Beleidsregels verlenen ontheffing metaaldetectorverbod

Geldend van 11-03-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels verlenen ontheffing metaaldetectorverbod

Inleiding

Per 18 oktober 2022 geldt een algeheel detectieverbod in gemeente Buren (APV artikel 5:40). Het is verboden in het openbaar een metaaldetector of enig ander voorwerp bestemd voor het opsporen van metalen voorwerpen te gebruiken of voor onmiddellijk gebruik voorhanden te hebben.

Het college kan in voorkomende gevallen ontheffing verlenen voor het gebruik van metaaldetectoren. Een ieder die in aanmerking komt voor een ontheffing kan een aanvraag daartoe indienen bij gemeente Buren. De aanvraag moet voldoen aan een aantal toetsingscriteria. De criteria waaraan de aanvraag moet voldoen zijn hieronder opgesomd.

Toetsingscriteria

De aanvrager van een ontheffing detectieverbod in de gemeente Buren (APV art. 5:40 lid 2):

 • -

  is 18 jaar of ouder*;

 • -

  heeft een woon- of verblijfadres in Nederland;

 • -

  dient een bewijs van lidmaatschap van een landelijke of lokale erkende/gevestigde archeologische of archeologisch-historische vereniging of werkgroep te kunnen overleggen;

 • -

  overlegt een ondertekend formulier met de voorwaarden die behoren bij de ontheffing.

* Alleen onder begeleiding van een meerderjarige met een ontheffing kan een minderjarige mee.

Weigeringsgronden zijn derhalve alle toetsingscriteria waaraan niet kan worden voldaan. Daarnaast zijn de algemene weigeringsgronden uit art. 1:8 van de Algemene plaatselijke verordening van toepassing.

Een ontheffing is 4 jaar na uitgifte geldig.

Detectieregister

In het register zijn de volgende gegevens opgenomen:

 • -

  aanhef;

 • -

  voorletters;

 • -

  achternaam (tussenvoegsel);

 • -

  adresgegevens;

 • -

  registratienummer;

 • -

  datum aanvraag;

 • -

  datum ingang ontheffing;

 • -

  vervaldatum ontheffing;

 • -

  pasfoto;

 • -

  aantekening-/opmerkingveld.

Bij verhuizing dient de aanvrager binnen redelijke termijn een adreswijziging door te geven.

Schrappen uit register

De criteria voor het verwijderen uit het register zijn verwoord in de algemene regels ontheffing op het detectieverbod van de gemeente Buren. Als de aanvrager niet voldoet aan deze voorwaarden kan de ontheffing worden ingetrokken.