Regeling vervallen per 30-06-2023

Beleidsregel energietoeslag 2022-2023 gemeente Heerde

Geldend van 01-03-2023 t/m 29-06-2023

Intitulé

Beleidsregel energietoeslag 2022-2023 gemeente Heerde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde

gelet op:

 • titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel een aanvullende beleidsregel vast te stellen op de Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de beleidsregel energietoeslag 2022 - 2023 gemeente Heerde.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet met uitzondering van de inkomsten genoemd in artikel 31 lid 2;

 • d.

  peildatum: de datum waarop de aanvraag wordt gedaan;

 • e.

  referteperiode: periode van één maand voorafgaand aan de peildatum. Wanneer de inkomsten maandelijkse wisselen wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan;

 • f.

  Huishouden: Een of meer personen die een gezamenlijk woonadres hebben en hiervoor een energienota ontvangen;

 • g.

  Laag inkomen: Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen en die een laag inkomen hebben;

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 3: Toekenningen

 • 1.

  De volgende huishoudens die behoren tot de doelgroep ontvangen de eenmalige energietoeslag van € 500,- ambtshalve uiterlijk in april 2023;

 • 2.

  Huishoudens die via een aanvraag recht hebben op de energietoeslag 2022, ontvangen naast de energietoeslag van € 1.300,- ook € 500,- energietoeslag van 2023.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Deze energietoeslag kan worden aangevraagd door de energietoeslag van 2022 aan te vragen.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2023

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt op 30 juni 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregel energietoeslag 2022 - 2023 gemeente Heerde.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 14 februari 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

secretaris, burgemeester,

B. van Zuthem, drs. J.W. Wiggers

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 4) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Artikel 2 Inkomen en bewijsstukken

Onderstaande bewijsstukken dienen als bewijsstuk aangeleverd te worden wanneer er sprake is van een aanvraag:

 • Loonspecificatie van de laatste maand;

 • Uitkeringsspecificaties van de laatste maand voorafgaand aan de aanvraag, anders dan een uitkering volgens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ;

 • Een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;

 • Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;

 • Bankafschriften van de laatste maand;

 • Overige inkomsten;

 • Wanneer de inkomsten maandelijkse wisselen, dan de inkomens – en/of uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan;

 • Geldig legitimatiebewijs.