Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Rotterdam Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024

Geldend van 28-02-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Rotterdam Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 14 februari 2023, M2212-8642;

gelet op de artikelen 3, derde lid, 4, tweede lid, 5, tweede lid, 6, eerste lid, artikel 12, artikel 12a, eerste en tweede lid, artikel 13 en artikel 14, eerste lid, onderdeel c van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat het college het gewenst acht om subsidieregels vast te stellen voor de verstrekking van subsidies voor de Lekker Fit! activiteiten op de Rotterdamse basisscholen;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  achterstandsscore: achterstandsscore als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging Wet op het primair onderwijs;

 • -

  bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  Handleiding Lekker Fit!: de vigerende Handleiding Lekker Fit! primair onderwijs, te vinden op www.lekkerfit010.nl ;

 • -

  hoofdschool van een schoolsportvereniging: school die een schoolsportvereniging op de eigen locatie heeft en daarvoor de coördinerende taken uitvoert;

 • -

  Lekker Fit!: aanpak om een gezonde leefstijl te stimuleren onder leerlingen van het primair onderwijs in de gemeente Rotterdam;

 • -

  Lekker Fit! school: een school die is vermeld in de bij deze subsidieregeling gevoegde bijlage 1 en die voor het schooljaar 2023-2024 de gehele Lekker Fit! aanpak continueert;

 • -

  overige school: school die geen Lekker Fit! school is waaronder wordt verstaan: een speciale school voor basisonderwijs, een school met achterstandsscore en een school zonder achterstandsscore;

 • -

  school: Rotterdamse school in het basisonderwijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • -

  speciale school voor basisonderwijs: overige school die een speciale school voor basisonderwijs betreft als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • -

  school met achterstandsscore: overige school met een achterstandsscore hoger dan nul;

 • -

  school zonder achterstandsscore: overige school met een achterstandsscore van nul;

 • -

  schoollocatie: locatie van de school waar de Lekker Fit! activiteiten plaatsvinden;

 • -

  schoolweging: maat voor een leerlingenpopulatie die wordt berekend aan de hand van vijf omgevingskenmerken en te vinden is op de website van de onderwijsinspectie , geldig op 1 mei 2023;

 • -

  vakleerkracht bewegingsonderwijs: bevoegde docent voor het vak bewegingsonderwijs in het basisonderwijs.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidie voor het schooljaar 2023-2024 door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie voor Lekker Fit! kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a.

   coördinatie van een gezonde leefstijl op school;

  • b.

   coördinatie van signaleren en doorgeleiden van leerlingen met overgewicht en achterstanden in motoriek;

  • c.

   het aanbieden van een derde beweegmoment;

  • d.

   het aanbieden van een buitenschools beweegmoment;

  • e.

   het toepassen van producten ter bevordering van een gezonde leefstijl.

 • 2. De uitgangspunten ten aanzien van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid zijn beschreven in de Handleiding Lekker Fit!.

 • 3. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, kunnen worden uitgevoerd door zowel de vakleerkracht bewegingsonderwijs als door andere medewerkers in dienst van de school.

 • 4. De activiteiten b, c en d worden uitgevoerd met inachtneming van de uitgangspunten zoals beschreven in bijlage 3.

 • 5. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd door medewerkers die beschikken over passende diploma’s of certificaten voor het uitvoeren van de activiteiten.

 • 6. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   het aanbieden van een derde beweegmoment wanneer dit door het Sportbedrijf Rotterdam B.V. wordt uitgevoerd;

  • b.

   het aanbieden van een buitenschools beweegmoment wanneer dit door het Sportbedrijf Rotterdam B.V. wordt uitgevoerd;

  • c.

   het aanbieden van een buitenschools beweegmoment wanneer de schoollocatie een hoofdschool van een schoolsportvereniging is.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Subsidie voor Lekker Fit! wordt uitsluitend verstrekt aan het bevoegd gezag van een:

  • a.

   Lekker Fit! school;

  • b.

   speciale school voor basisonderwijs;

  • c.

   school met achterstandsscore;

  • d.

   school zonder achterstandsscore.

 • 2. De volgende activiteiten komen per doelgroep voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   een Lekker Fit! school kan subsidie aanvragen voor alle in artikel 3, eerste lid, bedoelde activiteiten;

  • b.

   een speciale school voor basisonderwijs kan uitsluitend subsidie aanvragen voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b, c of d en e;

  • c.

   een school met achterstandsscore kan uitsluitend subsidie aanvragen voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b, c of d en e;

  • d.

   een school zonder achterstandsscore kan uitsluitend subsidie aanvragen voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b en e.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Uitsluitend de volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   salariskosten van eigen medewerkers die een directe relatie hebben met de gesubsidieerde activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, naar de hoogte van de normbedragen in tabel 3 in bijlage 2;

  • b.

