Nadere regels en beleidsregels terrassen gemeente De Ronde Venen 2023

Geldend van 07-03-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels en beleidsregels terrassen gemeente De Ronde Venen 2023

1. VISIE OP TERRASSEN

Horeca is uit recreatief, saamhorigheid, toeristisch en economisch oogpunt uiterst belangrijk. Terrassen spelen daarin een belangrijke rol:

 • Ze zijn een manier om horeca te stimuleren en te versterken;

 • Ze kunnen mogelijk omzet verhogend werken en voor levendigheid in een gebied zorgen;

 • Ze kunnen een bijdrage leveren aan een langere verblijfsduur van winkelend publiek, bezoekers en bewoners van de gemeente De Ronde Venen die het gezellig vinden om ‘een terrasje te pikken’;

 • Ze bieden de bezoekers een manier om te genieten van de gezonde buitenlucht.

In de zomermaanden genieten vele mensen van de sfeer en de evenementen in onze gemeente. Terrassen zijn hier een niet weg te denken onderdeel van.

Om de veiligheid en de openbare orde te waarborgen en verrommeling tegen te gaan heeft de gemeente De Ronde Venen Nadere regels en beleidsregels opgesteld. Hiermee stellen we duidelijke kaders waarbinnen terrassen kunnen worden geëxploiteerd. De basis hiervoor is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (afgekort APV) en de Verordening Fysieke Leefomgeving (afgekort VFL).

Participatie

De Nadere regels en beleidsregels terrassen De Ronde Venen 2023 zijn voor input voorgelegd aan alle horecaondernemers in De Ronde Venen en aan de ondernemers-verenigingen van Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.

Ook zijn een aantal wensen naar voren gebracht om voor andere branches dan horeca terrassen toe te staan, zoals bij detailhandel met ‘winkel ondergeschikte horeca’. Deze zijn opgenomen in dit beleid.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ook voor dit beleid een belangrijk onderwerp. De doelstelling om als gemeente in 2050 klimaatneutraal te zijn geldt ook voor de terrassen in De Ronde Venen.

De Ronde Venen richt zich met deze nadere regels en beleidsregels op de toekomst: een groene, gastvrije gemeente waar bewoner en recreant zich thuis voelen en waar de horeca-branche in een goed ondernemersklimaat haar bezoekers op terrassen kan laten genieten van alles wat zij te bieden heeft.

2. DEFINITIES

Een terras biedt sta- en zitgelegenheid, waar men kan uitrusten en iets consumeren. Het terras heeft een open en uitnodigend karakter en biedt beperkte bescherming tegen weers-invloeden. Een terras is een onderdeel van een openbare horeca-inrichting. Uitzondering hierop is een terras bij winkel ondergeschikte horeca.

2.1. Terras:

Een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

2.2. Openbare inrichting:

 • 1.

  een hotel, restaurant, pension, café, water-pijpcafé, discotheek, buurthuis of clubhuis;

 • 2.

  elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

2.3. Terrasmeubilair:

Stoelen, banken, tafels, parasols, windschermen, andere objecten, waaronder reclameborden, plantenbakken en alle overige objecten die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras en/of het overige deel van de openbare inrichting.

2.4 . Een parasol:

Bestaat uit een stok met baleinen, bespannen met een doek. De constructie is gelijk aan die van een paraplu, maar groter.

2.5. Een zonnescherm:

Is een zonwering die aan de buitenzijde van de gevel is opgehangen.

2.6. Een pergola:

Is een zonwering die zelfstandig op het terras geplaatst kan worden.

2.7. Een partytent:

Is een tent die ontworpen is voor gebruik tijdens een feest of een evenement. De basis van de partytent is een dak dat steunt op tentpalen. Het dak is zo hoog dat men er gemakkelijk onder kan staan. Zo ontstaat een open maar overdekte ruimte buiten. Een partytent wordt vaak ingezet voor openluchtfeesten of –evenementen.

