BELEIDSREGEL BEHOUD EN BEVORDERING LEEFBAARHEID EN SAMENREDZAAMHEID WEST MAAS EN WAAL 2023

Geldend van 11-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

BELEIDSREGEL BEHOUD EN BEVORDERING LEEFBAARHEID EN SAMENREDZAAMHEID WEST MAAS EN WAAL 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal;

gelet op artikel 2, lid 1.g., van de Algemene Subsidie Verordening gemeente West Maas en Waal 2017

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel “Beleidsregel behoud en bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid West Maas en Waal 2023”

Hoofdstuk 1. Samen Beter!

Dit onderdeel van deze beleidsregel richt zich ook op aandacht voor (kwetsbare) inwoners en voorzieningen in hun directe leefomgeving.

Artikel 1:1 Algemene doelstelling

Het organiseren van vernieuwende activiteiten die specifiek gericht zijn op:

• gezondheid (het bevorderen van bewustwording en een gezonde leefstijl)

• voorlichting van en ontmoeting tussen inwoners

• participatie van kwetsbare inwoners (bevorderen actieve deelname/betrokkenheid aan de

samenleving)

Paragraaf A. Kwetsbare inwoners

Begripsomschrijving kwetsbare inwoners:

Dit zijn mensen met een beperking of probleem van lichamelijke, verstandelijke, psychische, psychosociale en/of materiële aard, waarbij een disbalans is ontstaan tussen draaglast en draagkracht, wat ingrijpende gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en participatiemogelijkheden in de samenleving.

Niet iedereen met een beperking is per definitie kwetsbaar. Kwetsbaarheid wordt bepaald door de mate van beperking (draaglast) in combinatie met de mogelijkheid om dit op te vangen (draagkracht). Versterking van eigen kracht is daarom belangrijk.

Voor sommige mensen met een beperking, waar draaglast en draagkracht niet in balans zijn, is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij meedoen aan activiteiten of gebruik maken van de voorzieningen in de gemeente. Vooral deze groep kwetsbare inwoners heeft extra hulp nodig om te participeren. Het gaat dan vaak om mensen met (meerdere) beperkingen, die zonder extra ondersteuning of een toegankelijk aanbod moeite hebben regie over het eigen leven te houden. Onder deze doelgroep zijn veel mensen die zich eenzaam voelen.

Kwtsbare inwoners doen gewoon mee, net als ieder ander. Soms met wat extra begeleiding of ondersteuning. Soms door gebruik te maken van een speciaal aanbod. Meedoen op een eigen manier aan de dingen die passen bij hun mogelijkheden. Het liefst door mogelijk te maken dat zij meedoen aan “gewone” activiteiten, maar zo nodig binnen een aparte, veilige omgeving, met (professionele) ondersteuning. Het welzijnsaanbod is een aanbod van ondersteuning en activering voor deze kwetsbare groepen. Geen passief activiteitenaanbod, maar activering en ondersteunen bij mogelijkheden.

Dit ondersteuningsaanbod bestaat uit de volgende onderdelen:

- inzicht krijgen in eigen situatie en behoeftebepaling;

- ondersteuning bij het ontwikkelen van een persoonlijk sociaal netwerk;

- ontmoetingsmogelijkheden (inloop, huiskamers) en specifiek activiteitenaanbod in een meer

- beschermde omgeving voor mensen die niet aan het reguliere aanbod kunnen meedoen;

-laagdrempelig activiteitenaanbod voor kwetsbare inwoners, zelf georganiseerd of met vrijwilligers.

Artikel 1:2 Prestaties en activiteiten

Paragraaf A. Zonnebloemafdelingen

Prestaties en activiteiten moeten voldoen aan de Algemene doelstelling onder punt 1.

Paragraaf B. Kwetsbare inwoners

Prestaties en activiteiten moeten voldoen aan de Algemene doelstelling onder punt 1 én aan minstens drie van de onderstaande sub-doelstellingen:

a. Zo nodig fysieke ondersteuning of begeleiding verlenen aan kwetsbare inwoners (bijv. maatjesproject).

b. Kwetsbare inwoners worden actief geïnformeerd over de initiatieven/activiteiten voor leefbaarheid en samenredzaamheid

c. Ontwikkeling of versterken van het persoonlijke en het sociale netwerk en het verwerven van de vaardigheden die hiervoor nodig zijn

d. Vraaggerichte inzet, uitgaande van de desbetreffende kwetsbare inwoner en zijn omgeving

e. Stimuleren van bewegen.

f. De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, zo nodig tijdelijk ondersteund door

professionals.