   kosten voor producten, die een directe relatie hebben met de gesubsidieerde activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, naar de hoogte van de normbedragen, genoemd in tabel 4 in bijlage 2;

  • c.

   salariskosten voor externe inhuur die een directe relatie hebben met de gesubsidieerde activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, volgens de normbedragen bedoeld in tabel 3 in bijlage 2.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor de uitvoering van wettelijke onderwijstaken.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. De maximale hoogte van de subsidie per activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met d, wordt berekend volgens de formule subsidiehoogte per activiteit (i) = formatie Lekker Fit! (ii) x weegfactor (iii) x normbedrag (iv), waarbij wordt verstaan onder:

  • i.

   subsidiehoogte per activiteit: het bedrag van de subsidie voor het uitoefenen van de betreffende activiteit;

  • ii.

   formatie Lekker Fit!: benodigde formatie als bedoeld in tabel 1 van bijlage 2, met dien verstande dat voor schakelklassen maatwerk wordt geleverd;

  • iii.

   weegfactor: weegfactor als bedoeld in tabel 2 van bijlage 2;

  • iv.

   normbedrag: normbedrag dat is gekoppeld aan de inzet van een hbo’er of mbo’er, genoemd in tabel 3 van bijlage 2.

 • 2. De maximale hoogte van de subsidie voor een activiteit, bedoeld in artikel 3, onderdeel e, wordt berekend op basis van het aantal groepen 1 tot en met 8 en op basis van het al dan niet zijn van een Lekker Fit! school zoals beschreven in tabel 4 van bijlage 2.

 • 3. De totale hoogte van de maximaal te verlenen subsidie is de som van de berekende subsidiebedragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, voor de relevante activiteiten.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor het schooljaar 2023-2024 een subsidieplafond van € 4.521.000. Dit bedrag is uitgesplitst naar een deelplafond ter hoogte van € 3.630.000 voor Lekker Fit! scholen en een deelplafond van € 891.000 voor de overige scholen, bedoeld in artikel 1.

 • 2. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Subsidie wordt verleend aan Lekker Fit! scholen, totdat het subsidieplafond, genoemd in artikel 7, eerste lid, is bereikt.

 • 2. Bij overige scholen geschiedt honorering van volledige aanvragen in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 7, eerste lid, is bereikt.

 • 3. Bij overige scholen worden aanvragen gerangschikt naar doelgroep, waarbij achtereenvolgens als eerste in de rangschikking wordt meegenomen: een speciale school voor basisonderwijs, vervolgens een school met achterstandsscore en ten slotte een school zonder achterstandsscore. De rangschikking binnen een doelgroep vindt als volgt plaats:

  • a.

   speciale scholen voor basisonderwijs worden gerangschikt naar volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag;

  • b.

   scholen met een achterstandsscore worden gerangschikt naar achterstandsscore, waarbij de scholen met de hoogste achterstandsscore als eerste in de rangschikking worden meegenomen;

  • c.

   scholen zonder achterstandsscore worden gerangschikt naar schoolweging, waarbij de scholen met de hoogste schoolweging als eerste in de rangschikking worden meegenomen.

 • 4. Indien het deelplafond van de Lekker Fit! scholen, genoemd in artikel 7, eerste lid, ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, worden de aanvragen naar evenredigheid gekort.

 • 5. Voor het deelplafond van de overige scholen, genoemd in artikel 7, eerste lid, geldt dat:

  • a.

   indien door honorering van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, die aanvraag geheel wordt afgewezen;

  • b.

   indien twee of meer aanvragen een gelijke plaats in de rangschikking hebben en de som van de aangevraagde subsidiebedragen hoger is dan het nog beschikbare bedrag, deze aanvragen geheel worden afgewezen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 5 van de SVR 2014, legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   statuten;

  • b.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier per schoollocatie;

  • c.

   een gespecificeerde begroting met een uitsplitsing naar de subsidiabele activiteiten en de direct daarmee verbonden kosten en eventuele inkomsten uit cofinanciering indien van toepassing;

  • d.

   indien de cofinanciering voortkomt uit een ander gemeentelijk budget, deelt de aanvrager mee vanuit welk budget de kosten zijn gefinancierd en welke prestatieafspraken hierover zijn gemaakt.

 • 2. Een schoolbestuur kan subsidie aanvragen voor meerdere locaties tegelijkertijd met een volledig ingevuld aanvraagformulier per schoollocatie en de overige gegevens, genoemd in het eerste lid.

 • 3. Alleen volledige en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

Een aanvraag van een subsidie wordt, in afwijking van artikel 6, eerste lid, van de SVR 2014, vanaf 1 maart en uiterlijk op 1 mei 2023 ingediend.

Artikel 11 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist binnen acht weken na het sluiten van de aanvraagtermijn, genoemd in artikel 10 op de subsidieaanvraag.

 • 2. Deze termijn kan met ten hoogste twaalf weken worden verlengd.

