Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Nissewaard

Geldend van 04-03-2023 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Nissewaard.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze regeling

Op weg naar een klimaatneutrale samenleving stappen we in de komende decennia van het aardgas af. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebouwde omgeving energiezuinig gemaakt wordt. Voor maatschappelijke organisaties is dit niet altijd eenvoudig, omdat de financiële situatie investeringen niet altijd toelaat. Middels deze regeling stimuleren we maatschappelijke organisaties een kleine investering te doen in hun maatschappelijk vastgoed.

Artikel 2 Maatregelen waarvoor subsidie wordt verstrekt

Een stimuleringsbijdrage kan voor de uitvoering van de volgende maatregelen worden verstrekt:

 • a.

  verlichting:

  • 1.

   nieuwe LED armaturen of LED in bestaande armaturen (retro fit) van minimaal 125 lumen/Watt;

  • 2.

   inregelen van verlichting, bestaande uit verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en tijdschakeling;

  • 3.

   ruimte voorzien van daglichtvoorziening, zodat minder kunstverlichting gebruikt kan worden;

 • b.

  isolatie:

  • 1.

   dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • 2.

   gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • 3.

   spouwmuurisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,1 ²K/W;

  • 4.

   isolerende deuren:

   • a.

    met isolatiemateriaal tussen het voor- en achterblad van de deuren dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

   • b.

    met glas dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K;

  • 5.

   isolerende gevelpanelen een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 0,7 W/m2K;

  • 6.

   vloerisolatie en bodemisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • 7.

   hoogrendementsbeglazing, met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 1,2 W/m²K;

  • 8.

   hoogrendementsbeglazing in een bestaand kozijn met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 2,4 W/m²K;

 • c.

  verwarmen en koelen:

  • 1.

   vervanging oude gasketel door een HR ketel (HR107 label), indien de oude gasketel geen HR ketel is;

  • 2.

   waterzijdig inregelen CV installatie;

  • 3.

   vervanging heaters door infrarood stralingspanelen, alleen voor binnenruimten;

  • 4.

   all electric of hybride warmtepomp als hoofdverwarming;

  • 5.

   overstap op lage temperatuur verwarming LTV met een maximale aanvoertemperatuur van 45-55 ᵒC;

  • 6.

   doorstroomverwarmer voor tapwater, alleen in combinatie met all electric warmtebron;

  • 7.

   aansluiting op warmtenet;

  • 8.

   gebruik van nachtkoeling via ventilatiesysteem;

 • d.

  ventilatie:

  • 1.

   vervangen bestaande mechanische ventilatiesysteem door nieuw energiezuinige variant;

  • 2.

   vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 of vocht;

  • 3.

   nieuw of aanpassing van het huidige ventilatiesysteem;

  • 4.

   ventileren met warmteterugwinning uit afvoer ventilatielucht, met een minimaal rendement van 78%;

 • e.

  alle gebouwgebonden duurzame opwek van energie, bestaande uit:

  • 1.

   zonnepanelen, inclusief thuisbatterij met opgave van merk en type;

  • 2.

   zonneboilersysteem, alleen bij veel tapwater behoefte;

  • 3.

   warmtepompboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte;

 • f.

  het aanbrengen van een laadpunt op eigen perceel voor het opladen van een elektrisch aangedreven auto, bestaande uit:

  • 1.

   installatie van een laadpunt, waarbij het laadpunt voldoet aan internationale afspraken, open protocollen gebruikt worden, de sockets van het type IEC62196 Type II (model 3) zijn, de installatie door een NEN 1010 gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd en de installatie volgens NEN 3140 wordt uitgevoerd;

  • 2.

   bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening;

  • 3.

   bijkomende benodigde brandveiligheidsvoorzieningen;

 • g.

  begeleiding- en onderzoekskosten, bestaande uit:

  • 1.

   het opstellen van de haalbaarheidsanalyse;

  • 2.

   het opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) (BRL9500);

  • 3.

   NEN 2767 conditiemeting;

  • 4.

   energieadvies (EPA) uitgevoerd door een BRL9500 gecertificeerd adviseur.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Een subsidie kan worden verstrekt aan

  • a.

   een organisatie die tot één van de volgende categorieën behoort:

   • i.

    een culturele instelling met een culturele ANBI-status, een sbi-code beginnend met 90 of 91 en niet meer dan drie gebouwen in eigendom;

   • ii.

    een religieuze instelling met sbi-code 94.91.1 of 94.91.9;

   • iii.

    een sport- of recreatievereniging of sportbedrijf met een sbi-code beginnend met 93 en niet meer dan drie gebouwen in eigendom;

   • iv.

    een onderwijsinstelling met een sbi-code beginnend met 85

   • v.

    een zorg- of welzijnsinstelling met een sbi-code beginnend met 86, 87 of 88 en niet meer dan drie gebouwen in eigendom;

   • vi.

    eigenaren van overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, buurthuis of gemeenschapscentrum met een sbi-code beginnend met 88 of 94 en niet meer dan drie gebouwen in eigendom.

  • b.

   die eigenaar is van een bestaand gebouw;

  • c.

   dat gelegen is in de gemeente Nissewaard.

 • 2. Een subsidie kan niet worden verstrekt aan:

  • a.

   een gebouw dat uitsluitend een woonfunctie heeft;

  • b.

   een Vereniging van Eigenaren (VvE);

  • c.

   een toegelaten instelling volkshuisvesting als bedoeld in de Woningwet 2015;

  • d.

   een organisatie of instelling die eerder een subsidie in het kader van deze regeling heeft ontvangen.