2.8. Een accessoire:

Is een bijkomend, niet-noodzakelijk iets, dat behoort bij een wel noodzakelijk goed of zaak bijvoorbeeld een bestekkast, een flipboard e.d.

2.9. Een terrasverwarming:

Is een verwarmingsapparaat, onder andere in de horeca, bedoeld voor het verwarmen van een terras ten behoeve van bezoekers van een terras.

2.10. Bij winkel ondergeschikte horeca:

Is een beperkt gedeelte van de winkel ingericht als gelegenheid voor een bescheiden hapje en alcoholvrij drankje. De aangeboden service is alleen als ondergeschikt toegestaan, en mag géén zelfstandige activiteit zijn.

2.11. Open vuur:

Is een niet van de buitenlucht afgeschermde warmtebron. Dit zijn o.a. een vuurkorf, barbecue of een gasbrander.

3. VOORWAARDEN VOOR EEN TERRAS

3.1. Juridische grondslag en toetsingskader

De ondernemer die bij zijn horecagelegenheid een terras voert heeft met drie zaken rekening te houden:

 • 1.

  Voor het exploiteren van zijn horecabedrijf heeft hij een horecaexploitatievergunning nodig (op grond van artikel 2:28 APV). Deze vergunning kan ook voorschriften bevatten voor het terras, bijvoorbeeld over de omvang van het terras, de veiligheid op het terras en ten behoeve van het voorkomen van overlast voor de directe woon- en leefomgeving van het terras. Met deze beleidsregels wordt aangegeven welke criteria worden gehanteerd bij het beoordelen van een aanvraag exploitatie-vergunning.

 • 2.

  Wanneer het terras is gelegen in de openbare ruimte kan het zijn dat een tweede vergunning nodig is (op grond van artikel 3.1.1 VFL). De openbare ruimte, ook wel openbare plaats genoemd, vervult immers een publieke functie, bijvoorbeeld voor verkeersactiviteiten. Gebruik van een deel van die ruimte als terras wijkt af van deze publieke functie. Een tweede vergunning is echter niet nodig als het terras voldoet aan de hier genoemde nadere regels die daarover zijn opgenomen (artikel 3.1.1, derde lid, VFL).

 • 3.

  Als een ondernemer een terras wil voeren moet dit ook op basis van het bestemmings-plan mogelijk zijn.

3.2. Huur gemeentegrond

Als een terras zich op gemeentegrond bevindt, moet ook huur van gemeentegrond betaald worden. In november van elk jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. In de huurovereenkomst wordt een jaarlijkse prijsherziening opgenomen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) zoals deze worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente houdt zich het recht voor om de huurprijs jaarlijks te verhogen. De factuur zal in het lopende jaar verstuurd worden.

3.3. Alcoholwetvergunning

Bij het uitoefenen van een horecabedrijf is een Alcoholwetvergunning verplicht. Bij de start van een horecabedrijf moet het terras vermeld worden in de aanvraag voor de Alcoholwet-vergunning. Als een bestaand horecabedrijf wil uitbreiden met een terras, moet een wijziging worden aangevraagd op de Alcoholwet-vergunning.

3.4. Exploitatievergunning

In de APV staan regels voor de openbare orde en de veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen. Bij de start van een horecabedrijf moet op de horecaexploitatie-vergunning staan aangegeven dat sprake is van een terras. Wil een horecabedrijf uitbreiden met een terras of dit wijzigen, dan moet een wijziging worden aangevraagd van de horeca-exploitatievergunning.

3.5. Terrasseizoen

Het exploiteren van een terras is het gehele jaar toegestaan: Er is geen sprake van een “terrasseizoen”.

3.6. Vergunninghouder

De verleende vergunning(-en), waarin het terras is vermeld, verliest zijn geldigheid op het moment dat de in de vergunning vermelde rechtspersoon het uitbaten van de onderneming op de in de vergunning vermelde locatie beëindigt.

4. LOCATIE EN OMVANG VAN HET TERRAS

4.1. Terras in buitenruimte

Een terras bevindt zich altijd in een buitenruimte, gelegen op gemeentegrond of op eigen grond.