Artikel 12 Verplichtingen subsidieontvanger

Onverminderd artikel 12a van de SVR 2014 zijn aan de subsidieverlening de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  de subsidieontvanger vult een Lekker Fit!-scan in, dit betreft een digitale vragenlijst, met hierin een overzicht van de verrichte activiteiten;

 • b.

  de subsidieontvanger neemt op verzoek van het college deel aan een voortgangs- en evaluatiegesprek over Lekker Fit!.

Artikel 13 Verantwoording en vaststelling subsidies tot € 25.000

Subsidies tot € 25.000 worden direct bij verlening vastgesteld.

Artikel 14 Vaststelling subsidies vanaf € 25.000

Bij subsidies vanaf € 25.000 wordt de aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk op 30 november 2024 ingediend via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/subsidies.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2025.

 • 2. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 16 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als:

Subsidieregeling Rotterdam Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2023.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage 1. Overzicht Lekker Fit!-scholen, peildatum 1 januari 2023

Naam school

BRIN-nummer

Agnesschool

17AP00

Albert Plesman

10MO00

Albert Schweitzer school

17SW00

Arentschool

14HY00

Augustinusschool

18AP00

Barkentijn

20FK00

Bavokring

17TU00

Blijvliet

18WG00

Bogermanschool

14HU00

BS Wereldwijs

27MA01

Catamaran

18WX00

CBS de Akker

16WZ00

CBS De Ark

13DM00

CBS de Hoeksteen

12PF00

CBS Elout van Soeterwoudeschool

16WZ00a

CBS Mozaiek

12XS00

CBS Prinses Margriet

03GE00

Christelijke Basisschool Beatrix

09CV00

Christophoor

17ES00

De Gouden Griffel

18VR00

De Klimop

16JC00

De Korf

12VC00

De Nicolaasschool

18AA00

De Nieuwe haven

13YZ01

De Nieuwe haven

13YZ01A

De Nieuwe haven

13YZ01A

De Notenkraker

19DQ00

De Plevier

20KW00

De Schakel

16ZM00

De Sleutel

16YB00

De Tuimelaar

19DS00

De Vierambacht

13QN00

Dominicus

17YR00

Driemaster

07ZC00

Finlandia

14EJ00

Fontein

04FI00A

Globetrotter (Katendrecht)

17DP00A

Hildegardis

17TZ00

Horizon

17SL00

Ibn I Sina

23GW00

IBN Risala

31JX00

IKC Nova Regulier (Martin Luther KIng)

09TC00

IKC Nova SBO (Boei)

09EB00

Imelda

17UE00

Jacobusschool

16KS01

Jan Antonie Bijlooschool

17EO00

Juliana van Stolberg

14KP00

Kameleon

18GY00

KC de Vlinder

13NX00

KC IJsselmonde (regulier)

19BU00

KC Oude Westen

15FO00

Kindcentrum Buskes

11OS00

Koningin Wilhelminaschool

15FO00

Mariaschool

17ZO00

Mr. Baars

17CB00

Mr. Van Eijk

17AB00

OBS Charlois

18OR00

OBS Dakpark

13LW00

OBS De Boog

12DY00

OBS de Globe (Hertigstraat)

18EE00A

OBS de Globe (Zwartewaalstraat)

18EE00

OBS Delfshaven

11UB00

Open Venster

04UT00

Oranjeschool

13RP00

Oscar Romero

18AK00

Over de Slinge (Krabbendijkestraat)

18QZ00

Over de Slinge (Sommelsdijkstraat)

18QZ01

Pantarijn

18UM00

PCB de Parel

14KK00

PCBS Beatrixschool

10MY00

Pionier

17PN00

Plataan

19CF00

Prins Alexander

170Y00

Prinses Juliana

04FI00

Prinses Margrietschool

13NA00

Provenier

18AH00

RK Mariaschool

17ZD00

RK Regenboog

17CM00

Savornin Lohman

16YU00

Shri Saraswatie

23UP00

Stephanus

05JC00

Sterrenschool de Globetrotter

17DP00A

Talmaschool

05SR00

Theresia

17DF00

Toermalijn Hykerveld

18GY00

Toermalijn Schere dependance

18LX01

Triangel

18PX00

Valentijn

17ZU00

Vier Leeuwen

09GQ00

Vliedberg

16YW00

Vreewijk

14FC00

Wilhelminaschool

09TP00

Willem van Oranjeschool

16YU00

Wissel

24PB00

Bijlage 2. Tabellen voor berekening hoogte subsidie

Tabel 1. Benodigde formatie

(van toepassing op de onderdelen a, b, c, d zoals beschreven in artikel 3)

De schoolgrootte bepaalt de omvang van de benodigde inzet voor de uitvoering van Lekker Fit! activiteiten en daarmee ook de maximale omvang van de subsidie voor de uitvoering van Lekker Fit!. De formatie voor de uitvoering van Lekker Fit! activiteiten voor de gehele school, inclusief de kleutergroepen 1 en 2, wordt gebaseerd op het aantal reguliere groepen 3 t/m 8. Dit is de formatie die nodig is om de activiteiten a tot en met d, zoals beschreven in artikel 3 uit te kunnen voeren. Indien een school ervoor kiest om niet alle activiteiten uit te voeren of een deel van de activiteiten in natura aan te vragen, zal de formatie hierop bijgesteld worden. De daadwerkelijk benodigde formatie op school kan dan worden berekend door voor de relevante activiteiten de benodigde formatie LF! te vermenigvuldigen met de weegfactor (zie Tabel 2).

