Regeling vervalt per 01-01-2026

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee 2023-2025

Geldend van 15-03-2023 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee 2023-2025

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling vast te stellen voor het stimuleren van initiatieven tot het vergroenen en watervriendelijk maken van private percelen om daarmee een bijdrage te leveren aan de bewustwording voor de aanpak van klimaatadaptatie op Goeree-Overflakkee en de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen;

gelet op de artikelen 3 en 19 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee 2023-2025.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • afgekoppeld oppervlak: oppervlak dat na uitvoering van de maatregel niet meer op de riolering loost;

 • bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • bebouwd gebied: terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen, minimaal bestaand uit een cluster van gebouwen van verschillende eigenaren;

 • gerealiseerd groenoppervlak: oppervlak dat na uitvoering van de maatregel niet meer op de vuilwaterriolering loost;

 • groen dak: een dakoppervlak voorzien van sedumbeplanting of andere begroeiing;

 • klimaatadaptief: aanpassend aan klimaatverandering, het proces waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing voor private eigenaren of huurders van gebouwen en percelen gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Aanvrager

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door de eigenaar of huurder van het gebouw of perceel.

 • 2. Een huurder kan uitsluitend subsidie aanvragen indien daarvoor toestemming is gegeven door de eigenaar van het gebouw of perceel.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie ingevolge deze regeling wordt met behulp van het formulier uit bijlage 2 ingediend.

 • 2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten die in het kader van de maatregel worden verricht; en

  • b.

   foto’s van de situatie op dat moment.

 • 3. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 4. Rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen vindt plaats door middel van loting.

Artikel 5 Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen

 • 1. Burgemeester en wethouders verstrekken op grond van deze regeling subsidie voor maatregelen:

  • a.

   die voorkomen in bijlage 1 bij deze regeling;

  • b.

   die bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving;

  • c.

   die de groen- en waterstructuur in de bebouwde kom versterken;

  • d.

   die de hoeveelheid regenwater op de riolering verminderen; en

  • e.

   waarbij de hoeveelheid afgekoppeld oppervlak of gerealiseerd groenoppervlak 20 m2 of meer bedraagt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan voor maatregelen die niet in bijlage 1 worden genoemd eveneens subsidie worden verstrekt, indien en voor zover daarmee aan de overige voorwaarden zoals genoemd in deze regeling wordt voldaan.

Artikel 6 Subsidie

Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 7 Niet-subsidiabele projecten

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  al eerder subsidie op basis van deze regeling is verstrekt;

 • b.

  al eerder subsidie op basis van de Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee is verstrekt; of

 • c.

  de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd onderdeel uitmaakt van een nieuwbouwproject.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt € 4,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak.

 • 2. Indien op het afgekoppeld oppervlak ook groenoppervlak gerealiseerd wordt, dan wordt de subsidie vermeerderd met € 2,- per vierkante meter groenoppervlak.

 • 3. Indien op het afgekoppeld oppervlak ook een groen dak gerealiseerd wordt, dan wordt de subsidie onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, vermeerderd met € 6,- per vierkante meter groen dak.

 • 4. Indien op het gerealiseerd groenoppervlak een of meerdere bomen worden geplant, wordt de subsidie vermeerderd met € 50,- per boom. De boom heeft een minimale stamomtrek van 12 cm.

 • 5. De subsidie bedraagt maximaal € 750,-.

Artikel 9 Andere subsidieregeling

Het is de aanvrager toegestaan deze subsidieregeling te combineren met andere subsidieregelingen.

Artikel 10 Beoordeling

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden, genoemd in artikel 5.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt:

 • a.

  voor het jaar 2023: € 30.000,-;

 • b.

  voor het jaar 2024: € 30.000,-;

 • c.

  voor het jaar 2025: € 30.000,-.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

 • 1. Subsidieaanvrager staat open voor overleg over de invulling en de uitvoering van het project.

 • 2. Het project moet binnen negen maanden nadat de subsidie is verleend, afgerond zijn.

 • 3. Subsidieaanvrager verleent alle medewerking aan een eventueel steekproefsgewijze controle door een behandelend ambtenaar.

 • 4. De subsidieaanvrager draagt zorg voor de instandhouding van de situatie na uitvoering van de maatregelen voor de minimale periode van vijf jaar.

Artikel 13 Verantwoording

Na afronding van het project moet een verantwoording worden overgelegd. Deze bestaat uit de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een kort activiteitenverslag; en

 • b.

  foto- of videomateriaal van de situatie na realisatie van het project.

