Regeling Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard

Geldend van 07-03-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 4, tweede lid, en op artikel 8 van de Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard;

besluit de volgende nadere regeling vast te stellen:

Regeling Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard.

Artikel 1 Welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen

Een Duurzaamheidslening als bedoeld in de Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard kan voor de uitvoering van de volgende maatregelen worden verstrekt:

 • a.

  verlichting:

  • 1.

   nieuwe LED armaturen of LED in bestaande armaturen (retro fit) van minimaal 125 lumen;

  • 2.

   inregelen van verlichting, bestaande uit verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en tijdschakeling;

  • 3.

   ruimte voorzien van daglichtvoorziening, zodat minder kunstverlichting gebruikt kan worden;

 • b.

  isolatie:

  • 1.

   dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • 2.

   gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • 3.

   spouwmuurisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,1 ²K/W;

  • 4.

   isolerende deuren:

   • a.

    met isolatiemateriaal tussen het voor- en achterblad van de deuren dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

   • b.

    met glas dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K;

  • 5.

   isolerende gevelpanelen een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 0,7 W/m2K;

  • 6.

   vloerisolatie en bodemisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • 7.

   hoogrendementsbeglazing, met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 1,2 W/m²K;

  • 8.

   hoogrendementsbeglazing in een bestaand kozijn met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 2,4 W/m²K;

  • 9.

   witte dakbedekking;

  • 10.

   groen dak van natuurlijke beplanting;

  • 11.

   groene gevel met natuurlijke beplanting;

  • 12.

   buitenzonwering;

 • c.

  verwarmen en koelen:

  • 1.

   vervanging oude gasketel door een HR ketel (HR107 label), indien de oude gasketel geen HR ketel is;

  • 2.

   waterzijdig inregelen CV installatie;

  • 3.

   vervanging heaters door infrarood stralingspanelen, alleen voor binnenruimten;

  • 4.

   all electric of hybride warmtepomp als hoofdverwarming;

  • 5.

   overstap op lage temperatuur verwarming LTV met een maximale aanvoertemperatuur van 45-55 ᵒC;

  • 6.

   doorstroomverwarmer voor tapwater, alleen in combinatie met all electric warmtebron;

  • 7.

   aansluiting op warmtenet;

  • 8.

   gebruik van nachtkoeling via ventilatiesysteem;

 • d.

  ventilatie:

  • 1.

   vervangen bestaande mechanische ventilatiesysteem door nieuw energiezuinige variant;

  • 2.

   vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 of vocht;

  • 3.

   nieuw of aanpassing van het huidige ventilatiesysteem;

  • 4.

   ventileren met warmteterugwinning uit afvoer ventilatielucht, met een minimaal rendement van 78%;

 • e.

  alle gebouwgebonden duurzame opwek van energie, bestaande uit:

  • 1.

   zonnepanelen, inclusief thuisbatterij met opgave van merk en type;

  • 2.

   zonneboilersysteem, alleen bij veel tapwater behoefte;

  • 3.

   warmtepompboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte;

 • f.

  het aanbrengen van een laadpunt op eigen perceel voor het opladen van een elektrisch aangedreven auto, bestaande uit:

  • 1.

   installatie van een laadpunt, waarbij het laadpunt voldoet aan internationale afspraken, open protocollen gebruikt worden, de sockets van het type IEC62196 Type II (model 3) zijn, de installatie door een NEN 1010 gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd en de installatie volgens NEN 3140 wordt uitgevoerd;

  • 2.

   bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening;

  • 3.

   bijkomende benodigde brandveiligheidsvoorzieningen;

 • g.

  begeleiding- en onderzoekskosten, bestaande uit:

  • 1.

   het opstellen van de haalbaarheidsanalyse;

  • 2.

   het opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) (BRL9500);

  • 3.

   NEN 2767 conditiemeting;

  • 4.

   energieadvies (EPA) uitgevoerd door een BRL9500 gecertificeerd adviseur.

Artikel 2 Kenmerken van de lening

 • 1. Het rentepercentage voor de lening wordt door het college vastgesteld in het toewijzingsbesluit.

 • 2. De lening is een annuïtaire lening. De rente staat gedurende de looptijd vast.

 • 3. De looptijd van de lening wordt door het college vastgesteld in het toewijzingsbesluit en is maximaal 15 jaar.

 • 4. De lening wordt verstrekt via een bouwdepot.

 • 5. De afsluitkosten en kosten voor de haalbaarheidsstudie mogen meegefinancierd worden in de lening zolang het maximum van € 100.000,00 niet overschreden wordt.

Artikel 3 Indiening van de aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt gebruik gemaakt van het digitaal loket van de gemeente. Indien dat niet mogelijk is, wordt gebruikt gemaakt van het bij deze regeling als bijlage 1 vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 24 januari 2023.

De secretaris,

mr. M.L.M. Weerts

De burgemeester,

mr. F. van Oosten

Bijlage 1 , bedoeld in artikel 2

Aanvraagformulier voor de beoordeling van de gemeentelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening

Volgens artikel 3 van de Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard kan een lening worden verstrekt aan:

 • a.

  een organisatie die tot één van de volgende categorieën behoort:

  • a.

   een kleine onderneming in de gemeente Nissewaard, waarbij niet meer dan 49 personen werkzaam zijn en die een maximale jaaromzet heeft van €10.000.000,-;

  • b.

   een eigenaar van maatschappelijk vastgoed als een religieuze instelling, een organisatie die actief is in de sector cultuur, sport, onderwijs, zorg of welzijn, of een ander soort gebouw met een publieksfunctie, die niet meer dan drie gebouwen in eigendom heeft;

 • b.

  die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • c.

  die eigenaar is van een bestaand gebouw;

 • d.

  dat gelegen is in de gemeente Nissewaard.

