Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2023

Geldend van 10-03-2023 t/m heden

Intitulé

Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van het IBAN (International Bank Account Number) van de belastingschuldige, ten gunste van het IBAN van de gemeente Horst aan de Maas;

 • b.

  Aanslag: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen;

 • c.

  Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

 • d.

  Belastingschuldige: degene op wiens naam de belastingaanslag staat;

 • e.

  Dagtekening: de datum, zoals aangegeven op het aanslagbiljet;

 • f.

  Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet vermeld staat en daadwerkelijk moet worden betaald;

 • g.

  Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen: dit zijn de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de reinigingsheffing die samen op één aanslagbiljet staan;

 • h.

  Invorderingsambtenaar: degene die aangesteld is door het college van B&W conform artikel 231 lid 2 onderdeel c van de Gemeentewet; en tevens eindverantwoordelijke is ten aanzien van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Horst aan de Maas;

 • i.

  Machtiging: een schriftelijke of elektronische verklaring van de belastingschuldige aan de gemeente Horst aan de Maas om bedragen gemeentelijke belastingen van zin IBAN af te schrijven;

 • j.

  Storneringsbrief: brief die wordt verzonden als een termijn van de automatische incasso niet kan worden geïnd.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld m.b.t. de gecombineerde aanslag van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden. Alle overige aanslagen worden geïncasseerd op de gebruikelijke vervaltermijnen.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

Alle aanslagen gemeentelijke belastingen komen in aanmerking voor automatische incasso, behalve toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie en het rioolaansluitrecht.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen.

 • 2. De invorderingsambtenaar kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 3. De invorderingsambtenaar kan aanvullende voorwaarden stellen voordat hij deelname toestaat.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats via de website van de gemeente. Hiervoor is een DigiD nodig. De aanmelding kan tevens plaatsvinden door het papieren machtigingsformulier aan te vragen of te printen vanaf de website, in te vullen, te ondertekenen en te retourneren naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas.

 • 2. De aanmelding voor de automatische incasso kan worden ingediend voordat de aanslag(en) voor het desbetreffende belastingjaar is/zijn opgelegd.

 • 3. De aanmelding voor de automatische incasso moet binnen zijn voordat er voor de betreffende aanslag een dwangbevel is betekend.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso wordt geacht mede van toepassing te zijn op alle komende aanslagen welke na aanmelding en acceptatie van de machtiging nog aan de belastingschuldige worden opgelegd.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De machtiging wordt alleen beëindigd conform artikelen 10 en 16 van dit reglement.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1. Bij betaling van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belasting (of de aanslag onroerendzaakbelasting, rioolheffing of reinigingsheffing afzonderlijk) door middel van automatische incasso, moeten de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste twee bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2. Voor alle overige aanslagen gemeentelijke belastingen, waarvoor automatische incasso mogelijk is volgens artikel 3 van dit reglement, gelden bij een automatische incasso dezelfde termijnen als bij niet automatisch geïncasseerde aanslagen.

 • 3. Wanneer het oorspronkelijk aanslagbedrag gewijzigd wordt, wordt het op dat moment openstaande bedrag verdeeld over de resterende incassotermijnen;

 • 4. Wanneer voor de eerste keer een incassotermijn niet geïnd kan worden, wordt een storneringsbrief verzonden. De gemeente zal nog één keer proberen dit bedrag te incasseren.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1. De eerste afschrijving vindt plaats een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De invorderingsambtenaar zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

 • 3. Het is niet mogelijk om individuele afspraken te maken over het tijdstip van incasseren.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt door de gemeente Horst aan de Maas beëindigd:

 • 1.

  als de automatische incasso voor dezelfde aanslag gemeentelijke belastingen twee maanden niet slaagt dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd. Dit geldt ook voor situaties waarin de verstrekte machtiging een niet-bestaand, een geblokkeerd of een beëindigd IBAN betreft.

 • 2.

  als de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

Artikel 11 Overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de ingevulde en ondertekende wijziging / intrekking machtiging voor automatische incasso.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1. Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. Indien als gevolg van echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bij de machtiging opgegeven IBAN dan dient de belastingschuldige aan de invorderingsambtenaar zo spoedig mogelijk schriftelijk een IBAN mee te delen waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 14 Wijziging IBAN

Wijzigingen betreffende het IBAN worden (tijdig) doorgegeven door middel van het formulier “Wijziging machtiging voor automatische incasso”. Deze kan op aanvraag worden verstrekt of worden ingevuld via de website van de gemeente Horst aan de Maas, www.horstaandemaas.nl. Hiervoor is een DigiD nodig. De wijziging zal na ontvangst zo spoedig mogelijk worden verwerkt.

Artikel 15 Terugboeking geïncasseerd bedrag

 • 1. Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan deze zijn/haar bank binnen 56 dagen de opdracht geven het termijnbedrag op het eigen IBAN terug te storten.

 • 2. Indien de belastingschuldige gebruik maakt van internetbankieren kan deze het afgeschreven bedrag in de eigen bankomgeving (website of app), binnen 56 dagen na afschrijving, laten terugboeken.

Artikel 16 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1. De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden ingetrokken door het inzenden van het formulier “Intrekking machtiging voor automatische incasso”, of een schriftelijke en ondertekende mededeling door belastingschuldige. Dit kan tevens worden doorgegeven via de website van de gemeente. Hiervoor is een DigiD nodig. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking tenminste 14 dagen voor die datum is ontvangen door de invorderingsambtenaar.

 • 2. Indien bij het incasseren van een vordering twee maal een stornering plaatsvindt wordt de automatische incasso beëindigd door de invorderingsambtenaar.

Artikel 17 Betalingstermijnen na beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso wordt beëindigd, door twee storneringen of op eigen verzoek, worden de op de aanslag genoemde vervaldata vervangen door de in de betreffende belastingverordening genoemde vervaldata zoals die gelden voor een aanslag zonder automatische incasso.

Artikel 18 Aanmelding incasso-overeenkomst na beëindiging door twee storneringen

Na beëindiging van de incasso-overeenkomst door twee storneringen, kan de belastingschuldige zich opnieuw melden voor een automatische incasso. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

 • 1.

  Incasso voor dezelfde vordering als waarvoor al twee storneringen hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt wel duidelijk aangegeven dat dit de laatste mogelijkheid is tot deelname aan automatische incasso.

 • 2.

  Incasso voor een nieuwe vordering.

De invorderingsambtenaar kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit Incassoreglement treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Met de inwerkingtreding van dit Incassoreglement wordt het Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2022 ingetrokken.

 • 3. Dit incassoreglement wordt aangehaald als: Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 februari 2023.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester,

drs. R.F.I. Palmen

De secretaris,

mr. L.M.C. Beckers