4.2. Toestemming terras

Toestemming voor een terras wordt alleen gegeven wanneer dit in de onmiddellijke nabijheid van de betreffende horecalokaliteit bevindt. Bij een terras gelegen op gemeentegrond moet rekening gehouden worden met het multifunctionele gebruik van deze ruimte; door voetgangers, voertuigen, of andere functies zoals bij de weekmarkt, evenementen of huwelijken (Raadhuisplein in Mijdrecht). Hierover worden voorwaarden opgenomen in de vergunning.

4.3. Opstelling terras

De opstelling van het meubilair (zowel als het terras open als gesloten is) mag niet zo zijn dat het vluchten belemmerd wordt. Dit is dan met name van toepassing voor nooduitgangen vanuit de inrichting of naastliggende panden, want de hoofd- in/uitgang zal men wel vrijhouden.

De opstelling van het meubilair mag een eventuele (ondergrondse) brandkraan (in de openbare én privéruimte) niet blokkeren (bedekken). Rondom een ondergrondse brandkraan moet 1 meter vrij blijven.

Aanduiding borden voor brandkranen mogen door terrasmeubilair, parasols en zonneschermen niet aan het zicht onttrokken worden (hangen vaak aan de gevel (2-2,5 meter hoogte of op witte paaltjes van 60cm hoog).

afbeelding binnen de regeling

We onderscheiden twee soorten terras:

 • a.

  Het gevelterras bevindt zich direct aansluitend tegen de voor, zij- of achtergevel van het bijbehorende pand van de inrichting ten behoeve waarvan het terras wordt geëxploiteerd.

 • b.

  Het terraseiland is een solitair, direct tegenover de inrichting liggend terras dat wordt gescheiden van de inrichting door een voetgangers- of andere verkeers- strook.

Het terras bij winkel ondergeschikte horeca is toegestaan zonder vergunning mits een ongehinderde doorgang mogelijk zoals genoemd in 4.4. van deze beleidsregels. Het plaatsen van een tafeltje, stoeltje of bankje als verlengstuk van de winkel zijnde onder-geschikte horeca mag maximaal 1 meter vanaf de gevel betreffen. Hiervoor geldt dat het karakter bescheiden dient te blijven.

4.4. Vergunde omvang terras

De gemeente stelt naar aanleiding van een aanvraag voor een horecaexploitatie-vergunning met terras voor de betreffende locatie een maximaal vergunbare terrasruimte vast. Het is aan de ondernemer of deze gebruik maakt van de maximaal vergunbare terras-ruimte of een kleiner oppervlak wenst te gebruiken voor zijn terras. Bij de bepaling van de maximaal vergunbare terrasruimte worden de volgende criteria gehanteerd:

Er dient een strook van minimaal 3.50 meter breed bij een recht stuk weg en 4.5 meter breed bij een korte door- steek of (flauwe) bocht in de openbare ruimte vrij te blijven ten behoeve van hulpdiensten. Deze strook is vanaf de grond tot alle ruimte daarboven.

 • a.

  Om te zorgen dat voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met een kinderwagen, en andere weggebruikers veilig en doelmatig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte dient er altijd voor deze weggebruikers een ongehinderde doorgang van 1,5 meter mogelijk te zijn.

 • b.

  Indien een (aankomend) uitbater van een horecagelegenheid een terras wenst in de openbare ruimte, en bij de betreffende locatie is eerder nog geen terras gesitueerd geweest, dan dient deze ondernemer hiervoor contact op te nemen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente zal dan met de ondernemer ter plaatse naar de mogelijkheden voor een terras kijken.

5. DE “AANKLEDING” VAN HET TERRAS

Een terras is een eerste kennismaking met het (horeca-)bedrijf. Het is het visitekaartje voor passanten ter uitnodiging voor een hapje en drankje. Daarnaast is het ook het visitekaartje van de gemeente De Ronde Venen. Samen met de ondernemers laten we zien dat onze gasten welkom zijn. De uitstraling van het terras levert hier een belangrijke bijdrage aan. De aankleding van het terras is van essentieel belang. Het stellen van enkele regels voor de aankleding van het terras is noodzakelijk om verrommeling te voorkomen en het open karakter van een terras te waarborgen. Deze regels worden hierna genoemd.