De activiteit moet binnen een jaar na toekenning van de aanvraag zijn gerealiseerd.

PARAGRAAF C: Initiatieven die de leefbaarheid bevorderen

Prestaties en activiteiten moeten voldoen aan de Algemene doelstelling onder punt 1 én aan minstens drie van de onderstaande sub-doelstellingen:

a. Bevorderen van de gezondheid

b. Stimuleren van bewegen

c. Ontmoeten en zo groot mogelijke deelname

d. Versterken van de eigen kracht en de ´samenkracht´ van de inwoners

e. Uitgevoerd door vrijwilligers, zo nodig tijdelijk ondersteund door professionals.

Het is een nieuwe activiteit.

• De activiteit moet binnen 1 jaar na toekenning van de beloning worden uitgevoerd.

• Een organisatie/inwoner kan geen aanvraag indienen voor een initiatief dat een aanvulling/uitbreiding/variant vormt op een bestaande activiteit van die organisatie/inwoner

• Bij gelijke score van de aanvragen komen de aanvragen die in de afgelopen 3 jaar geen bijdrage hebben ontvangen, het eerst voor een bijdrage in aanmerking

Paragraaf D. Initiatieven die de samenredzaamheid behouden en/of bevorderen

Prestaties en activiteiten moeten voldoen aan de Algemene doelstelling onder punt 1 én aan minstens drie van de onderstaande sub-doelstellingen:

a. Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers uit de desbetreffende dorp

b. Mate van preventie waaronder bevorderen van gezonde leefstijl

c. Ontmoeting en bevordering sociale contacten mede ter bestrijding van eenzaamheid

d. Afstemming en samenwerking met andere inwoners(groepen) en organisaties op het gebied van samenredzaamheid.

Het is een nieuwe activiteit. De activiteit moet binnen 1 jaar na toekenning van de beloning worden uitgevoerd.

Bij gelijke score van de aanvragen komen de aanvragen die in de afgelopen 3 jaar geen bijdrage hebben ontvangen, het eerst voor een bijdrage in aanmerking

Artikel 1:3. Berekening van de subsidie

Paragraaf A. Zonnebloemafdelingen

1. Activiteitensubsidie voor de activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners.

2. Activiteitensubsidie voor de overige ontmoetingsactiviteiten.

3. Basisbedrag per jaar voor het organiseren van activiteiten gericht op participatie en/of samenredzaamheid.

Paragraaf B. Kwetsbare inwoners

1. Per kalenderjaar is voor drie activiteiten een eenmalig subsidie per activiteit beschikbaar.

2. De reguliere kernactiviteiten van een aanvrager vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

3. Een activiteit wordt slechts eenmaal per 12 maanden gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

4. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend volgens de termijnen van de ASV en via een aanvraagformulier.

Paragraaf C. Initiatieven die de leefbaarheid behouden en/of bevorderen

1. Per kalenderjaar is voor vier activiteiten een eenmalig subsidie van maximaal € 750 per activiteit beschikbaar.

2. De reguliere kernactiviteiten van een aanvrager vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

3. Een activiteit wordt slechts eenmaal per 12 maanden gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

4. Aanvragen kunnen één keer per jaar via een aanvraagformulier worden ingediend. Uiterlijk 1 op februari.

Paragraaf D. Initiatieven die de samenredzaamheid behouden en/of bevorderen

1. Per kalenderjaar is voor twee activiteiten een eenmalig subsidie van maximaal € 750 per activiteit beschikbaar.

2. De reguliere kernactiviteiten van een aanvrager vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

3. Een activiteit wordt slechts eenmaal per 12 maanden gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

4. Aanvragen kunnen één keer per jaar via een aanvraagformulier worden ingediend. Uiterlijk op 1 februari.

Artikel 1:4 Voorwaarden en verplichtingen

Paragraaf A. Zonnebloemafdelingen

- De reguliere kernactiviteiten van een aanvrager vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

- Gestreefd wordt naar een minimaal aantal deelnemers van 10 per activiteit.

