foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen;

  • d)

   een eventuele volmacht van de indiener wanneer een groep personen een aanvraag indient.

 • 3. In afwijking van artikel 7.1 van de Algemene subsidieverordening bedraagt de beslistermijn voor verlening 6 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 3 weken. Burgemeester en wethouders delen het besluit binnen de beslistermijn als hiervoor aangehaald mee aan de aanvrager.

 • 4. De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het verlenen van de subsidie.

 • 5. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 8 weken na het verlenen van de subsidie.

 • 6. De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld. In afwijking van artikel 14.1.b van de Algemene Subsidieverordening dient de aanvrager binnen 10 weken na het verlenen van de subsidie een bewijs van uitvoering in. Dit bewijs van uitvoering bestaat uit de facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en een foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

 • 7. In afwijking van de artikelen 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening bevat de aanvraag tot vaststelling de facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en een foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Als subsidiabele kosten komen in aanmerking de kosten voor het nemen van maatregelen, zoals vermeld in artikel 3 en bijlage 1 en 2.

 • 2. Kosten voor andere maatregelen dan vermeld in het eerste lid zijn niet subsidiabel, zoals:

  • a)

   constructieve voorzieningen, zoals nieuwbouw of aanpassingen van dakconstructies en overkappingen;

  • b)

   vervanging van bestaande beplanting en groen;

  • c)

   kosten die verband houden met de eigen inzet of de inzet van eigen personeel van de aanvrager, waaronder gederfde inkomsten;

  • d)

   kosten voor het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag;

  • e)

   onderdelen die niet aansluiten op de gestelde doelstellingen overeenkomstig artikel 2 of die niet genoemd worden bij de te subsidiëren maatregelen in artikel 3.

 • 3. Aanvragen waarbij doelbewust een maatregel(pakket) is opgesplitst om onder de genoemde drempelwaarde te blijven worden afgewezen.

Artikel 8 Stapelen van subsidies

 • 1. De aanvrager mag de subsidie ‘Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad’ op grond van deze regeling combineren met andere subsidies van het rijk, de provincie of het waterschap (‘stapelen’) mits:

  • a)

   de subsidie van het college niet meer bedraagt dan de subsidie die de aanvrager van het rijk, de provincie of het waterschap ontvangt;

  • b)

   de totaal gestapelde subsidies niet meer bedragen dan 100% van de totale kosten van de voorgenomen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden.

 • 2. De aanvrager stelt het college ervan in kennis als het rijk, de provincie of het waterschap een subsidie of korting verstrekt voor dezelfde maatregel.

 • 3. Bij constatering van het ten onrechte hebben ontvangen van de verleende subsidie besluit het college tot lagere vaststelling of intrekking van de subsidieverlening, waarna het college het verstrekte subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvordert.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Het college behandelt aanvragen voor een subsidie op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt.

 • Jaarlijks is het subsidieplafond €47.500. Eventuele aanvragen na het bereiken van dit plafond worden niet meegenomen in het volgende jaar.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvulling op de aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1. Voor hetgeen niet in deze stimuleringsregeling nader is geregeld geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Roosendaal van toepassing is.

 • 2. De subsidieaanvrager is verplicht, ten behoeve van controle op de naleving van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor de subsidie is verleend.

 • 3. De subsidieontvanger is gehouden de maatregelen uit te voeren, zoals deze zijn opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze stimuleringsregeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2023 en geldt tot en met 31 december 2026.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal 2023-2026”.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 7 maart 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1

Bijlage 1: Subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurders

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

Groen dak

 • substraatlaag tot 40 mm

 • Met een minimum van 25 liter per m2

 • Met een minimum van 8 m2

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • Aanlegkosten.

 • Bouwkundige onderzoekskosten.

 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

35%

€ 1.800,-

Groen dak

 • substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm

 • Met minimaal 8 inheemse plantensoorten

 • Met een minimum van 25 liter per m2

 • Met een minimum van 8 m2

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • Aanlegkosten.

