Tijdelijke subsidieregeling Winterfonds gemeente Nijkerk 2023

Geldend van 03-03-2023 t/m 04-10-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Winterfonds gemeente Nijkerk 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gelet op: de Algemene subsidieverordening gemeente Nijkerk en Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen:

de Tijdelijke subsidieregeling Winterfonds gemeente Nijkerk 2023.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: de algemene subsidieverordening Gemeente Nijkerk;

 • -

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk.

 • -

  Financiële nood: nood die is ontstaan doordat het vrij besteedbare eigen vermogen, niet zijnde de bestemmingsreserves, moet worden aangewend om de gestegen energiekosten te kunnen betalen;

 • -

  Maatschappelijke organisaties: organisatie zijnde een stichting of vereniging, zonder winstoogmerk, die activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en/of ontmoeting verricht, die gevestigd is in de gemeente Nijkerk of daar haar activiteiten uitvoert.

 • -

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode maximaal beschikbaar is

 • -

  Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer of maatschappelijke organisatie van haar energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2. Doel en reikwijdte van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling is bedoelt voor maatschappelijke organisaties die gevestigd zijn in de gemeente Nijkerk en (nog) niet door de gemeente, de provincie en/of het rijk gecompenseerd zijn voor de verhoogde energielasten. Deze subsidieregeling gaat over de periode 1 november 2022 tot 1 april 2023. Deze regeling dient ervoor om maatschappelijke organisaties eenmalig te compenseren die in acute financiële problemen zitten en hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten beëindigen, als overbrugging tot de landelijke regelingen van kracht worden.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. Aan deze beleidsregel is een subsidieplafond van € 200.000 verbonden.

 • 2. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum van ontvangst, totdat het subsidieplafond is bereikt;

 • 3. Wanneer een aanvraag onvolledig is, geldt als datum van ontvangst, het tijdstip waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verleend als compensatie voor de toegenomen energiekosten in de periode 1 november 2022 tot 1 april 2023.

  • a.

   de subsidie bedraagt maximaal 75% van de toegenomen energielasten, zodat er een prikkel tot efficiënt gebruik van energie aanwezig is;

  • b.

   de subsidie bedraagt maximaal € 7.500;

  • c.

   de subsidie wordt slechts eenmalig toegekend.

HOOFDSTUK 2 Subsidievaststelling

Artikel 5. Aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 6 ASV wordt bij de aanvraag ingediend (voor zover van toepassing):

  • a.

   een overzicht van alle aangevraagde steunmaatregelen bij Rijk, provincie of gemeente ten behoeve van de gestegen energiekosten in 2022;

  • b.

   de meest recente statuten (indien het een rechtspersoon betreft);

  • c.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel, die niet ouder dan 3 maanden is;

  • d.

   een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van:

   • i.

    de maand met de laagste energiekosten in de periode november 2021 t/m maart 2022;

   • ii.

    de maand met de hoogste energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023; of

  • e.

   een duidelijke leesbare kopie van de huurnota van:

   • i.

    de maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022;

   • ii.

    de maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m maart 2023.

  • f.

   een toelichting waarom de gestegen energiekosten voor de aanvrager leidt tot acute problemen en de (bedrijfs)activiteiten daardoor per direct of op korte termijn dreigen te stoppen;

  • g.

   een plan voor het terugbrengen van het energieverbruik tot het minimum. Hierin moet opgenomen worden hoe het pand voor de toekomst planmatig verduurzaamd wordt.

  • h.

   welke maatregelen zijn getroffen om op korte termijn worden het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. In afwijking van artikel 7 van de ASV dient de subsidieaanvraag voor 1 april 2023 te zijn ingediend.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1. In afwijking van artikel 8 van de ASV beslist het college uiterlijk binnen vier weken na het einde van de indieningstermijn.

 • 2. 2.Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 9, eerste lid ASV weigert het college de subsidie te verlenen als de aanvrager niet in financiële nood verkeert.

 • 2. Een aanvraag wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd wanneer:

  • a.

   aanvrager naar het oordeel van het college voldoende gerealiseerde of naar verwachting te realiseren baten, financiële reserve of weerstandsvermogen heeft om de toegenomen energielasten te dragen;

  • b.

   onvoldoende informatie beschikbaar is over de energiekosten in het jaar 2022 en de prognose of energiekosten over 2023 die voor de aanvrager gelden en hebben gegolden om tot een aannemelijke raming te komen van de te verwachten toename in de energielasten;

  • c.

   aanvrager al op een andere wijze financieel wordt ondersteund voor de toegenomen energiekosten.

Artikel 9. Subsidievaststelling

 • 1. De subsidie wordt toegekend in de vorm van een beschikking tot het verlenen van subsidie, die vermeldt:

  • a.

   het subsidiebedrag;

  • b.

   de betalingstermijn en de wijze van betalen;

  • c.

   waarvoor de subsidie wordt toegekend;

  • d.

   de verplichtingen die aan de subsidievaststelling worden verbonden.

Artikel 10. Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Nijkerk 2014 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 11. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

HOOFDSTUK 3 Slotbepaling

Artikel 12. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als de " Tijdelijke Subsidieregeling Winterfonds gemeente Nijkerk 2023";

 • 2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 • 3. Deze regeling vervalt op 1 april 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering

van 14 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

De heer D.J. van Huizen

de burgemeester,

de heer mr. drs. G.D. Renkema