Artikel 1:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel.

Artikel 1:6 Doelgroep

Alleen zonnebloemafdelingen uit de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor structurele subsidie binnen deze beleidsregel. Initiatieven voor kwetsbare inwoners en die de leefbaarheid en samenredzaamheid bevorderen komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie.

Activiteiten die niet primair op de in de beschreven algemene doelstelling zijn gericht komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 1:7 Subsidieplafond

Zodra in het begrotingsjaar het beschikbare subsidieplafond voor initiatieven voor kwetsbare inwoners, leefbaarheid en samenredzaamheid is bereikt, worden in dat jaar geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Hoofdstuk 2. DORPSHUIZEN

Artikel 2:1 Algemene doelstelling

Bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen door een podium te bieden aan kunstzinnige, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en het lokale verenigingsleven met als doel ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.

Artikel 2:2 Prestaties en activiteiten

- Het aanbieden van de accommodatie voor het organiseren en houden van commerciële en niet-commerciële activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, recreatie en sport voor en door inwoners.

- Verhuur van ruimten ten behoeve van activiteiten.

Artikel 2:3 Berekening van de subsidie

De subsidie per dorpshuis wordt als volgt berekend:

- Een jaarlijkse vast bedrag voor alle dorpshuizen. Het jaarlijkse subsidieplafond is leidend voor de hoogte van het subsidiebedrag en wordt gelijk verdeeld over de dorpshuizen.

- De bijdrage voor groot onderhoud behoort niet tot de subsidiebijdrage; groot onderhoud wordt apart gesubsidieerd volgens het gemeentelijke MeerJaren OnderhoudsPlan. (MJOP).

Artikel 2:4 Voorwaarden en verplichtingen

- Het in stand houden, beheren en exploiteren van dorpshuizen ten behoeve van de maatschappelijke functie.

- Ruimte bieden aan activiteiten georganiseerd voor en door inwoners.

Artikel 2:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde

voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Artikel 2:6 Doelgroep

Alleen de volgende dorpshuizen binnen de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling: Vereniging de Schuur, Vereniging Dorpshuis de Uithof en Stichting Vrijetijds Centrum.

Artikel 2:7 Subsidieplafond

Voor de dorpshuizen wordt in het totaaloverzicht subsidiebudget een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

Hoofdstuk 3a. MULTI FUNCTIONELE ACCOMMODATIES

Artikel 3a:1 Algemene doelstelling

Bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen door een podium te bieden aan niet-commerciële

kunst, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en het lokale verenigingsleven met als doel ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.

Artikel 3a:2 Prestaties en activiteiten

- Het aanbieden van accommodatie voor het organiseren en houden van activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, recreatie en sport voor en door inwoners

- Verhuur van ruimten, waar het goed vertoeven is, ten behoeve van activiteiten.

Artikel 3a:3 Berekening van de subsidie, voorwaarden en verplichtingen

Berekening MFA D’n Dulper:

De subsidie wordt aangevraagd, bevoorschot en vastgesteld op basis van de ASV.

De organisatie mag een algemene reserve opbouwen van maximaal € 25.000,-.

Deze algemene reserve kan gecreëerd worden door jaarlijks (maar uitsluitend bij een positief

resultaat) maximaal 10 % van de hoogte van het subsidieplafond te reserveren. De algemene reserve

is bedoeld om eventueel ontstane tekorten in de lopende exploitatie op te vangen.

Wanneer de organisatie een algemene reserve heeft opgebouwd van € 25.000,- wordt bezien of de

exploitatiesubsidie (structureel) naar beneden bijgesteld kan worden.

De organisatie dient voor het opbouwen van een bestemmingsreserve (voor extra investeringen buiten het MeerJaren OnderhoudsPlan om) vooraf toestemming te vragen aan de gemeente.

Berekening MFA D’n Hoender:

De subsidie wordt aangevraagd, bevoorschot en vastgesteld op basis van de ASV.

De organisatie mag een algemene reserve opbouwen van maximaal € 50.000,-.