Aantal groepen 3 t/m 8*

Benodigde formatie LF! (fte)

4-5

0,3

6-7

0,4

8-9

0,5

10-11

0,6

12-13

0,7

14-15

0,8

16-17

0,9

18-19

1,0

Et cetera

 

* voor schakelklassen geldt dat het vaststellen van de benodigde formatie maatwerk is en wordt vastgesteld in afstemming met de contactpersoon binnen de gemeente.

Tabel 2. Weegfactor

Activiteiten, benoemd in artikel 3

Weegfactor

onderdeel a

0,29

onderdeel b

0,16

onderdeel c

0,37

onderdeel d

0,18

Tabel 3. Normbedrag

Deze tabel heeft betrekking op het normbedrag voor 1,0 fte inzet van medewerkers. Dit geeft het maximale tarief weer dat wordt vergoed via de subsidieregeling. Dit betekent dat indien met eigen medewerkers of externe inhuur gewerkt wordt die verhoudingsgewijs een hoger salaris of tarief hanteren per tijdseenheid, de meerkosten hiervoor voor eigen rekening komen van de aanvrager.

Inzet medewerker

Bedrag in €

Normbedrag mbo-medewerker

€60.000

Normbedrag hbo-medewerker

€73.000

Tabel 4 activiteit e

Deze tabel heeft betrekking op het maximaal aan te vragen subsidiebedrag afhankelijk van het aantal groepen 1 tot en met 8 voor onderdeel e zoals benoemd in artikel 3.

 

Lekker Fit! scholen

Overige scholen

Aantal groepen 1 t/m 8

Budget in €

Budget in €

1-5

1.150

900

6-7

1.150

900

8-9

1.150

900

10-11

1.325

1.050

12-13

1.500

1.200

14-15

1.675

1.350

16-17

1.850

1.500

18-19

2.025

1.650

20-21

2.200

1.800

22-23

2.375

1.950

24-25

2.550

2.100

26-27

2.725

2.250

28-29

2.900

2.400

Et cetera

 
 

Bijlage 3. Uitgangspunten voor het uitvoeren van activiteiten b, c en d, bedoeld in artikel 3, vierde lid

Activiteit b

coördinatie van signaleren en doorgeleiden van leerlingen met overgewicht en motorische achterstanden

 • De coördinatie van het signaleren en doorverwijzen op het gebied van overgewicht bestaat uit het organiseren van een meet- en weegmoment, het bespreken van de uitkomsten in een Fit!Team-overleg en het doorgeleiden van kinderen en hun ouders naar de juiste professional voor de begeleiding. De Handleiding Lekker Fit! beschrijft hoe deze taak wordt uitgevoerd.

 • Het meet- en weegmoment wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde professional, bijvoorbeeld de diëtist die verbonden is aan school. De gemeente voorziet in de koppeling van een diëtist aan de school en de financiering van de inzet van deze diëtist.

 • De begeleiding van kinderen en ouders wordt verzorgd door een daarvoor gekwalificeerde professional, zoals een diëtist(-leefstijlcoach), fysiotherapeut, pedagoog, psycholoog of verpleegkundige.

 • De school biedt de betrokken professional (zoals de diëtist) faciliteiten die nodig zijn voor de consulten.

 • Signaleren en doorgeleiden moet in ieder geval plaatsvinden op het gebied van overgewicht. Daarnaast kan een school de middelen ook gebruiken voor het signaleren en doorgeleiden van kinderen met motorische achterstanden.

Activiteit c

Derde beweegmoment

algemeen

 • De school geeft 2 keer per week bewegingsonderwijs volgens de wettelijke taak bewegingsonderwijs (zwemonderwijs door externen telt ook als bewegingsonderwijs) of levert passende inspanning om hieraan te kunnen voldoen.

 • Er is een bevoegde vakleerkracht bewegingsonderwijs aanwezig op school voor de wettelijke taak bewegingsonderwijs.

 • Op school is een vakwerkplan met jaarplanning aanwezig. Naast de vakleerkracht bewegingsonderwijs, is ook de directie op de hoogte van de inhoud van het vakwerkplan en is hiermee akkoord.

derde beweegmoment specifiek

 • Het beweegaanbod is structureel in het rooster ingepland en tenminste 45 minuten per groep per week.

