Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 2023

Geldend van 10-03-2023 t/m heden

Intitulé

Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 2023

Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, elk voor zover hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het met het oog op een doelmatige besluitvorming en een vlotte en klantvriendelijke afdoening van zaken gewenst is de afhandeling van zaken in daarvoor in aanmerking komende gevallen op te dragen aan ambtenaren c.q. ondergeschikten;

Dat het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, de mandaten (inclusief volmachten en machtigingen) kan verstrekken aan de gemeentesecretaris, directeuren, afdelingshoofden, coördinatoren en/of andere medewerkers en dat dit wordt vastgelegd in een mandaatbesluit en mandaatlijst;

Dat het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester aan anderen dan ondergeschikten mandaat (inclusief volmachten en machtigingen) kunnen verstrekken;

Dat met de vaststelling van dit Algemeen Mandaatbesluit met bijbehorende mandaatlijst aan voornoemd gestelde wordt voldaan;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, alsmede overig ter zake toepasselijk recht;

Besluiten

• I.

Het op 12 april2022 genomen Mandaatbesluit in te trekken;

• II.

De volgende beleidsregels voor het gebruik van mandaten (inclusief volmachten, machtigingen, ondermandaten, sub-volmachten en sub-machtigingen) vast te stellen:

Artikel 1

 • 1. Correspondentie: de door het bevoegde orgaan ter voorbereiding c.q. uitvoering van besluiten uitgaande stukken, niet zijnde de besluiten ter zake.

 • 2. Mandaatlijst: overzicht van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn gemandateerd en welke worden geacht te zijn ondergemandateerd en dat dynamisch wordt aangevuld, gewijzigd, etc.

 • 3. Medewerkers: ambtenaren van de gemeente Valkenburg aan de Geul en tevens externe ondergeschikten of niet ondergeschikten.

 • 4. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen (art. 10:1 Awb).

 • 5. Machtiging: toestemming aan ander tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn in naam van degene die machtigt.

 • 6. Volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (art. 3:60 BW).

 • 7. Ondermandaat: de mogelijkheid van gemandateerde om het mandaat aan een ander binnen de organisatie te verlenen.

 • 8. Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om een document te tekenen nadat het bevoegde orgaan daarover een besluit heeft genomen.

Artikel 2

Uitgangspunten bij het verlenen van (onder)mandaten zijn:

 • a.

  mandaten worden zo laag mogelijk in de ambtelijke organisatie gelegd;

 • b.

  de mandaten ten aanzien van besluiten worden zo specifiek als mogelijk beschreven;

 • c.

  ten aanzien van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en correspondentie, geldt een ondertekeningsmandaat.

Artikel 3

De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:

 • a.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

 • b.

  het vaststellen van beleidsregels;

 • c.

  het beslissen op bezwaarschrift.

Artikel 4

 • 1. De (onder)gemandateerden leggen voorgenomen besluiten die beleidsaspecten in zich bergen ter nadere besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester.

 • 2. Voorgenomen besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten:

  • a.

   indien er sprake is van een zogenaamde negatieve beschikking of een weigeringsbesluit dan wel indien het gaat om een intrekkingsbesluit, dat van de vooraf gestelde kaders (o.a. de Mandaatlijst) afwijkt;

  • b.

   indien een beleidskader of gangbare praktijk ontbreekt;

  • c.

   indien het te nemen besluit precedentwerking kan hebben;

  • d.

   indien de afdoening zou leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgestelde gedragslijn c.q. beleidslijn;

  • e.

   indien de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid, omdat er een aparte beoordeling en besluitvorming nodig is;

  • f.

   indien inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het bestaande beleid, voorschriften of richtlijnen of andere niet voorziene financiële of andere consequenties kan hebben;

  • g.

   indien het gaat om besluiten waarbij in de voorbereidingsfase duidelijk wordt, dat tegen de beslissing een bezwaarschrift zal worden ingediend;

  • h.

   indien het een aanschrijving tot de uitoefening van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom betreft, tenzij in de Mandaatlijst anders is aangegeven;

  • i.

   indien dit door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt.

Artikel 5

De (onder)gemandateerde mag geen gebruik maken van de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten en correspondentie indien:

 • a.

  de wens daartoe door of namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt;

 • b.

  het correspondentie betreft waarvan de ondertekening uit een oogpunt van representatie van de gemeente gewenst is;

 • c.

  zich na de beslissing nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient of aan het besluit alsnog andere zwaarwegende aspecten verbonden raken;

 • d.

  het de formele verzending van besluiten van de gemeenteraad betreft en brieven uitgaande van de gemeenteraad.

Artikel 6

Een krachtens mandaat genomen besluit alsmede de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende correspondentie worden door de (onder)gemandateerde ondertekend op de volgende wijze:

“namens het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van Valkenburg aan de Geul,

Afdelingshoofd, etc.”

Artikel 7

 • 1. Bij afwezigheid van de gemandateerde en indien verder geen ondermandatering is verleend voor de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, treedt het afdelingshoofd in de plaats van de gemandateerde;

 • 2. Bij afwezigheid van zowel de gemandateerde als het afdelingshoofd en indien verder geen ondermandatering is verleend, treedt de directeur in de plaats van de gemandateerde;

 • 3. Bij afwezigheid van zowel de gemandateerde, niet zijnde een afdelingshoofd, het afdelingshoofd en indien verder geen ondermandatering is verleend, treedt de gemeentesecretaris in de plaats van de gemandateerde.

 • 4. Bij afwezigheid van de gemandateerde en indien verder geen ondermandatering is verleend, wordt correspondentie afgedaan door de coördinator of andere medewerkers van de betreffende afdelingen.

Artikel 8

 • 1. De bij dit besluit behorende Mandaatlijst geeft een overzicht van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn gemandateerd en welke worden geacht te zijn ondergemandateerd.

 • 2. De Mandaatlijst is dynamisch. Nieuwe mandaten, gewijzigde mandaten of vervallen mandaten worden in het Mandaatlijst bijgeschreven, vervangen of uitgeschreven.

Artikel 9

De mandaten voor wat betreft Participatiewet, WMO, Jeugdwet, IOAW, IOAZ, WI, WWB en Wko en de mandaatregeling van de gemeente Maastricht zijn bij separaat besluit vastgesteld en zijn niet toegevoegd aan de Mandaatlijst. Toch dienen deze mandaatbesluiten als integraal onderdeel van de Valkenburgse mandaatlijst te worden beschouwd.

Artikel 10

De in dit besluit opgenomen (onder)mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zover en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 11

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

 • 2. Op dat tijdstip vervalt het Mandaatbesluit van 12 april 2022 en de wijzigingen hiervan.

Artikel 12

Deze regeling kan worden aangehaald als Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

Bijlage 1 MANDAATLIJST Gemeente Valkenburg aan de Geul 2023

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders voornoemd, d.d. 28 februari 2023

Aldus vastgesteld door de burgemeester d.d. 28 februari 2023