Deze algemene reserve kan gecreëerd worden door jaarlijks (maar uitsluitend bij een positief

resultaat) maximaal 10 % van de hoogte van het subsidieplafond te reserveren. De algemene reserve

is bedoeld om eventueel ontstane tekorten in de lopende exploitatie op te vangen.

Wanneer de organisatie een algemene reserve heeft opgebouwd van € 50.000,- wordt bezien of de

exploitatiesubsidie (structureel) naar beneden bijgesteld kan worden.

De organisatie dient voor het opbouwen van een bestemmingsreserve (voor extra investeringen buiten het MeerJaren OnderhoudsPlan om) vooraf toestemming te vragen aan de gemeente.

Berekening MFA De Rosmolen:

De subsidie wordt aangevraagd, bevoorschot en vastgesteld op basis van de ASV.

De organisatie mag een algemene reserve opbouwen van maximaal € 50.000,-.

Deze algemene reserve kan gecreëerd worden door jaarlijks (maar uitsluitend bij een positief

resultaat) maximaal 10 % van de hoogte van het subsidieplafond te reserveren. De algemene reserve

is bedoeld om eventueel ontstane tekorten in de lopende exploitatie op te vangen.

Wanneer de organisatie een algemene reserve heeft opgebouwd van € 50.000,- wordt bezien of de

exploitatiesubsidie (structureel) naar beneden bijgesteld kan worden.

De organisatie dient voor het opbouwen van een bestemmingsreserve (voor extra investeringen buiten het MeerJaren OnderhoudsPlan om) vooraf toestemming te vragen aan de gemeente.

Artikel 3a:4 Voorwaarden en verplichtingen

- De organisatie heeft een MeerJaren OnderhoudsPlan, dat iedere vijf jaar wordt geactualiseerd.

- De organisatie reserveert jaarlijks in de voorziening groot onderhoud conform het MeerJaren OnderhoudsPlan, waarbij rekening is gehouden met de teruggaaf van BTW.

- De organisatie voldoet aan de vastgelegde bepalingen in het recht van erfpacht, het recht van opstal en de geldleningsovereenkomst.

Artikel 3a:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Een activiteit wordt slechts eenmaal gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Artikel 3a:6 Doelgroep

Alleen de hierboven genoemde MFA’s van de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Artikel 3a:7 Subsidieplafond

Voor MFA’s wordt in de begroting (onder de geldende investeringscode) een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond opgenomen.

Hoofdstuk 3b. De Hucht - Alphen

Artikel 3b:1 Algemene doelstelling

Bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen door een podium te bieden aan kunstzinnige, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en het lokale verenigingsleven met als doel ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.

Artikel 3b:2 Prestaties en activiteiten

- Het aanbieden van de accommodatie voor het organiseren en houden van commerciële en niet-commerciële activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, recreatie en sport voor en door inwoners.

- Verhuur van ruimten ten behoeve van activiteiten.

Artikel 3b:3 Berekening van de subsidie

De subsidie voor De Hucht wordt als volgt berekend:

- De subsidie wordt aangevraagd, bevoorschot en vastgesteld op basis van de ASV.

- De berekening is gebaseerd op de vastgelegde bepalingen in de geldleningsovereenkomst vastgelegd in Z.37.015.

- De organisatie mag een algemene reserve opbouwen van maximaal € 50.000,-.

- Deze algemene reserve kan gecreëerd worden door jaarlijks (maar uitsluitend bij een positief

- resultaat) maximaal 10 % van de hoogte van het subsidieplafond te reserveren.

- De algemene reserve is bedoeld om eventueel ontstane tekorten in de lopende exploitatie op te vangen.

- Wanneer de organisatie een algemene reserve heeft opgebouwd van € 50.000,- wordt bezien of de

exploitatiesubsidie (structureel) naar beneden bijgesteld kan worden.

Artikel 3b:4 Voorwaarden en verplichtingen

- Het in stand houden, beheren en exploiteren van dorpshuizen ten behoeve van de maatschappelijke functie.

- Ruimte bieden aan activiteiten georganiseerd voor en door inwoners.

- De organisatie voldoet aan de vastgelegde bepalingen in de geldleningsovereenkomst vastgelegd in Z.37.015.