Artikel 4 Hoogte van subsidie

De subsidie is gelijk aan de kostprijs van de uit te voeren maatregelen, bedoeld in artikel 2, inclusief BTW, maar is ten hoogste € 2.500,- .

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,- per kalenderjaar, tot en met het jaar 2026.

 • 2. Het subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van de datum van ontvangst van volledig ingediende aanvragen.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt langs elektronische weg ingediend via de website van de gemeente op https://nissewaard.nl/subsidies. Als dit niet mogelijk is, dan wordt gebruik gemaakt van het als bijlage 1 bij deze regeling behorende aanvraagformulier. Bij de aanvraag worden in elk geval de op dit formulier genoemde gegevens en de van toepassing zijnde bijlagen verstrekt.

Artikel 8 Vaststelling subsidie

De subsidie wordt, zonder voorafgaande verleningsbeschikking, ambtshalve vastgesteld.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Deze regeling wordt toegepast tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen.

Artikel 10 In- en uitwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst, en zij wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2027.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 24 januari 2023.

De gemeentesecretaris,

mr. M.L.M. Weerts

De burgemeester,

mr. F. van Oosten

Bijlage 1

Aanvraagformulier subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gegevens aanvrager

Naam organisatie:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

KvK-nummer:

Bankrekeningnummer (IBAN):

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Gegevens bouwwerk

Adres:

Postcode:

Energiebesparende maatregelen

Vink hieronder aan welke maatregel(en) uw organisatie gaat toepassen:

 • a.

  verlichting:

  • [ ]

   nieuwe LED armaturen of LED in bestaande armaturen (retro fit) van minimaal 125 lumen;

  • [ ]

   inregelen van verlichting, bestaande uit verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en tijdschakeling;

  • [ ]

   ruimte voorzien van daglichtvoorziening, zodat minder kunstverlichting gebruikt kan worden;

 • b.

  isolatie:

  • [ ]

   dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • [ ]

   gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • [ ]

   spouwmuurisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,1 ²K/W;

  • [ ]

   isolerende deuren:

   • c.

    met isolatiemateriaal tussen het voor- en achterblad van de deuren dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

   • d.

    met glas dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K;

  • [ ]

   isolerende gevelpanelen een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 0,7 W/m2K;

  • [ ]

   vloerisolatie en bodemisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • [ ]

   hoogrendementsbeglazing, met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 1,2 W/m²K;

  • [ ]

   hoogrendementsbeglazing in een bestaand kozijn met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 2,4 W/m²K;

 • c.

  verwarmen en koelen:

  • [ ]

   vervanging oude gasketel door een HR ketel (HR107 label), indien de oude gasketel geen HR ketel is;

  • [ ]

   waterzijdig inregelen CV installatie;

  • [ ]

   vervanging heaters door infrarood stralingspanelen, alleen voor binnenruimten;

  • [ ]

   all electric of hybride warmtepomp als hoofdverwarming;

  • [ ]

   overstap op lage temperatuur verwarming LTV met een maximale aanvoertemperatuur van 45-55 ᵒC;

  • [ ]

   doorstroomverwarmer voor tapwater, alleen in combinatie met all electric warmtebron;

  • [ ]

   aansluiting op warmtenet;

  • [ ]

   gebruik van nachtkoeling via ventilatiesysteem;

 • d.

  ventilatie:

  • [ ]

   vervangen bestaande mechanische ventilatiesysteem door nieuw energiezuinige variant;

  • [ ]

   vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 of vocht;

  • [ ]

   nieuw of aanpassing van het huidige ventilatiesysteem;

  • [ ]

   ventileren met warmteterugwinning uit afvoer ventilatielucht, met een minimaal rendement van 78%;

 • e.

  alle gebouwgebonden duurzame opwek van energie, bestaande uit:

  • [ ]

   zonnepanelen, inclusief thuisbatterij met opgave van merk en type;

  • [ ]

   zonneboilersysteem, alleen bij veel tapwater behoefte;

  • [ ]

   warmtepompboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte;

 • f.

  het aanbrengen van een laadpunt op eigen perceel voor het opladen van een elektrisch aangedreven auto, bestaande uit:

  • [ ]

   installatie van een laadpunt, waarbij het laadpunt voldoet aan internationale afspraken, open protocollen gebruikt worden, de sockets van het type IEC62196 Type II (model 3) zijn, de installatie door een NEN 1010 gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd en de installatie volgens NEN 3140 wordt uitgevoerd;

  • [ ]

   bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening;

  • [ ]

   bijkomende benodigde brandveiligheidsvoorzieningen;

 • g.

  begeleiding- en onderzoekskosten, bestaande uit:

  • [ ]

   het opstellen van de haalbaarheidsanalyse;

  • [ ]

   het opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) (BRL9500);

  • [ ]

   NEN 2767 conditiemeting;

  • [ ]

   energieadvies (EPA) uitgevoerd door een BRL9500 gecertificeerd adviseur.

Bijlagen

 • -

  Voeg een kopie van de offerte aan deze aanvraag toe met daarop vermeld welke maatregelen worden uitgevoerd

 • -

  Voeg daarnaast in de volgende gevallen (een) aanvullende bijlage(n) toe:

  • o

   Als er wijzigingen van constructieve aard nodig zijn: het registratienummer van de verkregen bouwvergunning of een kopie daarvan

  • o

   Als het een monument betreft: het registratienummer van de verkregen monumentenvergunning of een kopie daarvan

 • -

  Voeg tot slot een kopie van een bankafschrift toe, zodat wij de vergoeding naar u kunnen overmaken

Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld

Datum:

Handtekening: