Regeling vervallen per 01-07-2023

Tijdelijke Subsidieverordening Green Deal - Kennispark Twente 2023

Geldend van 11-03-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Tijdelijke Subsidieverordening Green Deal - Kennispark Twente 2023

De raad van de gemeente Enschede,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023, corsanummer 2300006482

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022,

b e s l u i t

vast te stellen de Tijdelijke Subsidieverordening Green Deal - Kennispark Twente 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Subsidieverordening wordt verstaan onder:

college

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede

duurzaamheid

Ontwikkelingen inzake natuurlijke hulpbronnen die aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften aan natuurlijke hulpbronnen te voorzien.

Business & Sciencepark

Het B&S-park is het, in Enschede gelegen, gebied ten zuiden van de Hengelosestraat, dat in het oosten wordt begrensd door de Westerbegraafplaats, aan de zuidkant wordt begrensd door de spoorlijn Enschede-Hengelo en aan de westkant wordt begrensd door de aan het Pantheon gelegen panden.

Shared Campus Gebied, District en Etalage

De gebieden zoals omschreven in het Stedenbouwkundig Plan Business & Sciencepark

pandeigenaar

De rechthebbende van het eigendom van een gebouwen en de bij de gebouwen gelegen gebieden

verharding

Het deel van het weglichaam waar het verkeer direct overheen rijdt of loopt, bestaande uit één of uit meerdere lagen. 

halfverharding

Het deel van het weglichaam waar het verkeer direct overheen rijdt of loopt, bestaande uit één of uit meerdere waterdoorlatende lagen. 

een bij een pand behorend gebied

Het gebied binnen de buitenste perceelgrenzen waarop zich een pand bevindt.

vrij toegankelijk gebied

Gebied dat niet door zichtbare obstakels of leesbare aanwijzingen wordt afgeschermd

openbare ruimte

Gebied dat niet toebehoort aan particuliere eigenaren

buitenruimte

Niet afsluitbare ruimte

biodiversiteit

Graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven geografisch gebied

Artikel 2 Doel

Deze subsidieverordening heeft tot doel

 • 1.

  de bebouwde omgeving en de openbare ruimte van het op Business & Sciencepark gelegen Shared Campusgebied, het District en de Etalage te verduurzamen, de biodiversiteit te bevorderen, aantrekkelijker te maken voor ontmoeting, verbinding, (samen) werken en het bevorderen van een gezonde leefstijl;

 • 2.

  de omgeving van de bebouwing vrijer toegankelijk te maken en waar mogelijk de omgeving ongehinderd aan te laten sluiten op de openbare ruimte.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen subsidie voor initiatieven binnen de grenzen van het in artikel 2, lid 1 aangegeven gebied, in vrij toegankelijke buitenruimte, bestaande uit:

  • a.

   het treffen van fysieke maatregelen, die over de grenzen van een bij een pand behorend gebied heen gaan, bestaande uit

   • vervanging van bestaande asfalt-, beton- of elementverharding, halfverharding of

   • vervanging van bestaand groen door nieuwe groenvoorzieningen die een hogere bijdrage leveren aan de biodiversiteit in dat gebied;

  • b.

   fysieke maatregelen bestaande uit de aanschaf en plaatsing van straat- en parkmeubilair en sport- en spelfaciliteiten.

 • 2. Burgemeester en wethouders verstrekken de subsidies zonder btw. Btw-kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond over de periode 2021 tot en met het einde van de werkingsduur van deze verordening bedraagt € 1.250.000. De door Burgemeester en wethouders eerder verstrekte subsidies op grond van de Tijdelijke subsidieverordening Green Deal Kennispark Twente (2021) vallen onder dit subsidieplafond.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend om in behandeling te kunnen nemen.

 • 4. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

 • 5. Indien een subsidie niet volledig kan worden verstrekt als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, dan vindt verstrekking plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

Artikel 5 Vereisten subsidieaanvrager

Subsidie wordt slechts verstrekt als de aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager is, of (bij een initiatief voor meerdere, aangrenzende, percelen) de aanvragers zijn, een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • b.

