Verordening Stimuleringslening zakelijk

Geldend van 10-03-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening zakelijk

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Stimuleringslening zakelijk

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een personenvennootschap of rechtspersoon die een aanvraag voor een zakelijke Stimuleringslening doet, inclusief de daaraan in economische of feitelijke zin verbonden personenvennootschappen of rechtspersonen;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

 • c)

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen;

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: de door de Aanvrager te verwezenlijken (verzameling van) maatregelen aan, op, of in een onroerende zaak passend binnen één of meerdere van de beleidsdoelen zoals bedoeld in Artikel 5;

 • e)

  Werkelijke Kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen; eventuele afsluitkosten, advieskosten, taxatie- en notariskosten kunnen hiervan onderdeel uitmaken;

 • f)

  SVn: Stichting Duurzaamheidsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • g)

  Toewijzing: het besluit van de gemeente Eijsden-Margraten op basis waarvan de aanvrager een aanvraag bij SVn kan doen voor de Stimuleringslening in Eijsden-Margraten; en

 • h)

  Initiatieven op het vlak van “Energiecorporaties en/of “Groen Gas”: initiatieven met betrekking tot het oprichten van een energiecorporatie en/of het realiseren van een groen gasinstallatie, die zijn bedoeld om wijken en/of kernen van gemeente Eijsden-Margraten lokaal van energie te voorzien en/of delen van de agrarische sector energieneutraler te maken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op zakelijke leningaanvragen voor het treffen van duurzaamheids-maatregelen welke getroffen worden aan, op, of in binnen de gemeente Eijsden-Margraten gelegen onroerende zaken, door een in de gemeente Eijsden-Margraten gevestigde aanvrager, zijnde:

 • a)

  een personenvennootschap in de vorm van een eenmanszaak, een V.O.F., een C.V. of een maatschap; of

 • b)

  een rechtspersoon in de vorm van een coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vereniging, een stichting.

Artikel 3 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar;

 • 2. De Stimuleringslening is een annuïtaire lening en wordt verstrekt via een bouwdepot;

 • 3. Het rentepercentage voor de Stimuleringslening staat gedurende de gehele looptijd van de Stimuleringslening vast;

 • 4. Tussentijdse boetevrije aflossing is mogelijk, waarbij een minimum bedrag wordt gehanteerd van € 1.000,- per aflossing;

 • 5. De Werkelijke Kosten dienen minimaal € 5.000 te zijn.

 • 6. De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de Werkelijke Kosten.

 • 7. Een aanvrager inclusief aan hem gelieerde partijen/(rechts)personen mag, met inbegrip van de voorgenomen Stimuleringslening, een totale maximale omvang van € 1.000.000,- aan leningen van gemeente Eijsden-Margraten ontvangen. Een en ander voor zover is toegestaan met inachtneming van nationale en Europese wet- en regelgeving.

 • 8. Voor de Stimuleringslening dient bij een totaal leningbedrag van groter dan € 100.000,- hypothecaire zekerheidsstelling plaats te vinden. Bij een leningbedrag groter dan € 20.000 en gelijk aan, of minder dan € 100.000 kan hypothecaire zekerheid worden gesteld, of kan de lening in een notariële akte worden opgenomen.

Artikel 4 Rentepercentage

Het rentepercentage voor nieuw te verstrekken Stimuleringsleningen wordt door het college vastgesteld. Hierbij geldt bij het stellen van hypothecaire zekerheden, ingeval een Stimuleringslening gelijk aan of minder bedraagt dan € 100.000,-, een door het college vast te stellen rentekorting.

Artikel 5 Beleidsdoelen

 • 1. Duurzaamheidsmaatregelen passend binnen de hieronder genoemde beleidsdoelen worden geacht passend te zijn binnen het kader van deze verordening.

 • 2. Beleidsdoelen passend binnen het kader van deze verordening zijn:

  • a.

   Verlaging van de energievraag, dan wel vermindering van de CO2-uitstoot (“footprint”);

  • b.

   Het verhogen van het aandeel duurzame energie;

  • c.

   Het stimuleren van initiatieven op het vlak van “Energiecorporaties” en/of “Groen Gas”.

 • 3. De onroerende zaak waaraan de duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden, dient:

  • a.

   gelegen te zijn binnen de gemeente Eijsden-Margraten, en;

  • b.

   in eigendom te zijn van Aanvrager.

 • 4. Het college kan de in het tweede lid vermelde beleidsdoelen concretiseren.

Artikel 6 Budget

 • 1. De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen. Dit budget staat – via de door gemeente bij SVn aangehouden rekening-courantfaciliteit – revolverend ter beschikking voor verstrekking.

 • 2. Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid College

 • 1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt getoetst aan de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6.

 • 2. Indien het college van Eijsden-Margraten met inachtneming van deze verordening een aanvraag positief heeft getoetst, dan wordt de Aanvrager middels een gemeentelijke toekenningsbrief naar SVn doorverwezen voor de feitelijke aanvraag van de Stimuleringslening.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente digitaal beschikbaar gesteld formulier, en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen duurzaamheidsmaatregelen, alsmede die hiermee beoogde beleidsdoelen.

  • b.

   De hiermee gepaard gaande werkelijke kosten, met inbegrip van eventuele bijkomende notaris- en/of advieskosten, van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Door het college wordt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken bevestigd.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een Stimuleringslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing Stimuleringslening in, indien:

  • a.

   de Stimuleringslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Stimuleringslening niet tot stand komt.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget en is daarom 8 weken geldig. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een, binnen 8 weken in te dienen aanvraag bij SVn voor een, autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening zakelijk van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Eijsden-Margraten en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Bouwdepot

Uitkering van het bouwdepot geschiedt door SVn, onder overlegging door aanvrager van een afschrift van de facturen van de gemaakte werkelijke kosten. SVn toetst hierbij of de individuele facturen van de werkelijke kosten voldoen aan het gestelde in artikel 4.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. Deze verordening treedt in werking na datum publicatie, volgend op vaststelling op 14 februari 2023.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016” ingetrokken.

 • 3. Natuurlijke- dan wel rechtspersonen, die voor de datum van intrekking van de “Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016” in het kader van de Projecten Zorgeloos Zonnepanelen of Plusjehuis een offerte aanvraag voor duurzaamheidsmaatregelen van de aan die projecten verbonden Serviceprovider hebben ingediend, behouden op dezelfde gronden en tegen gelijkblijvende voorwaarden het recht op indiening en behandeling van een Aanvraag als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening zakelijk Eijsden-Margraten 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Margraten op 14 februari 2023.