 • De lesgever is bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs (vakleerkracht bewegingsonderwijs) of een sportspecialist in het geboden aanbod. Met sportspecialist wordt bedoeld een lesgever in het bezit van een mbo-4 diploma sport en bewegen of CIOS of andere aantoonbare kwalificaties in de specifieke sport die wordt aangeboden. De directie is verantwoordelijk voor de inzet van bekwame en bevoegde docenten inclusief het daarbij benodigde toezicht conform geldende regelgeving.

 • In het geval dat het derde beweegmoment wordt aangeboden door het Sportbedrijf Rotterdam B.V. of een externe aanbieder moet gezorgd worden voor kwalitatief en divers aanbod, aansluitend op de twee lessen bewegingsonderwijs. Dit vindt plaats in afstemming met de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

 • Het derde beweegmoment past in de visie van de school. Het maakt onderdeel uit van het vakwerkplan met jaarplan. De vakleerkracht bewegingsonderwijs van beweegmoment 1 en 2 en de lesgever van het derde moment zorgen gezamenlijk voor inbedding in het programma.

 • Binnen het derde beweegmoment wordt aan de SLO-kerndoelen, 57 en 58 voor bewegingsonderwijs gewerkt.

 • Kinderen worden uitgedaagd om te bewegen en leren hun grenzen te verkennen en op een veilige manier te verleggen. De lesgever kent de kinderen en zorgt voor een uitdagend, gedifferentieerd en passend aanbod waar ieder kind op zijn eigen niveau leert.

Activiteit d

buitenschools beweegmoment

algemeen

 • Een buitenschools beweegmoment biedt alle kinderen de mogelijkheid om minimaal één keer per week, voor, tussen of na school of in de verlengde leertijd (VLT), extra te sporten of te bewegen in hun eigen vertrouwde omgeving, op en rond school.

 • De invulling is per school op maat en kan ook gebruikt worden om specifiek aanbod aan te bieden voor beweeggroepen binnen school die dit goed kunnen gebruiken.

buitenschools beweegmoment specifiek

 • Er zijn (sport)locaties beschikbaar waar het aanbod gegeven kan worden.

 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs of lesgever is op de hoogte van de behoeftes van de leerlingen aan sportoriëntatie.

 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs, de Lekker Fit!-coördinator, Sportbedrijf Rotterdam B.V. of Stichting Rotterdam Sportsupport zorgen voor een buitenschools beweegmoment dat aansluit bij de wensen en behoeftes van de leerlingen.

 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs of lesgever houdt de inschrijving van deelname van de leerlingen bij.

 • De school biedt volgens een norm voldoende buitenschoolse beweegmomenten aan. In de Handleiding Lekker Fit! is de normberekening beschreven.

Toelichting

Subsidieregeling Rotterdam Lekker Fit! primair basisonderwijs 2023-2024

Algemene toelichting

De gemeente Rotterdam is in 2005 gestart met het programma Lekker Fit!.

In de afgelopen 17 jaar is de Lekker Fit!-aanpak gegroeid tot een brede aanpak waarbij scholen kinderen stimuleren om meer te bewegen en gezond te eten en drinken. De noodzaak om kinderen te ondersteunen bij het aanleren van een gezonde leefstijl (bewegen, voeding ontspanning), het breed motorisch ontwikkelen en breed te oriënteren op sport en bewegen is nog steeds aanwezig. Landelijk is de trend waarneembaar dat kinderen zich motorisch minder goed ontwikkelen. Overgewicht is één van de grootste problemen voor de volksgezondheid gezien de risico’s op ziekten en maatschappelijke problemen. Professionals benadrukken de noodzaak van een blijvende inzet op gezonde leefstijl en preventie van overgewicht. Want: jong geleerd, is oud gedaan. Als kinderen al op de basisschool een gezonde leefstijl aanleren, kan dit zorgen voor een gedragsverandering die een leven lang meegaat.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 worden Lekker Fit!-scholen, die het werkgeverschap van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben, in de gelegenheid gesteld om subsidie aan te vragen voor de Lekker Fit!-activiteiten die aanvullend zijn op de twee verplichte gymlessen die voortvloeien uit de wettelijke taak bewegingsonderwijs. Daarnaast wil het college overige scholen de mogelijkheid geven om een aantal Lekker Fit!-activiteiten uit te voeren. Ook zij komen daarom op onderdelen voor subsidie in aanmerking.

In principe is het uitgangspunt dat scholen deze taken met eigen personeel, waaronder de vakleerkracht bewegingsonderwijs, uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat de aandacht voor een gezonde leefstijl goed verankerd is op school. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan vakleerkrachten bewegingsonderwijs, biedt het college scholen de mogelijkheid om de Lekker Fit!-activiteiten in te vullen via het aanbod in natura zoals van het Sportbedrijf Rotterdam B.V. of via externe inhuur. In het geval een school voor aanbod in natura kiest kan voor deze activiteit geen subsidie worden aangevraagd. Het aanbod van het Sportbedrijf Rotterdam B.V. wordt rechtstreeks vergoed door de gemeente. Scholen betalen hier niet zelf voor. Het Sportbedrijf Rotterdam B.V. biedt aanbod aan voor zover de capaciteit dat toelaat.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Begripsbepalingen

Handleiding Lekker Fit!