  De aanvrager is, of de aanvragers zijn, eigena(a)ren van een bij een/hun pand(en) behorend gebied waar het initiatief betrekking op heeft.

 • c.

  Dit pand(en) en het bijbehorend gebied liggen binnen het in artikel 2, lid 1 aangegeven gebied op Kennispark.

Artikel 6 Subsidiecriteria

 • 1. Burgemeester en wethouders toetsen een subsidieaanvraag in het kader van artikel 3, lid 1a aan de volgende criteria:

  • a.

   De aanvraag heeft betrekking op herstructurering van buitenruimte in de in artikel 3 genoemde gebieden op Kennispark.

  • b.

   De aanvraag heeft betrekking op een initiatief dat over de grenzen van een bij een pand behorend gebied heen gaat.

  • c.

   De andere partij(en) wiens buitenruimte onderdeel is/zijn van het initiatief ondersteunt/ondersteunen de aanvraag.

  • d.

   De aanvraag is gericht op het realiseren van een groene(re), duurzame, vrij toegankelijke en aantrekkelijke buitenruimte, die de hoofddoelstelling van de gebiedsontwikkeling, ‘ontmoeten en verbinden’, stimuleert.

  • e.

   De aanvraag voorziet in het onderhoud van het project voor een periode van ten minste 10 jaren en bevat een heldere beschrijving hoe de aanvrager invulling geeft aan het onderhoud conform het Beheerplan van de gemeente Enschede.

  • f.

   De vormgeving van het project moet voldoen aan de vereisten uit het meest recent vastgestelde ‘Stijlboek herstructurering buitenruimte Kennispark’ van de gemeente Enschede.

  • g.

   Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet voor 1 juni 2024 volledig gerealiseerd worden.

 • 2. Een subsidieaanvraag in het kader van artikel 3, lid 1b wordt naast de criteria genoemd in lid 1d tot en met lid 1f van dit artikel, getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   De aanvraag heeft betrekking op de aanschaf en plaatsing van straat- en parkmeubilair en sport- en spelfaciliteiten.

  • b.

   De aan te schaffen en te plaatsen objecten/faciliteiten uit lid 2a van dit artikel komen te staan in vrij toegankelijke buitenruimte.

Artikel 7 Subsidiepercentage

Indien een subsidieaanvraag aan de in artikel 6 genoemde criteria voldoet, dan is de maximale subsidie 50% van de projectkosten.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag en berekening subsidiebedrag

 • 1. Een subsidieaanvraag voor activiteiten zoals benoemd in artikel 3 wordt beoordeeld door een door het college aan te wijzen commissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van de gebiedsorganisatie Kennispark, de Universiteit Twente, de vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark (VONK) en de gemeente Enschede.

 • 2. Deze toetsingscommissie toetst de subsidieaanvraag aan de criteria zoals genoemd in artikel 3, 5 en 6 van deze verordening.

 • 3. Een unaniem advies van de toetsingscommissie is bindend voor het college.

 • 4. Indien de commissie niet tot een unaniem advies komt neemt het college op basis van eigen oordeelsvorming een besluit.

 • 5. Indien een subsidieaanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden in artikel 6 dan wordt de subsidieaanvraag afgewezen.

Artikel 9 Indieningsvereisten

 • 1. In aanvulling op de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022, geldt dat de aanvrager bij een aanvraag voor de activiteit als bedoeld in artikel 3 de volgende zaken bijvoegt:

  • a.

   een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   een kopie van een ID-kaart/paspoort;

  • c.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier (dat als bijlage bij deze subsidieverordening is gevoegd);

  • d.

   een projectplan, inclusief begroting voor realisatie en onderhoud;

  • e.

   (indien het project de grenzen van eigen buitenruimte van de aanvrager overstijgt) een verklaring van de eigenaar van de andere buitenruimte (die onderdeel uitmaakt van het project) dat deze deelneemt aan het project en de voorwaarden voor subsidiëring naleeft.

 • 2. De uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen in het kader van deze verordening is 30 juni 2023 of zoveel later indien de provincie Overijssel in een aangepaste beschikking voor het regiodealproject ‘Green deal Kennispark Twente’ uitstel heeft verleend.