Artikel 3b:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast kan aan een organisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Een activiteit wordt slechts eenmaal gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Artikel 3b:6 Doelgroep

Alleen De Hucht in Alphen komt in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Artikel 3b:7 Subsidieplafond

Voor De Hucht in Alphen wordt in de begroting (onder de geldende investeringscode) een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond opgenomen.

Hoofdstuk 4. EERSTE HULPORGANISATIES

Artikel 4:1 Doelstelling

Volksgezondheid ondersteunen door activiteiten te organiseren die gericht zijn op de bevordering en preventie op het gebied van de volksgezondheid.

Subdoelstellingen:

1. Het in stand houden van een afdoende vangnet voor hulp bij spoed en ongevallen

2. Het realiseren van een netwerk van vrijwilligers dat adequate hulp bij spoed en ongevallen kan verlenen.

Artikel 4:2 Prestaties en activiteiten

Het aanbod van de eerste hulporganisaties bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een vangnet voor spoedeisende hulp en eerste hulp bij ongelukken.

- Een netwerk van vrijwilligers dat adequate hulp kan verlenen.- Het aanbieden van Eerste Hulp-cursussen en reanimatielessen.

- Het (tegen vergoeding) aanbieden van hulpverlening bij openbare evenementen.

Prestatie-indicatoren:

- Inzet bieden bij georganiseerde evenementen in de gemeente West Maas en Waal;

bijdrage per evenement (meerdaagse evenementen worden gezien als 1 evenement)

- Per jaar (herhalings-) Eerste Hulp-cursussen aanbieden,

- Per jaar (herhalings-) reanimatielessen aanbieden

- Per jaar een preventie activiteit aanbieden (bijv. voorlichting/workshop/lezing).

Artikel 4:3 Berekening van de subsidie

Voor het leveren van de prestaties onder 2 is voor elke Eerste Hulporganisatie een maximale subsidie beschikbaar.

Artikel 4:4 Voorwaarden en verplichtingen

- De organisatie dient aangesloten te zijn bij een erkende overkoepelende organisatie.

- Aanbod is gespreid over de kernen van de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 4:5 Weigeringsgronden

Naast de in de subsidie verordening genoemde algemene weigeringsgronden kan aan een Eerste Hulporganisatie, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

Artikel 4:6 Doelgroep

Alleen de Eerste Hulporganisaties in de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen

voor een subsidie op grond van deze beleidsregel. Slechts één Eerste Hulporganisatie per dorpskern komt in aanmerking voor subsidie.

Artikel 4:7 Subsidieplafond

Voor Eerste Hulporganisaties wordt in het totaaloverzicht subsidiebudget een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

Hoofdstuk 5. INTEGRALE VEILIGHEID AED (Automatische Externe Defibrillator)

Artikel 5:1 Doelstelling

Het ondersteunen van de Stichting AED Rivierenland bij:

- het begeleiden en uitvoeren van lokale initiatieven tot het plaatsen van AED´s

- het voorzien in een collectief alarmeringssysteem en het geven en faciliteren van cursussen,

alsmede onderhoud van de door de Stichting geplaatste AED´s

- het verzorgen van reanimatiecursussen

- het verrichten van verdere handelingen, die met bovenstaande punten, in de ruimste zin van het

woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

- het inventariseren van AED´s binnen de gemeente West Maas en Waal

- minimaal 2 AED’s per dorpskern (bebouwde kom) die 24/7 bereikbaar zijn met een

maximum van 26 werkzame 24/7 AED’s in de gemeente West Maas en Waal die een dekkend netwerk vormen

Artikel 5:2 Prestaties en activiteiten

De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de onder de doestelling genoemde onderwerpen en alleen voor activiteiten binnen de gemeentegrenzen van de gemeente West Maas en Waal.

Prestatie-indicatoren:

- Het opleiden van vrijwilligers.

- Het organiseren van herhalingslessen.

- Het plaatsen van AED-kasten tot de hierboven genoemde doestelling van twee AED’s 24/7 per

dorpskern is bereikt.

- Het onderhouden van 2 AED’s per dorpskern, welke 24/7 bereikbaar zijn met een maximum van 26

werkzame 24/7 AED’s in de gemeente West Maas en Waal die een dekkend netwerk vormen.

Artikel 5:3 Berekening van de subsidie

Voor de uitvoering van de onder 2. genoemde prestatie-indicatoren ontvangt Stichting AED Rivierenland een activiteitensubsidie.

