Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026

Geldend van 07-07-2023 t/m 31-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

overwegende dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke positie van LHBTIQ's binnen de provincie Drenthe;

BESLUITEN:

vast te stellen de Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 7 maart 2023

Kenmerk 5.2/2023000315

Uitgegeven: 9 maart 2023

Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

 • -

  De-minimisverordening: VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 • -

  LHBTIQ's: lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen, personen met een intersekse conditie en personen met andere genderidentiteiten;

 • -

  non-profit organisatie: organisatie met een niet-commercieel, maatschappelijk doel.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het versterken van de maatschappelijke positie van LHBTIQ's binnen de provincie Drenthe.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke positie van LHBTIQ's binnen de provincie Drenthe.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een non-profit organisatie. Deze non-profit organisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan jaarlijks worden ingediend van 1 mei tot en met 31 oktober.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 14 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie als:

 • a.

  aan de aanvrager of een andere partij in hetzelfde kalenderjaar als de aanvraag voor subsidie is ingediend eerder door gedeputeerde staten of de provincie Drenthe een subsidie of opdracht is verstrekt voor soortgelijke activiteiten;

 • b.

  de aanvrager voor de datum van ontvangst van de aanvraag om subsidie reeds is gestart met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten;

 • c.

  de subsidiabele activiteiten zich richten op sociale interactie binnen de LHBTIQ’s-gemeenschap.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de subsidiabele activiteiten dragen bij aan het versterken van de maatschappelijke positie van LHBTIQ's binnen de provincie Drenthe;

 • b.

  de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd binnen de provincie Drenthe;

 • c.

  de subsidiabele activiteiten worden in hetzelfde kalenderjaar als de aanvraag voor subsidie is ingediend, tussen 1 mei en uiterlijk 31 december, uitgevoerd en afgerond.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten die noodzakelijk zijn en die aantoonbaar en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,--.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger wordt de volgende verplichting opgelegd: de subsidiabele activiteiten worden in hetzelfde kalenderjaar als de aanvraag voor subsidie is ingediend, tussen 1 mei en uiterlijk 31 december, uitgevoerd en afgerond.

Artikel 14 Staatssteun

In geval van staatssteun wordt subsidie verstrekt met toepassing van de De-minimisverordening.

Artikel 15 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 maart 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Artikel 16 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling zijn aangevraagd voor 1 januari 2027.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026.

Ondertekening