Artikel 10 Voorschotten

Het college verstrekt geen voorschotten op de verleende subsidie.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1. Deze verordening treedt in werking na de datum van bekendmaking en geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

 • 2. Als het subsidieplafond is bereikt voor 1 juli 2023 kunnen er geen subsidies meer worden verstrekt.

 • 3. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde werkingsduur is gekoppeld aan een eventuele verschuiving van de in artikel 9, lid 2 genoemde, uiterste indieningsdatum voor deze verordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Enschede op 6 maart 2023

De Griffier, R.M. Jongedijk

De voorzitter, R.W. Bleker

Bijlage 1 Aanvraagformulier

Aanvraagformulier subsidie Green Deal – Kennispark Twente

Naam bedrijf/instelling

Adres

Postcode

Plaats

Naam aanvrager

Functie

E-mail

Telefoonnumer

KvK-nummer

BTW-nummer

IBAN

Tenaamstelling

Swift/BIC

________________________________________________________________________________

Met dit formulier vraag ik bij het College van B&W van Enschede subsidie aan voor het Green Deal project zoals omschreven in de bijlage. De door ons aangevraagde subsidie bedraagt:

Zegge:

________________________________________________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geef ik automatisch toestemming aan de Gemeente Enschede om de gegevens op te nemen in het financiële systeem. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om een betaling aan bovenvermeld bedrijf te verrichten.

Vervolg op de achterkant!

Vervolg subsidieaanvraag Green Deal – Kennispark Twente

Datum

Plaats

Handtekening

_________________________________________________________________________________

Vul dit formulier volledig in, maak een scan en stuur het samen met

1) het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

2) een kopie van uw ID-kaart / paspoort

3) het projectplan, inclusief begroting voor realisatie en onderhoud

digitaal naar n.voogtsgeerd@enschede.nl

Opsturen per post kan ook via:

Gemeente Enschede

T.a.v. GPO/Nick Voogtsgeerd

Postbus 20

7500 AA Enschede

TOELICHTING OP DE VERORDENING

Algemeen

Deze verordening is een voortzetting van de eerder in 2021 door de raad vastgestelde ‘Verordening Green Deal Kennispark Twente’. De ‘oude’ verordening is per 31 december 2022 niet meer in werking.

Context

Vanuit de regiodeal Twente zijn in 2020 onder de noemer van ‘Green Deal Fonds’ middelen beschikbaar gekomen om de buitenruimte van de bestaande gebouwen op Kennispark in te passen in de campusomgeving. Doel van het fonds is een ‘upgrade’ van de buitenruimte op Kennispark met zoveel mogelijk ‘naadloze’ overgangen tussen de buitenruimte rond panden onderling en tussen de buitenruimte en de openbare ruimte.

Kort gezegd gaat het om ‘hekken weg’, ‘grijs wordt groen’, ‘groen wordt nog groener’, vermindering van het aantal auto’s in het straatbeeld, toename van biodiversiteit, vergroting duurzaamheid en toevoeging van interactie-elementen. Dit alles is gericht op de hoofddoelstelling: ontmoeten, verbinden en werken en een gezonde leefstijl.

In het stedenbouwkundig plan voor Kennispark en het stijlboek ‘Herstructurering Buitenruimte Kennispark’ geeft de gemeente Enschede richting aan hoe dit eruit moet komen te zien.

Herstructurering van buitenruimte zoals hiervoor beschreven vraagt om investeringsbereidheid van pandeigenaren op Kennispark. Vanuit het Green Deal-fonds verleent de gemeente Enschede subsidie aan pandeigenaren om hen daarin te stimuleren.

De belangrijkste voorwaarden om subsidie te krijgen zijn het realiseren van

 • 1.

  vrije toegang tot de geherstructureerde buitenruimte en

 • 2.

  nieuwe buitenruimte die zich uitstrekt over de grenzen van de ‘eigen’ buitenruimte heen.

Dit kan gaan om het ‘samen met de buurman’ ontwikkelen van nieuwe buitenruimte of het verbinden van de ‘eigen’ buitenruimte met de openbare ruimte op Kennispark.