Artikel 5:4 Voorwaarden en verplichtingen

De stichting AED Rivierenland dient:

- alle uitgaven achteraf te verantwoorden.

- jaarlijks een verslag in over de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Artikel 5:5 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden kan, wanneer de Stichting AED Rivierenland, niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Artikel 5:6 Doelgroep

Alleen Stichting AED Rivierenland kan in aanmerking komen voor deze subsidie.

Artikel 5:7 Subsidieplafond

Voor Stichting AED Rivierenland wordt in het totaaloverzicht subsidiebudget een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

Hoofdstuk 5A. Dekkend AED netwerk

Deze beleidsregel is tijdelijk van kracht: van 01 jan 2019 tot en met 31 dec 2021.

Artikel 5a:1 Doelstelling

A. Een bijdrage leveren aan een dekkend AED-netwerk binnen de gemeente West Maas en Waal:

- Het voorzien van buitenkasten voor bestaande AED’s zodat bestaande AED’s 24/7 beschikbaar zijn;

- Het eventueel plaatsen van nieuwe AED’s indien er nog geen bestaande AED’s bereikbaar zijn;

Artikel 5a:2 Prestaties en activiteiten

De subsidie dient voor de onder de doestelling genoemde onderwerpen. en alleen voor activiteiten binnen de gemeentegrenzen van de gemeente West Maas en Waal.

a. Prestatie-indicatoren:

a) Het plaatsen van buitenkasten voor AED’s en/of

b) Het aanschaffen van nieuwe AED’s.

Artikel 5a:3 Berekening van de subsidie

a. Voor de uitvoering van de onder 2a genoemde prestatie-indicatoren ontvangt Stichting AED Rivierenland een activiteitensubsidie

Artikel 5a:4 Voorwaarden en verplichtingen

De stichting AED Rivierenland dient:

- alle uitgaven achteraf te verantwoorden.

- jaarlijks een verslag in over de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Artikel 5a:5 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden kan, wanneer de Stichting AED Rivierenland, niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en

verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Artikel 5a:6 Doelgroep

Alleen Stichting AED Rivierenland kan in aanmerking komen voor deze subsidie.

Artikel 5a:7 Subsidieplafond

Voor Stichting AED Rivierenland wordt in het totaaloverzicht subsidiebudget een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

Hoofdstuk 6. ONDERSTEUNING door Stichting De Brug, Hospice en Thuiswaken Maas en Waal (de Stichting)

Artikel 6:1 Algemene doelstelling

- het ondersteunen en begeleiden van personen in hun laatste levensfase door vrijwilligers in hun vertrouwde thuissituatie zodat naasten of familie tijdelijk ontlast zijn van hun mantelzorg.

- het onderdak bieden aan terminale inwoners die niet meer thuis kunnen blijven omdat de verzorging en verpleging te zwaar wordt voor de mantelzorgers.

Artikel 6:2 Prestaties en activiteiten

- het begeleiden en ondersteunen van inwoners in hun laatste levensfase in hun vertrouwde thuissituatie.

- het faciliteren van een geschikte woonomgeving waar inwoners in alle rust en waardigheid kunnen sterven.

Artikel 6:3 Berekening van de subsidie

De Stichting krijgt jaarlijks een vaste subsidie in de kosten van het schoon en leefbaar houden van het hospice en van het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers.

Artikel 6:4 Voorwaarden en verplichtingen

- vrijwilligers op passende wijze ondersteunen en begeleiden tijdens bijeenkomsten en thema-avonden

- nieuwe vrijwilligers laten deelnemen aan de introductiecursus

- een geschikte opnamemogelijkheid bieden aan inwoners met een terminaalverklaring met inachtneming van de voorwaarden in het reglement van de Stichting

- samenwerken met ZZG zorggroep, Buurtzorg en zorggroep Maas & Waal

- promoten van de beide activiteiten binnen de lokale zorgnetwerken

- maximale inzet voor terminale inwoners van de gemeente West Maas en Waal waarover de Stichting jaarlijks rapporteert in haar activiteitenverslag

- het recht op subsidie vervalt als er in een aangesloten periode van twee jaar geen inzet is

Artikel 6:5 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden kan de subsidie worden geweigerd als de Stichting niet voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen, genoemd onder punt 4.