5.1. Terrasmeubilair

De gemeente geeft enkele uitgangspunten voor het terrasmeubilair:

 • a.

  Eén thema of stijl per terras om eenheid en een rustig beeld te krijgen;

 • b.

  Meubilair en accessoires uitgevoerd in kwalitatief hoogstaand materiaal, zoals rotan, hout, staal of aluminium.

 • c.

  Gebruik van zoveel mogelijk brandvertragend materiaal.

Verder is de ondernemer vrij in de keuze van stijl en uitvoering van het terrasmeubilair.

5.1.1 Sluiting en opslag terrasmeubilair

Na sluitingstijd van het terras conform de APV dient het terras zichtbaar gesloten te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de uitbater zelf. Dit kan o.a. door het meubilair op te stapelen, aan de kant te zetten en te verankeren met een ketting binnen een half uur na sluitingstijd van het terras. Opslag dient plaats te vinden op eigen terrein.

Opslag op gemeentegrond is alleen toegestaan wanneer dit op eigen terrein niet mogelijk is, geen (zicht)belemmering oplevert in de openbare ruimte én het meubilair niet beklommen kan worden om eventueel boven de horecagelegenheid aanwezige balkons en woningen te bereiken. Hiervoor is een schriftelijke toestemming van de gemeente nodig.

5.1.2 Terrasaccessoires

Accessoires zoals bestekkasten, planten-bakken en menu/flipborden mogen alleen op het terras zelf geplaatst worden. Buiten de vergunde terrasruimte is het plaatsen van deze objecten niet toegestaan.

5.2. Terrasparasols en (zonne-)schermen

Voor het plaatsen van een (zonne-)scherm of parasol gelden de volgende regels:

5.2.1 Parasols zijn toegestaan indien:

 • a.

  ze inklapbaar zijn;

 • b.

  (zonder omgevingsvergunning) ze niet in de grond verankerd zijn;

 • c.

  ze uitgevoerd zijn in stof/tentdoek van brandvertragend materiaal;

 • d.

  in uitgeklapte toestand de onderkant van de volant op minstens 2.20 meter hoogte zit;

 • Redenen hiervoor zijn:

  • het behoud beleving van openbare ruimte en de open zichtlijnen

  • een onbelemmerde toegankelijkheid voor hulpdiensten.

 • e.

  in uitgeklapte toestand ze de terrasgrenzen niet overschrijden;

 • f.

  de reclame-uiting hierop alleen betrekking heeft op de huidige naam van het bedrijf of een product dat in het bedrijf wordt verkocht.

 • g.

  er geen flappen worden aangebracht aan parasols, gevels of andere objecten, dit ter voorkoming van verrommeling en het behoud van het open karakter van een terras -uitgezonderd (horizontaal) tussen twee parasols ter bescherming tegen neerslag-.

5.2.2 Voor het verankeren van een parasol in de grond is een omgevingsvergunning nodig.

5.2.3 Parasols op openbaar terrein mogen alleen uitgeklapt zijn gedurende de openingstijden van het terras.

5.2.4 (Zonne)schermen

 • a.

  Zonne(schermen) aan de gevel kunnen vergunning plichtig zijn. Hier kan men een vergunningcheck (www.omgevingsloket.nl) voor doen of contact opnemen met het omgevingsloket van de gemeente. Voor gemeente- en rijksmonumenten gelden specifieke voorwaarden. Bij het omgevingsloket van de gemeente kan worden nagevraagd of hiervoor een monumentenvergunning nodig is.

 • b.

  Het aanbrengen van flappen en/ of extra windschermen aan een (zonne-)scherm is niet toegestaan.

 • c.

