Regeling vervallen per 01-01-2024

HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie Noord-Holland 2023

Geldend van 03-03-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat; de verblijfsrecreatieve sector kampt met een revitaliseringsopgave en uit het oogpunt van de toekomstbestendigheid van Noord-Hollandse campings, vakantieparken en hotels in het midden en klein segment regels worden gesteld voor subsidieverstrekking voor planvorming en fysieke investeringen op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming;

Besluiten vast te stellen:

HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie Noord-Holland 2023

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering: het inhuren van externe expertise voor advies, onderzoek, het opstellen van een businessplan, coaching, planvorming of begeleiding gericht op kwaliteitsverbetering. Deze fase loopt tot aan de fase van de fysieke werkzaamheden.

 • b.

  Onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming: het inhuren van externe expertise voor advies, onderzoek, planvorming of begeleiding gericht op verduurzaming. Deze fase loopt tot aan de fase van de fysieke werkzaamheden.

Artikel 2

Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings dan wel vakantieparken voor toeristische-recreatieve verhuur, met minimaal 40 plekken of huisjes dan wel hotels in het midden- en kleinsegment met minimaal 20 en maximaal 80 kamers.

Artikel 3

Subsidie kan per aanvraag worden verstrekt voor één van de volgende activiteiten:

 • a.

  onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering; of

 • b.

  onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat; of

 • c.

  het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in bijlage I.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

  • d.

   documentatie waaruit blijkt dat de plekken op de camping, dan wel de huisjes op het vakantiepark of het hotel voor toeristisch-recreatieve verhuur worden aangeboden;

  • e.

   documentatie waaruit blijkt dat het gaat om een vakantiepark met minimaal 40 plekken of huisjes of dat het gaat om een hotel met minimaal 20 en maximaal 80 kamers;

  • f.

   indien de aanvrager een VvE is en de camping, dan wel het vakantiepark in eigendom is van meerdere VvE’s: een verklaring van de andere VvE of VvE’s waarin staat dat deze geen bezwaar heeft dan wel hebben tegen de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen tussen 14 maart 2023, 09:00 uur en 1 september 2023, 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,-.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid ertoe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  er in het lopende kalenderjaar al een subsidie op grond van deze regeling verstrekt is voor dezelfde locatie en dezelfde activiteit.

 • d.

  de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);

 • e.

  tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Artikel 9

Subsidie wordt verstrekt voor:

 • a.

  de kosten van inhuur van expertise die noodzakelijk is voor het onderzoek en de planvorming, of

 • b.

  de direct aan de fysieke duurzaamheidsmaatregelen gerelateerde investeringskosten, inclusief de installatiekosten.

Artikel 10

 • 1. De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 3 onder a. en b. bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-.

 • 2. De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 3 onder c. bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-.

 • 3. Indien toepassing van het eerste en het tweede lid naar het oordeel van Gedeputeerde Staten zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatsteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteiten niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van 18 december 2013 (de-minimissteun) verstrekt mag worden.

 • 4. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 5. Aan de beschikking tot subsidievaststelling gaat geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 11

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerde Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteit is afgerond.

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie Noord-Holland 2023.

Ondertekening

Haarlem, 21 februari 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Bijlage I

De volgende fysieke duurzaamheidsmaatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

Algemeen

 • Groen/gas opslag- en/of tankvoorziening

 • LED-verlichting

 • LT-verwarmingssysteem

 • Restwarmtebenuttingssysteem

 • Oplaadpunten elektrische auto

 • Ventilatiesysteem of –box(en) met warmteterugwinning

 • Vraaggestuurd ventilatiesysteem

 • Warmte- en koudeopslag (WKO)

 • Windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m

 • Zonnepanelen (hybride/zon-PV)

 • Zonneboilersysteem

 • Zonnecollectoren

Bouwkundig

 • Dakisolatie

 • Vloerisolatie

 • Muurisolatie

 • Gevelisolatie

 • Doe-het-zelf-isolatie (alleen materiaalkosten)

 • HR isolatieglas

 • Aanpassen dakconstructie t.b.v. plaatsing zonnepanelen