Artikel 6:6 Doelgroep

Alleen Stichting De Brug, Hospice en Thuiswaken Maas en Waal kan in aanmerking komen voor deze vaste subsidie.

Artikel 6:7 Subsidieplafond

Voor de Stichting wordt in het totaaloverzicht subsidiebudgetten een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

Hoofdstuk 7. DORPSPLATFORMS

Artikel 7:1 Algemene doelstelling

Het ontwikkelen, verbinden, coördineren en uitvoeren van activiteiten in een of meer dorpen of wijken van de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 7:2 Prestaties en activiteiten

Bij activiteiten van een dorpsplatform en hieraan verbonden prestaties worden de volgende aspecten van de maatregelen in de ‘Visie Leefbaarheid Kernen 2030´ op elkaar afgestemd:

- wonen

- werken

- voorzieningen (o.a. eigen initiatief voor een vrijwillige dorpsondersteuner)

- verkeer

- openbare ruimte/landschap

- milieu en water

Voor deze afstemming kan de dorpsplatform kiezen voor het (laten) opstellen van een integraal plan/toekomstvisie voor het dorp of de wijk.

Een dorpsplatform fungeert als centraal coördinatie- en aanspreekpunt namens het dorp, de dorpen of de wijk(en) voor de gemeente West Maas en Waal en voor andere partijen.

Artikel 7:3 Berekening van de subsidie

Per jaar is er een jaarlijkse subsidie beschikbaar.

Artikel 7:4 Voorwaarden en verplichtingen

- Dorpsplatforms besteden de subsidie aan het doel waarvoor zij wordt verleend.

- Initiatieven van inwoners(groepen) of instellingen uit het desbetreffende dorp/wijk voor het bevorderen van de leefbaarheid (zie onderdeel ´Samen Beter´ in deze beleidsregel) worden afgestemd met de dorpsplatforms.

Artikel 7:5 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden kan, indien een dorpsplatform niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie worden geweigerd.

Artikel 7:6 Doelgroep

Alleen dorpsplatforms in de gemeente West Maas en Waal, die statutair gevestigd zijn

en werkzaam zijn in een of meer dorpen of wijken van deze gemeente, komen in aanmerking voor de subsidie, genoemd onder punt 3.

Artikel 7:7 Subsidieplafond

Voor dorpsplatforms, die voor subsidie in aanmerking komen, worden in het totaaloverzicht van het subsidiebudget een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

Hoofdstuk 8a. BEVORDEREN GEZONDHEID; gezonde voeding en gezond bewegen. Eenmalige subsidie voor samenwerkingsactiviteiten gezonde voeding / gezond leven

Artikel 8a:1 Algemene doelstelling

Dit onderdeel van de beleidsregel is gericht op rechtspersonen (BV’s, NV’s, VOF’s, eenmanszaken, stichtingen, coöperaties en verenigingen).

-Stimuleren en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente West Maas en

Waal door het gaan nuttigen van meer gezonde voeding (eten en drinken) en/of meer

gezond bewegen.

- Samenwerking tot stand brengen tussen rechtspersonen (verenigingen, coöperaties,

eenmanszaken, etc).

Artikel 8a:2 Prestaties en activiteiten

De activiteiten en de hieraan verbonden prestaties worden beoordeeld op in elk geval de volgende aspecten:

-Samenwerking tussen (minimaal 2) rechtspersonen op het thema gezonde voeding en/ of

gezond bewegen;

-Bevorderen van gezonde voeding (eten en drinken);

-Stimuleren van gezond bewegen;

-Een nieuwe activiteit die in het jaar van toekenning wordt uitgevoerd in de gemeente West

Maas en Waal;

-Het initiatief publiceren en ook delen op de site van Maas en Waal in beweging

https://maasenwaalinbeweging.nl/initiatieven;

-Een partij kan geen aanvraag indienen voor een initiatief dat een aanvulling/ uitbreiding/

variant is op een al bestaande activiteit in hetzelfde dorp.

Bij gelijke score van de aanvragen komen de aanvragen het eerst in aanmerking die de afgelopen 3 jaar geen eerdere bijdrage van de gemeente hebben ontvangen vanuit deze beleidsregel.