De Handleiding Lekker Fit! beschrijft hoe Lekker Fit!-activiteiten kunnen worden uitgevoerd conform de beleidsuitgangspunten van deze subsidieregeling.

Lekker Fit!-school

Een school is een Lekker Fit!-school als deze is opgenomen in bijlage 1 en in het schooljaar 2023-2024 de volledige aanpak wenst te continueren. Het betreft scholen waarvan de aanpak Lekker Fit!, waaronder de inzet van gymleraar via SSC Flex, reeds is gefinancierd met gemeentelijke middelen voor het uitvoeren van de volledige Lekker Fit! interventie primair onderwijs conform de Handleiding Lekker Fit!.

Artikel 3: Activiteiten

Eerste lid en tweede lid

De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn uitvoerig beschreven in de Handleiding Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024, waarbij wordt uitgegaan van de versie van 1 mei 2023. In de handleiding is per activiteit beschreven wat het doel is van de activiteit en welke randvoorwaarden en prestatie-indicatoren van toepassing zijn. Daarnaast bevat de handleiding ook stappenplannen voor de uitvoering van de activiteiten.

In de Handleiding Lekker Fit! is per hoofdstuk een nadere toelichting te vinden van de in artikel 3 genoemde activiteiten. De hoofdstukindeling is als volgt:

activiteit a; coördinatie van gezonde leefstijl op school: hoofdstukken 4,5 en 6

De hoofdstukken 4 en 5 beschrijven activiteiten die het verankeren van beleid en activiteiten met betrekking tot gezonde leefstijl inbedden op school, zoals het continueren en doorontwikkelen van het water- en voedingsbeleid; kennisoverdracht door middel van het aanbieden van interventies gezonde leefstijl en zichtbaarheid en oudervoorlichting. Overige activiteiten die vallen onder activiteit a staan beschreven in hoofdstuk 6.

activiteit b; coördinatie van signalering en doorgeleiding van leerlingen met overgewicht en achterstanden in de motoriek: hoofdstuk 7

Dit hoofdstuk beschrijft activiteiten gericht op het signaleren van kinderen met overgewicht en motorische achterstand en het bieden of zorgen voor passende ondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld het organiseren van de metingen, het organiseren en bespreken van de resultaten van de signalering in een overleg, zoals het Fit!-Team, contact opnemen met ouders om mogelijkheden voor begeleiding te bespreken en doorgeleiden van ouders en kinderen naar de professional (zoals de diëtist/leefstijlcoach).

activiteit c; het aanbieden van een derde beweegmoment: hoofdstuk 8

Dit hoofdstuk beschrijft activiteiten gericht op het aanbieden van een derde beweegmoment. De subsidieontvanger verzorgt de eerste twee lesuren gym per week als onderdeel van de wettelijke taak bewegingsonderwijs of levert passende inspanningen om hieraan te kunnen voldoen. Een derde beweegmoment kan een derde gymles zijn, gegeven door de eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs maar ook een derde beweegmoment dat buiten de gymzaal mag plaatsvinden en/of gegeven kan worden door een specialist in het geboden aanbod. De directie is verantwoordelijk voor bekwame en/of bevoegde docenten.

activiteit d; het aanbieden van een buitenschools beweegmoment: hoofdstuk 9

Dit hoofdstuk beschrijft activiteiten gericht op het aanbieden van een buitenschools beweegmoment. Dit betreft een beweegmoment aanvullend op de twee lesuren gym per week die onderdeel zijn van de wettelijke taak op bewegingsonderwijs. Het betreft een extra beweegmoment waarbij kinderen minimaal één keer per week, voor, tussen, na school of in de verlengde leertijd extra kunnen sporten en/of bewegen in hun eigen vertrouwde omgeving, in en rond school. Het aanbod van een schoolsportvereniging of een aanbod speciaal gericht op kinderen met een motorische achterstand zijn voorbeelden van een invulling van een buitenschools beweegmoment. Onder coördinatie van school kan hier ook samengewerkt worden met verenigingen of sportaanbieders in de wijk.

Eerste lid onder e

Ter ondersteuning van de gezonde leefstijlactiviteiten kunnen producten worden toegepast zoals benoemd in activiteit e. Het gaat onder andere om lessen gezonde leefstijl, workshops, spellen en interventies. Activiteit e is beschreven in de handleiding bij onderdeel e: het toepassen van producten ter bevordering van gezonde leefstijl: hoofdstuk 10.