  Reclame-uitingen van een product dat in het bedrijf wordt verkocht en/ of de naam van het bedrijf zijn bij zonneschermen toegestaan.

 • d.

  In uitgeschoven positie is de minimale hoogte van de volant 2.20 meter.

5.3. Terrasschermen, bloembakken e.d.

5.3.1 Ten aanzien van deze objecten gelden de volgende regels:.

 • a.

  Genoemde objecten mogen niet permanent verankerd worden in de grond.

 • b.

  Genoemde objecten dienen mobiel te worden uitgevoerd, met de volgende eigenschappen:

  • 1.

   Hoogte maximaal 1.50 m -inclusief beplanting-;

  • 2.

   Voor terrasschermen geldt: Transparant (dus geen folie en geen roeden) en het onderste deel tot 0,80 m mag ondoorzichtig zijn;

  • 3.

   Geen reclame; redenen hiervoor zijn: het voorkomen van verrommeling van de openbare ruimte en het bevorderen van een rustige uitstraling van objecten in de openbare ruimte.

  • 4.

   Vervaardigd van kwalitatief hoog-waardig materiaal (bij terrasschermen: glas, duurzaam plaatmateriaal, en voorzien van slanke profielen van hout of metaal).

5.3.2 Ons advies is:

 • a.

  het voornemen tot plaatsing van genoemde objecten onder punt 5.3.1 vooraf af te stemmen met de directe buren.

 • b.

  gelijkvormige uitvoering toe te passen en bij aangrenzende terrassen te streven naar eenheid in presentatie.

5.4. Partytenten

Het plaatsen van een partytent op het terras is incidenteel bij een activiteit toegestaan. Dit moet minimaal 2 weken van tevoren bij de gemeente worden gemeld.

5.5. Brandveiligheid

Alle op een terras toegepaste zonneschermen en parasols dienen te voldoen aan de brandklasse en rookproductie zoals deze vermeld is in respectievelijk het Bouwbesluit en het BGBOP (Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen).

5.6. Terrasverwarming en -verlichting

Het verhogen van het comfort op een terras zorgt er voor dat bezoekers langer verblijven op het terras. Het verwarmen en verlichten van het terras in de koudere en donkere periodes van het jaar kan gewenst zijn. Verwarming en verlichting zijn voor iedere terrasuitbater een belangrijke bijdrage aan het zitcomfort en aan de bestedingen op een terras.

De gemeente De Ronde Venen wenst zich te ontwikkelen tot een klimaat neutrale gemeente in 2050. Opdat we voor ons nageslacht een leefbare aarde nalaten. De gemeente hecht daarom waarde aan veilige en duurzame terrasverwarming en aan verlichting.

Voor verwarming en verlichting gelden daarom de volgende regels c.q. aanbevelingen:

 • a.

  Verwarmingselementen en verlichtings-bronnen dienen te voldoen aan de in de Nederlandse wet gestelde NEN-EN veiligheidsnormen. Verwarmingselementen en verlichtingsbronnen moeten beveiligd zijn tegen omvallen en omstoten.

 • b.

  De verlichting en verwarming mag enkel gericht zijn op het terras en geen hinder geven voor de directe (woon)omgeving.

 • c.

  Bestaande verwarming en verlichting mag, maar het heeft de voorkeur bij natuurlijke vervangingsmomenten dit te vervangen door een energiezuinige variant die geen fossiele brandstoffen verbruikt.

 • d.

  Het heeft de voorkeur nieuwe verwarming en verlichting in een energiezuinige variant aan te brengen die geen fossiele brand-stoffen verbruikt.

 • e.

  Het heeft de voorkeur als de verlichting en verwarming automatisch uitschakelen als er geen personen aanwezig zijn op het terras.

 • f.

  Indien voor het gebruik van (elektrische) verwarming en verlichting kabels en leidingen in de openbare ruimte nodig zijn, is het niet toegestaan deze aan te brengen zonder toestemming van de gemeente. Voor kabels en leidingen is - naast de landelijke wet- en regelgeving - de Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 van toepassing. Voor nadere informatie kan hierover contact opgenomen worden met de gemeente, afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte (gemeente@derondevenen.nl / telefoon-nummer 0297-291616).