Gelet hierop vragen wij het volgende in te vullen.

Gegevens van de aanvrager

Naam vereniging, stichting, instelling of bedrijf:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Kvk-nummer:

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Als bijlage verzoeken wij u een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te sturen, of – in het geval uw vereniging niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – een afschrift van de statuten.

De aanvrager is eigenaar van het volgende gebouw in Nissewaard:

Adres:

Postcode:

Volgens artikel 4 van de Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard en artikel 1 en 2 van de Regeling Duurzaamheidslening kan een lening worden verstrekt voor diverse energiebesparende maatregelen. Hieronder kunt u invullen voor welke maatregelen u een lening aanvraagt.

Voor de volgende maatregelen, vraagt u een lening aan (aankruisen wat van toepassing is):

Energiebesparende maatregelen

 • a.

  verlichting:

  • [ ]

   nieuwe LED armaturen of LED in bestaande armaturen (retro fit) van minimaal 125 lumen/Watt

  • [ ]

   inregelen van verlichting, bestaande uit verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en tijdschakeling;

  • [ ]

   ruimte voorzien van daglichtvoorziening, zodat minder kunstverlichting gebruikt kan worden;

 • b.

  isolatie:

  • [ ]

   dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • [ ]

   gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • [ ]

   spouwmuur met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,1 ²K/W;

  • [ ]

   isolerende deuren:

   • c.

    met isolatiemateriaal tussen het voor- en achterblad van de deuren dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

   • d.

    met glas dat een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft die kleiner of gelijk is aan 1,2 W/m2K;

  • [ ]

   isolerende gevelpanelen een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) die kleiner of gelijk is aan 0,7 W/m2K;

  • [ ]

   vloerisolatie en bodemisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m²K/W;

  • [ ]

   hoogrendementsbeglazing, met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 1,2 W/m²K;

  • [ ]

   hoogrendementsbeglazing in een bestaand kozijn met een maximale warmtedoorgangscoëfficiënt U-waarde van 2,4 W/m²K;

  • [ ]

   witte dakbedekking;

  • [ ]

   groen dak van natuurlijke beplanting;

  • [ ]

   groene gevel met natuurlijke beplanting;

  • [ ]

   buitenzonwering;

 • c.

  verwarmen en koelen:

  • [ ]

   vervanging oude gasketel door een HR ketel (HR107 label), indien de oude gasketel geen HR ketel is;

  • [ ]

   waterzijdig inregelen CV installatie;

  • [ ]

   vervanging heaters door infrarood stralingspanelen, alleen voor binnenruimten;

  • [ ]

   all electric of hybride warmtepomp als hoofdverwarming;

  • [ ]

   overstap op lage temperatuur verwarming LTV met een maximale aanvoertemperatuur van 45-55 ᵒC;

  • [ ]

   doorstroomverwarmer voor tapwater, alleen in combinatie met all electric warmtebron;

  • [ ]

   aansluiting op warmtenet;

  • [ ]

   gebruik van nachtkoeling via ventilatiesysteem;

 • d.

  ventilatie:

  • [ ]

   vervangen bestaande mechanische ventilatiesysteem door nieuw energiezuinige variant;

  • [ ]

   vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 of vocht;

  • [ ]

   nieuw of aanpassing van het huidige ventilatiesysteem;

  • [ ]

   ventileren met warmteterugwinning uit afvoer ventilatielucht, met een minimaal rendement van 78%;

 • e.

  alle gebouwgebonden duurzame opwek van energie, bestaande uit:

  • [ ]

   zonnepanelen, inclusief thuisbatterij met opgave van merk en type;

  • [ ]

   zonneboilersysteem, alleen bij veel tapwater behoefte;

  • [ ]

   warmtepompboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte;

 • f.

  het aanbrengen van een laadpunt op eigen perceel voor het opladen van een elektrisch aangedreven auto, bestaande uit:

  • [ ]

   installatie van een laadpunt, waarbij het laadpunt voldoet aan internationale afspraken, open protocollen gebruikt worden, de sockets van het type IEC62196 Type II (model 3) zijn, de installatie door een NEN 1010 gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd en de installatie volgens NEN 3140 wordt uitgevoerd;

  • [ ]

   bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening;

  • [ ]

   bijkomende benodigde brandveiligheidsvoorzieningen;

 • g.

  begeleiding- en onderzoekskosten, bestaande uit:

  • [ ]

   het opstellen van de haalbaarheidsanalyse;

  • [ ]

   het opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) (BRL9500);

  • [ ]

   NEN 2767 conditiemeting;

  • [ ]

   energieadvies (EPA) uitgevoerd door een BRL9500 gecertificeerd adviseur.

Eventuele toelichting:

Bijlagen:

Als de door u verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, dan neemt de gemeente contact met u op. Daarbij krijgt u de gelegenheid om de aanvraag binnen twee weken aan te vullen.

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld.

Plaats:

Datum:

Handtekening: