Regeling vervallen per 01-07-2023

Tijdelijke Subsidieverordening Duurzaamheidsscan panden Business & Sciencepark - Kennispark Twente 2023

Geldend van 11-03-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Tijdelijke Subsidieverordening Duurzaamheidsscan panden Business & Sciencepark - Kennispark Twente 2023

De raad van de gemeente Enschede,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023, corsanummer 2300006482

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022,

b e s l u i t

vast te stellen Tijdelijke Subsidieverordening Duurzaamheidsscan panden Business & Sciencepark - Kennispark Twente 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Subsidieverordening wordt verstaan onder:

Burgemeester en wethouders: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede

Duurzaamheid: Ontwikkelingen inzake energievoorziening die aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften qua energievoorziening te voorzien in gevaar te brengen. Dat houdt een beperking in van het gebruik van (fossiele) hulpbronnen evenals de beperking van afval en uitlaatgassen.

Business & Sciencepark: Het B&S-park is het, in Enschede gelegen, gebied ten zuiden van de Hengelosestraat, dat in het oosten wordt begrensd door de Westerbegraafplaats, aan de zuidkant wordt begrensd door de spoorlijn Enschede-Hengelo en aan de westkant wordt begrensd door de aan het Pantheon gelegen panden.

BREEAM-NL-methode: BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

Pandeigenaar: De rechthebbende van het eigendom van een gebouwen en de bij de gebouwen gelegen gebieden

Huurder: Partij die zich verbindt tot een tegenprestatie jegens de verhuurder door middel van een overeenkomst, waarbij de verhuurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik verstrekt aan deze partij.

Artikel 2 Doel

Deze subsidieverordening maakt het mogelijk een subsidie te verstrekken voor het uitvoeren van een duurzaamheidsscan die inzicht geeft in de huidige staat op het gebied van duurzaamheid van de bebouwde omgeving op het Business & Sciencepark (B&S-park) van Kennispark Twente.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen subsidie voor het laten uitvoeren van een scan volgens de BREEAM-NL-methode van een op het Business & Sciencepark van Kennispark gelegen pand.

 • 2. Burgemeester en wethouders verstrekken de subsidies zonder btw. Btw-kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Subsidieplafonds en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond, voor het subsidietijdvak over de periode 2021 tot en met het einde van de werkingsduur van deze verordening bedraagt € 80.000. De door Burgemeester en wethouders eerder verstrekte subsidies op grond van de Tijdelijke Subsidieverordening Duurzaamheidsscan panden Business & Sciencepark, Kennispark Twente te Enschede (2021) vallen onder dit plafond.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend om in behandeling te kunnen nemen.

 • 4. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

 • 5. Indien een subsidie niet volledig kan worden verstrekt als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, dan vindt verstrekking plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

 • 6. Indien het beschikbare subsidiebedrag volledig is uitgekeerd, vervalt de verordening.

Artikel 5 Voorwaarden subsidie

Subsidie wordt slechts verstrekt als de aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager is huurder of eigenaar van het pand op het Business & Sciencepark van Kennispark Twente, waarvoor hij een scan volgens de BREEAM-NL-methode wil laten uitvoeren.

 • b.

  De aanvrager laat de betreffende scan uitvoeren door een onderneming die aantoonbaar over de vereiste certificering voor deze BREEAM-NL-aanpak beschikt, welke certificering aan de gemeente bij de subsidieaanvraag wordt overlegd.

 • c.

  Per pand wordt maximaal één keer subsidie verleend voor het laten uitvoeren van een BREEAM-NL-scan, ongeacht of het pand één of meerdere kadastrale nummers heeft.

Artikel 6 Subsidieontvanger

 • 1. De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt een subsidie voor de in artikel 3 bedoelde activiteit, uitsluitend verstrekt aan pandeigenaren of huurders op het Business & Sciencepark in Enschede.

Artikel 7 Indieningsvereisten

 • 1. In aanvulling op de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022, geldt dat de aanvrager bij een aanvraag voor de activiteit als bedoeld in artikel 3 de volgende zaken bijvoegt:

  • a.

   een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   een kopie van een ID-kaart/paspoort;

  • c.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier (dat als bijlage bij deze subsidieverordening is gevoegd).

 • 2. De uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen in het kader van deze verordening is 30 juni 2023 of zoveel later indien de provincie Overijssel in een aangepaste beschikking voor het regiodealproject ‘BREEAM-gebied en -gebouw’ uitstel heeft verleend.

Artikel 8 Inhoudelijke beoordelingscriteria

Een subsidie wordt verleend wanneer naar het oordeel van burgemeester en wethouders:

 • a.

  de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals vermeld in artikel 7;

 • b.

  de scan is uitgevoerd zoals blijkt uit het bij de aanvraag gevoegde rapport, dat alle informatie dient te bevatten over de uitkomsten van de uitgevoerde scan;

 • c.

  er een bewijs is overlegd dat de factuur voor de scan is voldaan;

 • d.

  het aanvraagformulier overigens volledig en correct is ingevuld.

Artikel 9 Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor de activiteit als bedoeld in artikel 3 bedraagt maximaal € 1.500 euro.