Subsidiëren

Gemeente De Ronde Venen heeft geen aparte subsidies voor terrasverwarming. Landelijk zijn er wel regelingen die investeringen in energiezuinige bedrijfs-middelen aantrekkelijker maken, zoals Energie-investeringsaftrek MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De landelijke en actuele regelingen zijn te vinden op de website van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl/subsidies-regelingen.

6. HET GEBRUIK VAN HET TERRAS

6.1. Open vuur

Het gebruiken van “open” vuur, zowel als verwarmings- bron, voor de sfeer en als bron om voedsel te bereiden is incidenteel bij een activiteit toegestaan. Dit moet minimaal 2 weken van tevoren bij de gemeente worden gemeld.

6.2. Geluid op het terras

 • a.

  Horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. Deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin staan regels over de hoeveelheid geluid die horecabedrijven mogen produceren.

 • b.

  In het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven dat het stemgeluid bij onover-dekte- en/of onverwarmde terrassen, buiten beschouwing wordt gelaten. Dit heeft tot gevolg dat als een terrasverwarmer - of (semi-)permanente overkapping met vergunning - wordt geplaatst, er wel geluidsnormen gelden. Dit kan leiden tot overschrijding van de toepasselijke geluids-normen. Het verwarmen of overkappen van een terras kan dus minder aangename gevolgen hebben.

  Deze uitzondering is door de wetgever expliciet gecreëerd omdat in het geval stemgeluid wel bij de berekening wordt betrokken, vrijwel elk horecabedrijf op enig moment de geluidsnormen zou overtreden. De wetgever gaat er echter van uit dat het geluid afkomstig van terrassen aan de openbare weg opgaat in het reeds aanwezige omgevingsgeluid.

 • c.

  Gelet op de ratio van deze uitzondering geldt zij niet voor terrassen gelegen in een binnenterrein: het bestaande omgevings-geluid is daar immers vaak aanmerkelijk lager dan aan de openbare weg als gevolg van de afgezonderde ligging van een dergelijk terras. Het stemgeluid wordt bij een binnenterrein wel meegerekend.

 • d.

  Naast de geluidsregels in het Activiteiten-besluit milieubeheer, zijn in de APV ook regels opgenomen voor de exploitatie van een openbare inrichting. Hieruit volgt dat een vergunning kan worden geweigerd, indien de woon- of leefsituatie op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Dit houdt in dat bij de afgifte van een exploitatievergunning onderzocht kan worden of het stemgeluid op terrassen zorgt voor een acceptabele woon- en leefsituatie in de directe omgeving.

 • Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verwarmde of onverwarmde terrassen en tussen overdekte of onoverdekte terrassen.

 • e.

  Geluid uit mechanische geluidsbronnen zoals speakerboxen leidt in het algemeen tot overschrijding van de geluidsnormen.

6.3. Vlonders

Op het terras mogen geen vlonders aanwezig zijn.

Indien de bestrating zéér ongelijk is door bijvoorbeeld boomwortels, dan kan er een uitzondering worden gemaakt op dit verbod. In dit geval zal de uitbater contact op moeten nemen met het omgevingsloket van de gemeente om na te gaan of een vergunning nodig is.

6.4. Roken

Het is aan de uitbater van het terras om eventueel regels op te stellen betreffende het roken op het terras gedurende de officiële openingstijden van het terras.

Ná sluitingstijd van het terras is het een ander verhaal. Bezoekers van de horecagelegenheid gaan dan naar buiten om te roken en houden zich dan op het gesloten zijnde terras op.

De uitbater van de openbare inrichting is ter voorkoming van overlast van de omgeving gehouden tot het volgende:

 • a.

  De ondernemer richt een klein gedeelte van het gesloten terras in als “rookterras”. Dit dient duidelijk te worden aangegeven.

 • b.

