Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers 2023

Geldend van 09-03-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Heerenveen 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers 2023’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Onderneming: Iedere eenheid, met uitzondering van verenigingen of stichtingen, die een economische activiteit uitoefent gevestigd op grondgebied van de gemeente Heerenveen. Met uitzondering van bedrijfsactiviteit financiële holdings (SBI: 6420);

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college van burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2023.

Artikel 3. Verstrekking subsidie/activiteiten

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen verstrekken op aanvraag een eenmalige subsidie, ter hoogte van maximaal € 2.000,- voor de volgende activiteiten:

  • 1.

   Het laten uitvoeren van een energiescan en/of;

  • 2.

   de aanschaf van materialen voor energiebesparende maatregelen en/of;

  • 3.

   het laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

 • b.

  Voor de subsidie komt in aanmerking een onderneming, zoals bedoeld in art. 1 onder a;

 • c.

  De hierboven genoemde activiteiten moeten worden uitgevoerd in de periode tussen 1 maart 2023 en 31 december 2023;

Artikel 4. Voorwaarden

De subsidie wordt enkel verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  Per KVK-nummer kan eenmalig een aanvraag worden ingediend;

 • b.

  De btw over de te subsidiëren kosten komt niet voor vergoeding in aanmerking;

 • c.

  In de vaststellingsbeschikking kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Artikel 5. Hoogte van het subsidieplafond en hoogte subsidie

 • a.

  Het subsidieplafond van de subsidieregeling ‘Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers’ bedraagt maximaal € 150.000;

 • b.

  Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen verstrekken per aanvraag een eenmalige subsidie, ter hoogte van maximaal € 2.000.

Artikel 6. Wijze van toekenning

Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is. Als twee of meer aanvragen op hetzelfde tijdstip compleet zijn ingediend, wordt de onderlinge volgorde bepaald door loting.

Artikel 7. Aanvragen

 • a.

  Voor de aanvraag van een subsidie wordt een digitaal aanvraagformulier gebruikt en bij de aanvraag worden de op het aanvraagformulier vermelde bijlagen ingediend;

 • b.

  De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023;

 • c.

  Alleen volledige en complete aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag is volledig indien:

  • 1.

   De aanvrager gebruik maakt van het door of namens het college van burgemeester en wethouders vastgestelde digitale aanvraagformulier;

  • 2.

   het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV, ingediend in de periode van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen beslissen, conform artikel 8, tweede lid, van de ASV, uiterlijk binnen tien weken na aanvraag over ingediende aanvraag.

Artikel 10. Verantwoording en subsidievaststelling

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders stellen subsidies direct vast, zonder voorafgaande subsidieverlening. Bij de beschikking kunnen wel verplichtingen aangaande subsidie worden verbonden;

 • b.

  Het college van burgemeester en wethouders kunnen in het kader van deze regeling verstrekte subsidies controleren, al dan niet steekproefsgewijs.

 • c.

  Als de activiteiten niet zijn verricht, waarvoor de subsidie is verstrekt, kunnen het burgemeester en wethouders op grond van artikel 4:49 Algemene wet bestuursrecht de subsidie intrekken of wijzigen (conform artikel 14 ASV).

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kunnen van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze subsidieregeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 februari 2023;

 • b.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024;

 • c.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als subsidieregeling ‘Maatregel Verduurzaming voor Ondernemers’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 31 januari 2023.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen

De gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester

de heer T.J. van der Zwan