Zesde lid, onderdelen a, b en c

Het gaat hier om het aanbod van Stichting Rotterdam Sportsupport (schoolsportvereniging) en Sportbedrijf Rotterdam B.V. dat door de scholen kan worden afgenomen. Voor de onderdelen die in natura worden afgenomen bij het Sportbedrijf Rotterdam B.V. kan geen subsidie worden aangevraagd. Scholen die een hoofdschool zijn van een schoolsportvereniging maken gebruik van aanbod en vergoeding voor coördinatietaken vanuit Stichting Rotterdam Sportsupport en kunnen voor activiteit d, buitenschools beweegmoment, geen subsidie aanvragen.

Artikel 4: Doelgroep

Eerste lid, onderdeel a

Een Lekker Fit!-school voert alle Lekker Fit! activiteiten uit, a tot en met e, zoals benoemd in artikel 3 lid 1. Voor deze activiteiten vraagt de school subsidie aan of neemt aanbod af van het Sportbedrijf Rotterdam B.V. en/of Stichting Rotterdam Sportsupport. Indien een school, uit de lijst in bijlage 1, voor het schooljaar 2023-2024 niet alle activiteiten uitvoert dan valt deze school niet meer in doelgroep a, maar in doelgroep b, c of d, zoals benoemd in artikel 4 lid 1. Dit heeft als gevolg dat deze school niet voor alle activiteiten subsidie kan aanvragen en met een andere rangschikking in de toekenning van subsidie te maken gaat krijgen zoals beschreven in artikel 8.

Eerste lid onderdelen b, c en d

De overige scholen die vallen onder b, c en d zijn geen Lekker Fit!-scholen en komen niet voor in de lijst in bijlage 1. Een onderscheid in doelgroepen is gemaakt omdat de activiteiten waarvoor de school voor subsidie in aanmerking komt, afhangt van de doelgroep waartoe de school behoort. Ook bij de wijze van verdeling in artikel 8 is er sprake van een rangschikking naar doelgroep.

Tweede lid, onderdeel a

Een Lekker Fit!-school kan voor de invulling van het derde beweegmoment, zoals benoemd in artikel 3 lid 1 onder c, in plaats van de inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs of sportspecialist in dienst van de school ook kiezen voor externe inhuur, met inachtneming van de uitgangspunten zoals beschreven in bijlage 3 (artikel 3 lid ) en de Handleiding Lekker Fit!. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd. Daarnaast kan de school kiezen voor aanbod in natura van het Sportbedrijf Rotterdam B.V., zoals beschreven in artikel 3 lid 5 onder a, de school vraagt dan geen subsidie aan.

Tweede lid onderdelen b en c

Een speciale school voor basisonderwijs en een school met achterstandsscore kunnen voor de invulling van het derde beweegmoment, zoals benoemd in artikel 3 lid 1 onder c, in plaats van de inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs of sportspecialist in dienst van de school ook kiezen voor externe inhuur, met inachtneming van de uitgangspunten zoals beschreven in bijlage c (artikel 3 lid 4) en de Handleiding Lekker Fit!. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd. Deze scholen kunnen in ieder geval geen gebruik maken van het aanbod in natura van het Sportbedrijf Rotterdam B.V.

Tweede lid onderdelen a, b en c

Een Lekker Fit!-school, een speciale school voor basisonderwijs en een school met achterstandsscore zijn voor de invulling van het buitenschools beweegmoment, zoals benoemd in artikel 3 lid 1 onder d, afhankelijk van of zij wel/geen schoolsportvereniging hebben.

Voor scholen met een schoolsportvereniging geldt dat zij aanbod afnemen van de schoolsportvereniging vanuit Stichting Rotterdam Sportsupport.

Scholen die hoofdschool zijn voor een schoolsportvereniging, die hiervoor de coördinerende taken uitvoeren, komen niet in aanmerking voor subsidie voor het buitenschools beweegmoment. Deze scholen maken voor het buitenschools beweegmoment uitsluitend gebruik van het aanbod en de vergoeding van coördinatietaken vanuit Stichting Rotterdam Sportsupport. Zij komen niet in aanmerking voor het aanbod van het Sportbedrijf Rotterdam B.V. Scholen die aangesloten zijn bij een schoolsportvereniging zorgen voor toeleiding van leerlingen naar de schoolsportvereniging. Zij kunnen wel subsidie aanvragen voor het buitenschools beweegmoment voor de inzet van een eigen medewerker. Zij komen niet in aanmerking voor het aanbod van het Sportbedrijf Rotterdam B.V.

Voor scholen zonder een schoolsportvereniging geldt dat zij in plaats van de inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs of sportspecialist in dienst van de school kunnen kiezen voor het aanbod van het Sportbedrijf Rotterdam B.V. Dit aanbod in natura is niet subsidiabel.

Externe inhuur voor het buitenschools beweegmoment is eveneens niet subsidiabel.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Rekenvoorbeeld

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de tabellen 1 tot en met 4 uit bijlage 2.