  Er mag alleen staande van het rookterras gebruik gemaakt worden tenzij er sprake is van een fysieke beperking.

 • c.

  Luide conversatie dient voorkomen te worden.

 • d.

  De ondernemer voorziet in asbakken en peukenbakken.

 • e.

  Er mogen geen consumpties mee naar buiten genomen worden.

 • f.

  Voor de rokers is één zogenaamde “rookparasol” toegestaan.

6.5. De “25 meter” regel

Voor terrassen geldt de zogenaamde “25 meter-regel”: ondernemers dienen hun stoep, althans de 25 meter rond hun onderneming/ terras, schoon te houden.

De ’25-meter regel’ (Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer) luidt: “Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting”.

(https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/de- 25-meter-regel)

6.6. Terrassen tijdens werkzaamheden aan de infrastructuur en tijdens evenementen

 • a.

  Wanneer een groot evenement plaatsvindt of door de gemeente (infrastructurele) werkzaamheden worden uitgevoerd is terrasvoering niet altijd mogelijk.

 • De horecaexploitatievergunning wordt dan ook verleend onder de voorwaarde dat in die gevallen, bij eerste aanzegging van de burgemeester - minimaal twee weken van tevoren - het terras moet worden verwijderd gedurende de periode van het evenement of gedurende de (infrastructurele) werkzaamheden, uitgezonderd spoed-werkzaamheden.

 • b.

  Bij werken van openbaar nut kan de verplichting worden opgelegd om het terras tijdelijk te sluiten. Voor zover mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van de ondernemer zoals de dag en/of het tijdstip waarop genoemde werken plaatsvinden.

 • c.

  Tijdens evenementen kunnen zowel beperkende als uitbreidende voorwaarden/bepalingen aan het terras gesteld worden.

7. SLOTBEPALINGEN

7.1. Inleiding

Exploitatie van een vergund terras in het verleden geeft geen rechten voor de toekomst.

Op locaties waar blijkt dat een onevenwichtige verhouding dreigt te ontstaan tussen het door één of meerdere terrassen ingenomen terrasoppervlak in relatie tot de omgeving kan de burgemeester het terrasoppervlak beperken, voorwaarden verbinden aan de vergunning of besluiten in zijn geheel geen terras toe te staan.

Een vergunning is altijd maatwerk!

7.2. Handhaving

Dit beleid heeft uiteraard alleen het gewenste effect wanneer de regels worden nageleefd. De feitelijke handhaving vindt plaats door een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de politie. De gemeente heeft naast de toezichthoudende taak een coördinerende rol. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) passen de controle en handhaving in de dagelijkse werkzaamheden toe met eventuele ondersteuning van politie.

7.3. Overgangsrecht

Een bestaande gevestigde openbare inrichting met een geldige horecaexploitatievergunning op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regels en beleidsregels heeft het recht op voortzetting van de exploitatie van dat terras op de wijze zoals die in de vergunning is vastgelegd voor de duur van de geldigheid van die vergunning.

Zaken die niet in een geldende horeca-exploitatievergunning zijn vastgelegd vallen niet onder het overgangsrecht. Vanaf het moment dat dit nieuwe beleid is vastgesteld zijn deze nieuwe regels van toepassing voor aanvragen voor nieuwe exploitatievergunningen, verlengingen en wijzigingen van bestaande (aflopende) exploitatievergunningen.

Wetswijzigingen kunnen gevolgen hebben voor deze nadere regels en beleidsregels.

7.4. Hardheidsclausule

Met deze nadere regels wil het college duidelijkheid verschaffen over de regels, voorwaarden en criteria die van toepassing zijn op het voeren van een terras binnen de gemeente De Ronde Venen. In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college dan wel de burgemeester besluiten van deze nadere regels af te wijken.

7.5. Citeertitel; inwerkingtreding

7.5.1 Deze regeling kan worden aangehaald als: “Nadere regels en beleidsregels terrassen gemeente De Ronde Venen 2023”;

7.5.2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 februari 2023

De secretaris,

De burgemeester,