Artikel 14 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, werkt tetrug tot en met 1 maart 2023 en geldt tot en met 31 december 2025.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee 2023-2025.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 februari 2023 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

BIJLAGE 1: Lijst klimaatadaptieve maatregelen

 • A.

  Groengebieden aanleggen en ontharden van oppervlakken

Meer groen aanleggen draagt bij aan een betere biodiversiteit, minder hitte en het zorgt er voor dat regenwater in de bodem kan wegzakken in plaats van dat het in het riool komt;

 • B.

  Afkoppelen regenpijp

Het regenwater in de grond laten wegzakken is beter dan het af te voeren door de riolering. Het grondwater blijft in perioden van droogte beter op niveau en de riolering raakt bij flinke regenval niet overbelast;

 • C.

  Grindstroken of grindoppervlakken

Het regenwater door het grind in de grond laten wegzakken is beter dan het af te voeren door de riolering. Het grondwater blijft in perioden van droogte beter op niveau en de riolering raakt bij flinke regenval niet overbelast;

 • D.

  Tegels eruit – groen erin

Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak in de tuin heeft veel voordelen, het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen;

 • E.

  Boom planten

Een boom geeft schaduw in de zomer waardoor het op warme dagen wat aangenamer is in de tuin. Een boom verbruikt regenwater voor de groei van de boom wat goed is voor de balans van het grondwaterniveau;

 • F.

  Waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende verharding heeft voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen;

 • G.

  Waterberging of retentievijver

Door een waterberging of retentievijver aan te leggen en bijvoorbeeld de regenpijp af te koppelen en in de waterberging te laten stromen komt er geen water meer in vuilwaterriolering;

 • H.

  Infiltratiekratten, -goten of -leidingen

Door hemelwater richting infiltratievoorzieningen te leiden stroomt er minder water direct het riool in. Het zakt weg in de bodem en hoeft niet afgevoerd te worden naar de riolering.

 • I.

  Aanleg groen dak / grasdak

Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen regenwater, houden het eronder-liggende vertrek koel, zorgen voor meer biodiversiteit, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit. Groene daken zijn als het ware een verlengstuk van je tuin, maar dan op hoogte. Een groen dak gaat niet samen met regenwateropslag om het zelf te kunnen gebruiken. Het groen dak neemt het regenwater grotendeels zelf op en voert het niet af;

 • J.

  Grasbetonstenen

Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en terrassen kunnen waterpasserend verhard worden door het gebruik van grasbetonstenen. Waterpasserende verharding heeft verschillende voordelen. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en zo het grondwater aanvullen. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om bij heftige regenbuien wateroverlast op straat en in de tuin te verminderen. Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan afhankelijk van de ondergrond oplopen tot 100%. Het weghalen van tegels en het vervangen door grasbetonstenen biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven; ook worden grasbetonstenen minder heet in de zomer.

 • K.

  Regenwaterschutting

Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. De regenwaterschutting is verkrijgbaar in modules. Hierdoor is de buffercapaciteit voor regenwater uit te breiden. De regenwaterschutting kan voorzien worden van een kraantje. En, het is mogelijk om de schutting aan te sluiten op de wc en/of de wasmachine. Het op deze manier gebruiken van regenwater is beter voor de wasmachine omdat regenwater minder kalk bevat.

 • L.

  Plaatsen van waterschotten

Waterschotten kunt u plaatsen om de overlast bij extreme neerslag zoveel mogelijk te beperken. De waterschotten houden bij regenval het water buiten de woning.

BIJLAGE 2: formulier voor indienen subsidieaanvraag klimaatadaptieve maatregelen bebouwde kom

A. Persoonsgegevens

Naam subsidieaanvrager

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Rekeningnummer

B. Omvang

Wat is de omvang van de hoeveelheid afgekoppeld oppervlak?

m2

Hoeveel afgekoppeld oppervlak wordt ook nog vergroend?

m2

Hoeveel groen dak gaat u aanleggen?

m2

Hoeveel bomen plant u?

stuks

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie, dien dan een informatieverzoek in via info@goeree-overflakkee.nl of neem contact op met de gemeente via 14 0187.

C. Bij te voegen documenten

1

Voor huurders: verklaring van toestemming van de eigenaar van perceel of pand

2

Beschrijving van activiteiten

3

Foto’s van de bestaande situatie