Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland

Geldend van 02-03-2023 t/m heden

Intitulé

Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

De criteria voor de toewijzing van percelen bedrijventerrein:

De toewijzing van een perceel bedrijventerrein gaat als volgt:

 • 1.

  Alleen ondernemers, waarvan de onderneming is ingeschreven in het Handelsregister en de type onderneming past binnen het desbetreffende bestemmingsplan, kunnen zich aanmelden voor een bedrijfskavel.

 • 2.

  Een aanmelding voor een specifieke bedrijfskavel dient via info@steenwijkerland.nl kenbaar gemaakt te worden.

 • 3.

  De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 4.

  Als vóór het moment van verlenen van de optie een aanmelding binnenkomt (die voldoet aan het bepaalde in artikel 1 en 2 maar niet aan het bepaalde in artikel 3), dan kan het college van Burgemeester en Wethouders besluiten om van het bepaalde onder 3. af te wijken in de gevallen dat:

  • a.

   de verkoop van het desbetreffende perceel aan aanmelder aantoonbaar (blijkend uit bijv. het uittreksel uit het Handelsregister) significant meer werkgelegenheid oplevert;

  • b.

   het desbetreffende perceel een perceel betreft dat aan een naastgelegen onderneming de mogelijkheid biedt om uit te breiden;

  • c.

   de verkoop van het desbetreffende perceel een bedrijfsverplaatsing mogelijk maakt die gewenst is gelet op bijv. milieubelasting, (visuele) hinder, veiligheid en verkeer aantrekkende werking; of

  • d.

   een andere aanmelder het desbetreffende perceel beoogt te gebruiken voor de vestiging van zijn eigen bedrijfsvoering en het te realiseren bedrijfspand niet beoogt te verhuren, te splitsen in appartementsrechten of te verkopen terwijl de onder 1. genoemde gegadigde het bedrijfspand niet voor de eigen bedrijfsvoering wilde gebruiken.

Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd om in specifieke gevallen gemotiveerd af te wijken.

 • 5.

  De aanmelder die voldoet aan de criteria krijgt de kavel toegewezen en een optie aangeboden. De optie is 3 maanden geldig.

 • 6.

  Als blijkt dat de ondernemer niet voldoet aan het geldende gemeentelijke Bibob-beleid, wordt de toewijzing met terugwerkende kracht ongeldig.

 • 7.

  Wanneer de aanmelder/optant de optie licht, wordt een verkoopovereenkomst opgesteld en aangeboden. De optant krijgt 4 weken de tijd om de verkoopovereenkomst te ondertekenen. Nadien wordt de verkoopovereenkomst mede namens de gemeente ondertekend.

 • 8.

  Vervolgens heeft de aanmelder/de koper twee maanden de tijd om de bedrijfskavel af te nemen.

 • 9.

  Voor een nieuw uit te geven bedrijventerrein zullen separaat toewijzingscriteria worden vastgesteld.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitgiftebeleid bedrijfskavels door de gemeente Steenwijkerland.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Marco de Graaf

de burgemeester,

Rob Bats