Subsidie wordt berekend met de formule:

subsidiehoogte per activiteit (i) = formatie Lekker Fit! (ii) x weegfactor (iii) x normbedrag (iv),

Indicatief voorbeeld 1 Lekker Fit!-school

 • o

  heeft in totaal 8 groepen 3 t/m 8

 • o

  heeft in totaal 11 groepen 1 t/m 8

 • o

  vraagt voor alle activiteiten subsidie aan

 • o

  bevoegde vakleerkracht bewegingsonderwijs (hbo) voor activiteiten a t/m c

 • o

  Sportspecialist (mbo) voor activiteit d

Subsidie voor:

activiteit a. 0,5 (ii) x 0,29 (iii) x 73.000 (iv) = € 10.585,-

activiteit b. 0,5 (ii) x 0,16 (iii) x 73.000 (iv) = € 5.840,-

activiteit c. 0,5 (ii) x 0,37 (iii) x 73.000 (iv) = € 13.505,-

activiteit d. 0,5 (ii) x 0,18 (iii) x 60.000 (iv) = € 5.400,-

-----------------------------------------------------------------------------------------

Subtotaal (a t/m d) € 35.330,-

Subtotaal (e) € 1.325,-

-----------------------------------------------------------------------------------------

Totaal maximaal aan te vragen subsidie € 36.655,-

Indicatief voorbeeld 2 overige school met een achterstandsscore

 • o

  heeft in totaal 13 groepen 3 t/m 8

 • o

  heeft in totaal 16 groepen 1 t/m 8

 • o

  zet een sportspecialist (mbo) in

 • o

  vraagt subsidie aan voor de activiteiten b, c en e

Subsidiehoogte = 0,7 (ii) x 0,53 (som van 0,16+0,37 iii) x 60.000 (iv) bedraagt € 22.260,-

Subsidiehoogte voor activiteit e bedraagt € 1.500,-

Maximaal aan te vragen subsidie bedraagt: € 23.760,-

Artikel 9: Aanvraag

Tweede lid onder b

Het ingevulde aanvraagformulier bevat onder andere de volgende gegevens:

 • -

  naam schoolbestuur en nummer bevoegd gezag;

 • -

  BRIN-locatienummer van de school;

 • -

  naam, adres, gebied van de schoollocatie waar de LF-activiteiten plaatsvinden;

 • -

  type school: Lekker Fit! of overige school (speciale school voor basisonderwijs, school met achterstandsscore of school zonder achterstandsscore)

 • -

  aantal groepen 3 t/m 8 per schoollocatie in komende schooljaar;

 • -

  aantal groepen 1 t/m 8 per schoollocatie in komende schooljaar;

 • -

  activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd wordt;

 • -

  hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag;

 • -

  of het derde beweegmoment wel of niet wordt ingevuld door aanbod in natura vanuit het Sportbedrijf Rotterdam B.V.;

 • -

  of het buitenschools beweegmoment wel of niet wordt ingevuld door aanbod in natura vanuit het Sportbedrijf Rotterdam B.V. of Stichting Rotterdam Sportsupport (Schoolsportvereniging);

 • -

  of de school wel of niet een hoofdschool of aangesloten school is in het kader van de schoolsportvereniging.

Artikel 12 Verplichtingen subsidieontvanger

Onderdeel a

De Lekker Fit!-scan is een digitale vragenlijst waarin de stand van zaken voor alle activiteiten, zoals beschreven in artikel 3, wordt uitgevraagd aan de hand van de (prestatie-indicatoren uit de) Handleiding Lekker Fit!. Scholen krijgen per schoollocatie een specifieke vragenlijst toegestuurd in januari 2024.

Scholen vullen de vragenlijst per schoollocatie in. Voor de eerste keer doen zij dit in januari 2024. Hiermee geven zij een (voorlopige) stand van zaken aan. De antwoorden blijven na het invullen van de tussenmeting in de scan staan. Scholen kunnen daarna hun eerdere antwoorden waar nodig aanvullen, veranderen of verbeteren tot aan 16 mei 2024. Daarna worden de antwoorden definitief. Elke keer dat de school de vragenlijst invult, wordt een automatisch rapport opgemaakt. Dit rapport wordt zowel naar de school als naar de gemeente Rotterdam gestuurd. Het rapport wordt gebruik als input voor het voortgangs- en evaluatiegesprek.

Onderdeel b

De gemeente Rotterdam kan scholen die subsidie ontvangen in het kader van deze subsidieregeling uitnodigen voor een voortgangsgesprek (tijdens het schooljaar 2023-2024) of een evaluatiegesprek (aan het eind van of na afloop van het schooljaar 2023-2024). In deze gesprekken kan de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Lekker Fit!- activiteiten besproken worden. Deze gesprekken kunnen bijvoorbeeld gevoerd worden aan de hand van de door de school ingevulde Lekker Fit!-scan.