Artikel 8a:3 Berekening van de subsidie

Paragraaf 1: Eenmalige subsidie voor samenwerkingsactiviteiten gezonde voeding / gezond leven

Een eenmalige subsidie in de kosten van de activiteiten.

Artikel 8a:4 Voorwaarden en verplichtingen

Een ontvanger van de eenmalige subsidie besteedt de subsidie aan het doel waarvoor de subsidie

wordt verleend volgens de ingediende subsidieaanvraag “Bevordering gezondheid; gezonde voeding

en/of gezond bewegen”. De rechtspersoon hoeft bij de eerste aanvraag geen aanvullende bijlagen op te sturen zoals een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar.

Als aanvullende voorwaarde geldt:

-Het is verplicht om gebruik te maken van het voorgeschreven aanvraagformulier op de website “Bevordering gezondheid; gezonde voeding en gezond bewegen”. De subsidie kan het hele jaar door aangevraagd worden.

Artikel 8a:5 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden kan, indien

de aanvrager niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie

worden geweigerd.

Artikel 8a:6 Doelgroep

Alleen rechtspersonen komen in aanmerking voor het aanvragen van de subsidie, genoemd onder

punt 3.

Artikel 8a:7 Subsidieplafond

In het totaaloverzicht van het subsidiebudget is een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld voor dit onderdeel.

Hoofdstuk 8b. BEVORDEREN GEZONDHEID; gezonde voeding en gezond bewegen. Jaarlijkse subsidie dorpsmoestuinen

Artikel 8b:1 Algemene doelstelling

Stimuleren en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van alle kernen binnen de gemeente West Maas en Waal door het gaan nuttigen van meer gezonde voeding (eten en drinken) en/of meer

gezond bewegen.

Artikel 8b:2 Prestaties en activiteiten

De activiteiten en de hieraan verbonden prestaties worden beoordeeld op in elk geval de volgende aspecten:

-Beheer van een moestuin binnen de gemeente West Maas en Waal en het openstellen aan inwoners van bovengenoemde gemeente om een deel van de grond te huren en te bewerken;

-Organiseren van activiteiten voor leden;

- Het organiseren van minimaal 2 openbare educatieve bijeenkomsten die zijn gericht zijn op inwoners van de hele gemeente (zowel leden als niet leden);

-Per kalenderjaar is voor maximaal 2 organisaties een subsidie beschikbaar;

-Uitgangspunt is optimale spreiding van dorpsmoestuinen binnen onze gemeente.

Bij gelijke score komen de organisaties met de meeste leden voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8b:3 Berekening van de subsidie

-De organisatie ontvangt een vaste subsidie voor de eerste twee prestaties onder 8b2;

-De organisatie ontvangt een subsidie per openbare educatieve bijeenkomst met een maximum van 4 bijeenkomsten per jaar.

Artikel 8b:4 Voorwaarden en verplichtingen

- De activiteiten dragen bij aan de genoemde doelstellingen;

- De activiteiten vinden plaats voor inwoners van de gemeente West Maas en Waal;

Artikel 8b:5 Weigeringsgronden

-De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt, wanneer een organisatie niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

-Maximaal twee organisaties kunnen

Artikel 8b:6 Doelgroep

Deze subsidie is specifiek bedoeld voor verenigingen die zich ten doel stellen om een moestuin te beheren en te verhuren of verpachten aan inwoners van de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 8b:7 Subsidieplafond

In het totaaloverzicht van het subsidiebudget is een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld voor dit onderdeel.

Hoofdstuk 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 9:1 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel behoud en bevordering leefbaarheid en zelfredzaamheid West Maas en Waal 2023’.

Artikel 9:2 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel treedt de eerste dag na bekendmaking in werking;

2. Deze beleidsregel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2023;

3. De eerder inwerking getreden beleidsregels met als citeertitels ‘Beleidsregel behoud en bevordering leefbaarheid en zelfredzaamheid West Maas en Waal 2022’ en de op 24 januari 2023 vastgestelde “Beleidsregel behoud en bevordering leefbaarheid en zelfredzaamheid West Maas en Waal 2023’ komen met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. Arissen (gemeentesecretaris) V.M. van Neerbos (burgemeester)