Grondeigenaren kunnen tot 1 juli 2023 subsidieaanvragen indienen. We gaan er daarbij van uit dat de projecten waar deze aanvragen betrekking op hebben voor 1 juni 2024 moeten zijn afgerond.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2Doel

Met deze subsidieregeling beogen we kwaliteitsimpulsen te realiseren binnen drie gebieden op Kennispark. Enkele concrete voorbeelden van initiatieven die we willen subsidiëren zijn :

 • vervanging van bestaande asfalt-, beton- of elementverharding door groenvoorzieningen, half- of onverharde (fiets- of wandel)verbindingen of voorzieningen die ontmoeting faciliteren.

 • vervanging van groen door ander groen met een hogere bijdrage aan de biodiversiteit en doelstellingen m.b.t. klimaatadaptatie;

 • fysieke maatregelen die leiden tot vermindering van het aantal auto’s in het straatbeeld;

 • nieuwe voorzieningen die bijdragen aan de hoofddoelstelling van de gebiedsontwikkeling Kennispark, te weten ‘ontmoeten en verbinden’;

 • nieuwe voorzieningen in vrij toegankelijke en openbare ruimte die bijdragen aan een gezonde leefstijl van de kennisparkdoelgroepen.

Zie voor de genoemde gebiedsgrenzen het onderstaande kaartje:

afbeelding binnen de regeling

De typologie van die gebieden is als volgt:

afbeelding binnen de regeling

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

In dit artikel beschrijven we specifiek het soort van activiteiten dat voor subsidiering in aanmerking komt. We benadrukken de voorwaarde dat de herstructurering van de buitenruimte over de grenzen van het ‘eigen’ gebied heen moeten gaan en dat deze vrij toegankelijk moet zijn. Naast ingrepen ‘op de grond’ subsidiëren we ook de kosten van het plaatsen van interactie-elementen als picknickbanken, sport- en spelvoorzieningen, zitjes en dergelijke.

Daarbij kunnen pandeigenaren op Kennispark plannen ontwikkelen om op de ‘eigen’ buitenruimte vrij toegankelijke interactie-elementen (bankjes, sportfaciliteiten e.d.) te plaatsen. Deze verordening voorziet in subsidiëring van die elementen.

Artikel 4Subsidieplafonds en wijze van verdeling

Dit artikel bevat de subsidieplafond voor de activiteiten in het gebied.

Artikel 7Maximale subsidiebedragen en subsidiepercentages

Het subsidiepercentage bedraagt 50%.

Artikel 8Beoordeling subsidieaanvraag en berekening subsidiebedrag

In dit artikel geven we aan dat het college een toetsingscommissie aanwijst, die uit vertegenwoordigers van vier organisaties bestaat:

 • stichting gebiedsorganisatie Kennispark ;

 • de Universiteit Twente;

 • VONK

 • de gemeente Enschede.

Het oordeel van de beoordelingscommissie kent drie opties:

 • toekennen van de subsidie,

 • niet toekennen van de subsidie of

 • de aanvraag terug verwijzen naar de aanvrager met het advies deze op onderdelen aan te passen.

Artikel 9, lid 2

Op het moment van het in besluitvorming brengen van deze verordening is de uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen 30 juni 2023. Dit hangt samen met de met de provincie afgesproken deadline voor de projecten uit de Regiodeal Twente. De gemeente Enschede vraagt in februari 2023 uitstel aan bij de provincie, met instemming van de Twente Board, voor de uitvoering van dit regiodeal-project. In de verordeningen staat nu een einddatum van 30 juni 2023 voor het doen van aanvragen. Tegelijkertijd staat in dit artikel dat als de provincie de gemeente Enschede meer tijd geeft, de werkingsduur van de verordening ook langer wordt. De ondernemers krijgen dan meer tijd om subsidieaanvragen te doen.

De stand van zaken rond de einddatum van deze verordening staat op www.kennispark.nl/downloads onder de kop “Subsidies Duurzaamheidsscans en Green Deal Kennis Park Twente”.

Artikel 12, lid 3

Zie de toelichting bij artikel 9, lid 2.