Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard

Geldend van 04-03-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard

De raad der gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 februari 2023;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Leefomgeving van 8 februari 2023;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Duurzaamheidslening: zakelijke lening voor het treffen van energiebesparende maatregelen;

 • b.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken en geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze verordening

 • 1. De verstrekking van een Duurzaamheidslening vindt plaats in twee fasen.

 • 2. Deze verordening is van toepassing op de eerste fase. In deze fase beoordelen burgemeester en wethouders of wordt voldaan aan de gemeentelijke voorwaarden voor een Duurzaamheidslening.

 • 3. In de tweede fase beoordeelt SVn de hoogte van de Duurzaamheidslening. De Duurzaamheidslening wordt verstrekt door SVn.

Artikel 3 Welke organisatie en welk adres in aanmerking komt

 • 1. Een Duurzaamheidslening kan worden verstrekt aan:

  • a.

   een organisatie die tot één van de volgende categorieën behoort:

   • I.

    een kleine onderneming in de gemeente Nissewaard, waarbij niet meer dan 49 personen werkzaam zijn en die een maximale jaaromzet heeft van €10.000.000,-;

   • II.

    een eigenaar van maatschappelijk vastgoed als een religieuze instelling, een organisatie die actief is in de sector cultuur, sport, onderwijs, zorg of welzijn, of een ander soort gebouw met een publieksfunctie, die niet meer dan drie gebouwen in eigendom heeft;

  • b.

   die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   die eigenaar is van een bestaand gebouw;

  • d.

   dat gelegen is in de gemeente Nissewaard.

 • 2. Een Duurzaamheidslening kan niet worden verstrekt aan:

  • a.

   een gebouw dat uitsluitend een woonfunctie heeft;

  • b.

   Verenigingen van Eigenaren (VvE’s);

  • c.

   een toegelaten instelling volkshuisvesting als bedoeld in de Woningwet 2015;

 • 3. Een aanvraag kan worden afgewezen indien de aanvragende organisatie reeds financiële afspraken met de gemeente heeft en de gemeente concludeert dat een Duurzaamheidslening daarbovenop niet wenselijk is.

Artikel 4 Welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen

 • 1. Een Duurzaamheidslening kan worden verstrekt voor de aanschaf- en installatiekosten van materialen en apparatuur dat tot doel het heeft het gebouw te isoleren, duurzaam te verwarmen en koelen, ventileren of verlichten, duurzame energie op te wekken, of een laadpaal te plaatsen op eigen terrein. Ook advies- en begeleidingskosten van bovenstaande komen in aanmerking.

 • 2. Burgemeester en wethouders bepalen bij nadere regeling om welke materialen en apparatuur het gaat en welke voorwaarden gelden.

 • 3. Een Duurzaamheidslening kan uitsluitend worden verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkend aannemer of installateur.

Artikel 5 Hoogte van de lening

 • 1. Een Duurzaamheidslening kan niet meer bedragen dan de aanschafkosten, bedoeld in artikel 4, en de kosten van het meerwerk dat logischerwijs aan de energiebesparende maatregel verbonden is.

 • 2. Een Duurzaamheidslening bedraagt ten minste € 5.000,- en ten hoogste € 100.000,-.

Artikel 6 De procedure

 • 1. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor een Duurzaamheidslening wordt langs elektronische weg of schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens stellen zij een formulier vast.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag. Zij kunnen deze termijn verdagen voor ten hoogste twee weken.

 • 3. De aanvrager kan alleen aan SVn vragen om een Duurzaamheidslening af te sluiten:

  • a.

   met een beschikking dat de aanvraag voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden;

  • b.

   binnen acht weken na de dag van verzending van deze beschikking.

 • 4. SVn toetst de kredietwaardigheid van de aanvrager en brengt een offerte uit voor een lening. Na acceptatie van de offerte verstrekt SVn de Duurzaamheidslening.

Artikel 7 Weigerings- en intrekkingsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen een aanvraag afwijzen of een beschikking waarbij is vastgesteld dat de aanvrager voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden intrekken:

 • a.

  als niet of niet meer wordt voldaan aan wat bij of krachtens deze verordening is bepaald;

 • b.

  als onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

Artikel 8 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in deze verordening afwijken, voor zover de toepassing ervan, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard d.d. 22 februari 2023.

de griffier,

mr. S.J.M. Mackaij

de voorzitter,

mr. F. van Oosten