Artikel 10 Voorschotten

Het college van B&W verstrekt geen voorschotten voor de activiteit zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, in de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022 en de gronden genoemd in artikel 8 van deze verordening, weigeren burgemeester en wethouders de subsidie wanneer eerder voor het uitvoeren van de BREEAM-NL-scan voor hetzelfde pand een aanvraag is ingediend en is toegekend.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1. Deze verordening treedt in werking na de datum van bekendmaking en geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

 • 2. Als het subsidieplafond is bereikt voor 1 juli 2023 kunnen er geen subsidies meer worden verstrekt.

 • 3. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde werkingsduur is gekoppeld aan een eventuele verschuiving van de in artikel 7, lid 2 genoemde, uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen uit hoofde van deze verordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2023

De Griffier, R.M. Jongedijk

De voorzitter, R.W. Bleker

Bijlage: Aanvraagformulier

Aanvraagformulier subsidie BREEAM-NL-scan Business & Sciencepark

Naam bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

Naam aanvrager

Functie

E-mail

Telefoonnummer

KvK-nummer

BTW-nummer

IBAN

Tenaamstelling

Swift/BIC

____________________________________________________________________________________________

Met dit formulier vraag ik bij het College van B&W van Enschede de subsidie van maximaal € 1.500 aan als vergoeding voor de uitgevoerde BREEAM-NL-scan.

Ik stem ermee in dat de resultaten van de scan vertrouwelijk worden gebruikt binnen het BREEAM-project op Kennispark. Binnen dit project wordt gewerkt aan een totale BREEAM-gebied score.

Vervolg op de volgende bladzijde

Datum

Plaats

Handtekening

______________________________________________________________________________________________

Vul dit formulier volledig in, maak een scan en stuur het samen met

 • 1.

  het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 • 2.

  een kopie van uw ID-kaart / paspoort

 • 3.

  een kopie van het rapport over de uitgevoerde scan

 • 4.

  een afschrift waaruit blijkt dat de factuur voor het uitvoeren van de scan is voldaan

digitaal naar n.voogtsgeerd@enschede.nl

Opsturen per post kan ook via:

Gemeente Enschede

T.a.v. GPO / Nick Voogtsgeerd

Postbus 20

7500 AA Enschede

Toelichting

Algemeen: doel van de verordening

De gemeente Enschede stimuleert pandeigenaren en huurders op het Business & Sciencepark van Kennispark Twente aan de slag te gaan met de duurzaamheid van hun (gehuurde) panden. De eerste stap daarvoor is in beeld te krijgen hoe het met die duurzaamheid is gesteld. Vanuit de middelen voor de regiodeal Twente stelt de gemeente Enschede € 80.000 beschikbaar voor het uitvoeren van zogenoemde duurzaamheidsscans. Per pand is een subsidie beschikbaar van € 1.500. Uitsluitend bureaus die aantoonbaar beschikken over de daarvoor benodigde expertise mogen deze scans uitvoeren. De scans vormen de basis voor de verbetering van de duurzaamheid en vergroening van de panden. De beoogde volgende stap is dat de pandeigenaren en/of huurders aan de slag te gaan met de resultaten daarvan en de duurzaamheid van de panden daadwerkelijk verbeteren.

De voorwaarden, zowel inhoudelijk als procesmatig, voor het verkrijgen van subsidie staan in deze verordening.

Artikel 5, lid a Gebiedsgrenzen Business & Sciencepark

Zie voor de gebiedsgrenzen van het Business & Sciencepark het onderstaande kaartje:

afbeelding binnen de regeling

Het Business & Sciencepark is het gebied dat begrensd wordt (van bovenaf gezien en met de klok mee):

Hengelosestraat, Westerbegraafplaats, Neptunusstraat, Bruggenmorsweg, Auke Vleerstraat, Spoorlijn Enschede-Hengelo, (panden aan ) Pantheon, (panden aan) Colosseum, Capitool, Hengelosestraat.

Artikel 7, lid 2 en artikel 13, lid 3 (Uiterste indieningsdatum en werkingsduur verordening)

Op het moment van het bij de gemeenteraad van Enschede in besluitvorming brengen van deze verordening is de uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen uit hoofde van deze verordening 30 juni 2023. Dit hangt samen met de met de provincie afgesproken deadline voor de projecten uit de Regiodeal Twente.

De gemeente Enschede vraagt in februari 2023 uitstel aan bij de provincie, met instemming van de Twente Board, voor de uitvoering van dit regiodeal-project. In deze verordening staat echter nog de met de provincie afgesproken einddatum van 30 juni 2023 voor het doen van aanvragen. Tegelijkertijd staat in dit artikel dat als de provincie de gemeente Enschede meer tijd geeft, de werkingsduur van de verordening ook langer wordt. De pandeigenaren en huurders op het Business & Sciencepark krijgen dan meer tijd om subsidieaanvragen te doen.

De stand van zaken rond de einddatum van deze verordening staat op www.kennispark.nl/downloads onder de kop “Subsidies Duurzaamheidsscans en Green Deal Kennis Park Twente”.