 • Bouwkundige onderzoekskosten.

 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

45%

€ 3.000,-

Waterreservoir

 • Met een minimale opvang van 150 liter in totaal

 • Aanlegkosten.

 • Bijvoorbeeld

  • Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging

  • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

  • wadi

 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer,

 • bezorgkosten.

35%

€ 325,-

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding.(open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)

 • Met een minimum van 20 m2

 • Verhardingsmateriaal,

 • Aanlegkosten.

 • Afvoer van originele stenen/tegels.

 • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

35%

€ 1.200,-

Afkoppelen of niet aan koppelen regenwater vanaf daken

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

 • Aanleg infiltratievoorziening

 • Kosten infiltratievoorziening

 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

 • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd stelsel in openbare ruimte

35%

€ 1.800,-

Aanleg van een geveltuin

 • Aanlegkosten

 • Steunpunten

 • Beplanting

 • Teelaarde

 • Verticale tuinaanleg

35%

€ 500,-

Het aanplanten van een boom

 • Met een maximale aanvraag van 2 bomen

 • Maximale bedrag is per boom

 • Aan te planten boom is een hoogstam inheemse soort

 • Op eigen terrein

 • Bezorgkosten

 • Eventuele meststoffen ed.

 • Bomen in een pot

 • Bomen in de openbare ruimte

 • Verplaatsen kabels en leidingen

Vast bedrag

per boom

€ 50,-

Tegel eruit, groen erin

 • Met een minimum van 5 m2

 • Beplanting,

 • Teelaarde

 • Aanlegkosten

 • Verplaatsen kabels en leidingen

35%

€ 600,-

Bijlage 2

Bijlage 2: Subsidiabele maatregelen VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

Groen dak

 • substraatlaag tot 40 mm

 • Met een minimum van 25 liter per m2

 • Met een minimum van 8 m2

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • Aanlegkosten.

 • Bouwkundige onderzoekskosten.

 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

35%

€ 4.200-

Groen dak

 • substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm

 • Met minimaal 8 inheemse plantensoorten

 • Met een minimum van 25 liter per m2

 • Met een minimum van 8 m2

 • Groen dak pakket, inclusief beplanting

 • Aanlegkosten.

 • Bouwkundige onderzoekskosten.

 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.

 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

45%

€ 6.000,-

Waterreservoir

 • Met een minimale opvang van 300 liter in totaal

 • Bijvoorbeeld

  • Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging

  • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

  • wadi

 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer,

 • bezorgkosten.

35%

€ 650,-

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding o(pen verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)

 • Met een minimum van 20 m2

 • Verhardingsmateriaal,

 • kosten van de aannemer

 • Afvoer van originele stenen/tegels.

 • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

35%

€ 2.400,-

Aanleg van een geveltuin

 • Aanlegkosten

 • Steunpunten

 • Beplanting

 • Teelaarde

 • Verticale tuinaanleg

35%

€ 1000,-

Afkoppelen of niet aan koppelen regenwater vanaf daken

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

 • Aanleg infiltratievoorziening

 • Kosten infiltratievoorziening

 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

 • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte

35%

€ 4.200,-

Het aanplanten van een boom

 • Met een maximale aanvraag van 5 bomen

 • Maximale bedrag is per boom

 • Aan te planten boom is een hoogstam inheemse soort

 • Op je eigen terrein

 • Bezorgkosten

 • Eventuele meststoffen ed.

 • Bomen in een pot

 • Bomen in de openbare ruimte

 • Verplaatsen kabels en leidingen

Vast bedrag

per boom

€ 50,-

Tegel eruit, groen erin

 • Met een minimum van 10 m2

 • Beplanting,

 • potgrond,

 • hovenierskosten.

 • Verplaatsen kabels en leidingen

35%

€ 1.200,-